КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

 

Исторически, понятието онтология се появява в едно от разклоненията на философията, наричано метафизика, която изучава устройството на реалния свят.

 

Онтология (от древногръцки: онтос–битие, съществуване; логос–учение, наука)

Термин, определящ науката за битието, за съществуващото, в отличие от гносеологията–науката за познанието.  

 

Терминът онтология  в съвременната философска литература се използва за означаване на определена система от категории, които са следствие от определена система от възгледи (определена гледна точка) за света. Използва се за специфициране на множество от понятия с цел пълното представяне на дадена предметна област

 

Основна характерна черта на онтологическия анализ се явява разделянето на реалния свят на части и класове обекти и определяне на съвкупността от фундаментални свойства, които определят тяхното развитие и поведение.

 

Всяка естествена наука представлява типичен пример за онтологично изследване. Например, атомната физика класифицира и изучава свойствата на най-фундаменталните обекти от реалния свят, такива като елементарните частици, а биологията описва характерните свойства на живите организми, населяващи планетата.

 

Онтология в областта на информатиката

През 1993 г. Грубер ((Gruber ......) използва за пръв път понятието онтология в областта на информатиката. Така произлязъл от философията термин (учение за битието) започва да се използва за представяне на знания във вид на полуструктурирани концептуални модели.

 

            Онтология - експлицитна спецификация на определена концептуализация (Gruber, 1995);

 

   Онтология — целостна структурна спецификация на някаква предметна област, която представена формализирано включва речник на термините и логически изрази, описващи тяхното взаимодействие. .

 

            Бизнес-инженеринг

Съвременна технология за управление, базирана на системния подход. Организацията се разглежда като отворена система и се описва  чрез построяване на базови информационни модели (организационно-функционална структура и бизнес процеси) във взаимодействие с модел на външната бизнес среда.

 

            Инженеринг на знания (англ. knowledge engineering)

Област от изкуствения интелект, свързана с разработка на експертни системи и бази знания. Изучава методите и средствата за извличане, представяне, структуриране и използване на знания.

 

            Онтологичен инженеринг

Изучава методите и средствата за създаване на формални онтологии.

 

Формализация на знания / Knowledge Formalizing

Процес за представяне на структурирани знания на определен език.

 

Според типа на включения речник на понятия:

 

  • Силно неформални онтологии - изразени в свободна форма на естествен език;

  •             Пример: ръководството «Wordсправочник на командите” 

  • Полунеформални онтологии - изразени в специално структурирана форма на естествен език;

  • Полуформални онтологии -  изразени в термините на изкуствено създаден език;

  • Формални онтологии - изразени с точно дефинирани термини, формално описана семантика, доказани теореми за пълнота