КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

Онтология в информатиката

В информатиката онтологията се дефинира като опит за всеобхватно и детайлно формализиране на някаква област на знанието с помощта на концептуална схема.  Обикновено тази схема се състои от йерархични структури от данни, съдържащи съответни обекти, връзките между тях и правилата, приети в тази област. Прилага се като форма за представяне на знания за реалния свят или за части от него.

 

Онтология в информатиката

 

Необходимост от онтология в информатиката

 • Онтологиите определят общ речник за учените, на които е нужно съвместно да използват информация в дадена предметна област;

 • Включват компютърно използваеми дефиниции на понятията в дадена област и връзките между тях;

 • Позволяват съвместното използване от хората или програмните агенти на обща структура на информацията, чрез обхващането на термини в няколко области от знанието;

 • Предлагат възможност за повторно използване на знанията в предметната област, като ги отделят от оперативните знания и предоставят начин за техния анализ и др.

Начини за използване на онтология в информатиката

Онтология —точна спецификация на някаква предметна област, която включва в себе си речник на термините в тази област и множество логически връзки между тях, като се:.

 • Дефинира значението на тези термини;

 • Определя отношението, в което се намират един към друг;

 • Дефинират вариантите на свързване между тях;

 • Представя семантичен модел на термините;

Независимо от вида на онтологията в нея е необходимо да се включи речник на термините в предметната област и някаква спецификация на значението на тези термини. Това ограничава възможните интерпретации на термините и отразява тяхното взаимодействие

В инженеринга на знания под онтология се разбира детайлно описание на предметна област, което се използва  за формално и декларативно определяне на нейната концептуализация.

Онтологиите позволяват да се представят знанията във вид пригоден за машинна обработка.

Принципи на използване на онтология в информатиката

 • Формализация, т. е. описание на предметната област в единни, строго определени образци (термини, модели и др.);

 • Използване на ограничено количество базови понятия (термини), на основата на които се конструират всички останали понятия.

 • Вътрешна пълнота и непротиворечивост.

За разлика от обикновен речник, за онтологичната система е характерно единство, логически взаимовръзки и непротиворечивост на използваните понятия.

Предназначение на използване на онтология

Онтологията може да се използва като средство за представяне на знания при:

 • База знания;

 • Схеми на обекти и обектно ориентирани системи;

 • Концептуални схеми на бази данни;

 • Структуриран речник на взаимодействащи си съобщества;

 • Речник за връзка между Web агенти;

 • Системи за управления на знания и др.