MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

ДОСТАВКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ПРОЦЕСИ В ММС

РАЗРАБОТКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ ОБЕКТИ

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

КОМПРЕСИРАНЕ НА ДАННИ

РАЗРАБОТКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ ОБЕКТИ И СЦЕНИ

СЪЗДАВАНЕ НА СИНТЕТИЧНИ ОБЕКТИ И ЛИЦА

ПРЕДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЕН КОНТЕНТ

ДОСТАВКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 

Доставка на мултимедийни материали

MPEG-21 се базира на две важни концепции:

 • Определяне на базова единица за разпространение и договаряне (Digital Item - цифров обект);

 • Взаимодействие на потребителите и цифровите обекти.

Цифровият обект се разглежда като предмет (примерно видео колекция, музикален албум ит.н.), а потребителите като субекти на мултимедийно договаряне.

 

 

Доставка на мултимедийни материали

 

 

MPEG-21 поддържа процеса по обмен, достъп, продажба и други манипулации с цифрови обекти. При това се предполага осигуряване на максимална ефективност и прозрачност на тези процеси.

 

Потребител се явява всеки обект, който взаимодейства със средата MPEG-21 или с цифров обект. Потребителите могат да бъдат частни лица, съобщества, организации, корпорации и други субекти.

 

Потребителите се идентифицират по тяхната позиция, спрямо другите потребители. Стандартът MPEG-21 по чисто технически причини не прави различие между отделните видове потребители – разработчик, провайдер и краен потребител.

 

Цифров обект

 

Декларация за цифров обект (Digital Item Declaration -DID)

Декларацията за цифров обект DID (Digital Item Declaration) се явява документ, който специфицира състава, структурата и организацията на цифров обект.

 

Цел

Създаване на набор от абстрактни концепции и елементи за реализиране на модел за описание на цифров обект.

 

Моделът трябва да бъде достатъчно гъвкав и универсален, за да допуска реализация на функции от по-високо ниво.

 

Моделът не регламентира избор на езика, формулира общ набор от абстрактни понятия и термини, които се използват за описание на цифровия обект.

 

         Технологията DID е описана в три нормативни секции:

 

 

Модел на декларацията за цифров обект

 

 

Модел на декларацията за цифров обект

Описва набор от абстрактни термини и понятия за създаване на модела. В рамките на този модел цифровият обект се явява цифрова репрезентация и като такава представлява предмет, над който се извършват операции (управление, описание, обмен, колекциониране и т.н.).

 

Репрезентация

Нормативно описание в XML на синтаксиса и семантиката на всеки елемент от декларацията на цифровия обект.

 

Схема

 Нормативна XML схема, включваща:

Граматиката на репрезентацията на декларацията за цифров обект.

Елементи на модела на декларацията за цифров обект.

 

Основни елементи на модела

На фигурата по-долу са показани основните елементи на модела и техните взаимоотношения в рамките на модела за декларация на цифрови обекти.

 

 

Семантично описание на елементите

Контейнер -  явява се структура, която позволява да се групират обекти или контейнери.

Използва се за формиране на логически пакети (за транспортиране или обмен) или логически архиви (за организации).

 

Контейнерът не се явява обект.

 

Дескриптор - включва данни, които се използват за целите на групирането  (например, инструкции по доставка на пакета).

 

 

 

Обект

Обектът се представя от група от подобекти и/или компоненти, които са свързани чрез съответните дескриптори.

 

Дескриптор – съдържа информация за обекта, във вид на описание на действие (work).

 

Характерни особености

*  Обектите могат да предлагат избор, който им позволява да бъдат адаптивни към изискванията на потребителя и дава възможност за създаване на различни конфигурации.

 

*   Обект, който не съдържат подобекти, може да се разглеждат като:

 • същност - логически неделимо действие;

 • компилация - действие състоящо се от потенциално независими части.

*   Отношение между обект и цифров обект (както е определено в ISO/IEC 21000-1:2001, MPEG-21 Vision, Technologies and Strategy):   Обектът се явява декларативна репрезентация на цифров обект.

 

             Компонент

Компонентът съединява ресурс с всички негови дескриптори.

 

Тези дескриптори съдържат данни за:

 • Специфичните варианти на ресурса;

 • Управляваща или структурна информация за ресурса (лента на пропускане , набор от символи, входни точки, тип на шифриране и т.н.),

Те не съдържат данни описвъщи съдържанието на ресурса.

 

            Характерни особености

 • Компонентът не се явява обект;

 • Компонентът се явява строителен блок на обекта.

 

Примери за обекти и компоненти:

 

Връзка (anchor) - привързва дескрипторите към фрагмент, който  съответства на специфично положение или диапазон в рамките на ресурса.

 

Дескриптор (descriptor)  - установява съответствието между информацията и вложените елементи. Тази информация може да бъде компонент (снимка, текст), или заявление (statement).

 

Условие (condition) – описва опционен елемент и условията за неговото включване.

 

Избор (choice) - описва набор от варианти, които могат да определят конфигурацията на обекта.

 

Вариант (selection)  - описва специфични решения, които въвеждат едно или повече условия.

 

Анотация (annotation)  - описва набор данни за някакъв идентифициран елемент на модела.

.

 Ресурс (resource) - явява се индивидуално идентифициран елемент (видео- или аудио-клип, изображение, или текст)

 • Ресурсът  потенциално може да бъде физически обект.

 • Всички ресурси трябва да бъдат локализирани с помощта на уникален адрес.

 Фрагмент (fragment) - еднозначно определена специфична точка или интервал в пределите на ресурса.

 

Заявление (statement) - явява се текстов ред, съдържащ данни;

 

Предикат (predicate)- еднозначно идентифициран, утвърждение, което може да бъде вярно, невярно или неопределено.

 

 

Идентификация на цифров обект (Digital Item Identification DII)

 

Включва:

 • Идентификация на цифровия обект и неговите части (включително ресурси);

 • Идентификация на IP, имащи отношение към цифровите обекти (и техните части);

 • Идентификация на схемата за описание DS (Description Schemes);

 • Идентификатори за осъществяване на връзка на цифровите обекти с информация за тях ( описателни метаданни)

 • Идентификация на различни типове цифрови обекти.