MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

БИЗНЕС МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА ММС

БИЗНЕС МОДЕЛ

 

Бизнес моделът трябва да дава отговор на следните въпроси:

  • Цели на системата;

  • Структурна организация на системата;

  • Функции на системата и съставните и части;

  • Процеси, протичащи в системата;

  • Разпределение на ресурсите по процеси;

  • Разпределение на правата и отговорностите по процеси и ресурси.

 

Бизнес моделът включва набор от модели, чието подреждане отразява тенденцията за промяна на приоритетите от мениджмънт на ресурси към организационен мениджмънт.

 

           Стратегически модел - съдържа структурирани и взаимно свързани сведения за мисията, стратегиите и целите (защо?) на ММС с количествени и качествени показатели за тяхното постигане. Избраните стратегии определят съчетанието на основните променливи елементи - продукти, функции, ресурси, процеси.

 

           Организационен модел - съдържа описание на подходите за организиране на дейността на структурно, функционално и процесно ниво, използвани при създаването на другите модели на организацията. Включва също така описание на външната среда на системата на макро- и микроикономическо равнище.

 

Описва обвързването на дейности, функции и процеси (какво?) със съответните структурни звена (къде?) и сътрудници (кой?).

 

             Процесен модел - определя начина за реализация (как?), времето (кога?) и последователността от действия (на кого?).

 

           Информационен модел - определя състава и структурата (в какъв вид?) на различни документи, регистри, отчети и т.н., както и тяхното представяне в базите данни на информационните системи.

 

            Финансов модел - представлява система от основните бюджети на организацията. За тяхното създаване се използват операционни бюджети по отделни бизнес процеси.