MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЕН КОНТЕНТ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ПРОЦЕСИ В ММС

РАЗРАБОТКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ ОБЕКТИ

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

КОМПРЕСИРАНЕ НА ДАННИ

РАЗРАБОТКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ ОБЕКТИ И СЦЕНИ

СЪЗДАВАНЕ НА СИНТЕТИЧНИ ОБЕКТИ И ЛИЦА

ПРЕДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЕН КОНТЕНТ

ДОСТАВКА НА МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 

Мултимедиен контент

MPEG-7 формално се нарича “Мултимедия-интерфейс за описание на съдържание ” (Multimedia Content Description Interface). той има за цел да стандартизира описание на мултимедиен контент, което меже да бъде предадено за обработка от компютър. Стандартът не е ориентиран към конкретно приложение, Той стандартизира някои елементи, които са които са предназначени за поддръжка на голям кръг приложения.

 

Описание на мултимедиен материал

Описанието на MPEG-7 не зависи от кодовото представяне на материала.

 

Предимството от използване на кодиран с MPEG-4.материал, е че той предоставя средства за кодиране на аудио-визуален материал във вид на обекти, имащи определени връзки във времето (синхронизация) и в пространството ( сцена с видео и аудио обекти),

 

Абстракция на мултимедийното описанието

Описателните характеристики трябва да имат смисъл в контекста на приложението. От това следва, че един и същи материал може да бъде описан по различен начин в зависимост от конкретното приложение.

 

      Нива на описание

Ниско ниво на абстракция

 • За видео – форма, размер, текстура, цвят, движение и позиции;

 • За звук – ключ, тоналност, темп, вариации на темпа, положение в звуковото пространство;

Характеристиките могат да бъдат отделени автоматично

 

Високо ниво на абстракция

Представя се семантична информация за сцената.

 

Пример: Това е сцена на движещ се автомобил с фонов звук на магистралата.

 

За определяне на характеристиките е необходимо взаимодействие с човек.

 

      Допълнителна информация за мултимедийния материал

 

            Форма – използваната схема за кодиране (например, JPEG, MPEG-2), или общия обем данни. Тази  информация помага да се определи, дали потребителя е в състояние да приема материала.

 

          Условия за  достъп до материала – включва ограниченията за използване на материала, отчитащи авторски права и цена.

 

          Класификация включва оценка за произход на материала и неговата и неговата класификация (по предварително определени категории ) .

 

           Връзки с други материали – за ускоряване на търсенето.

 

           Контекст – в случай на запис на документален материал е важно да се знаят обстоятелствата на записа – време, място съдържани, и т.н

 

           Текстово описание  - явява се важно за много от случаите. Желателно е описанието да е независимо от езика.

 

Видове мултимедийни описания

MPEG-7 позволява да се формират описания (т.e., набори от схеми на описание и съответстващи дескриптори по желание на потребителя) на материала, който може да съдържа:

 • Информация, описваща процеса по създаване и производство на материала (директор, заглавие, късометражен филм);

 • Информация, отнасяща се до използване на материала (указател на авторско право, история на използване, програма на излъчване);

 • Информация за характеристиките на създадения материал (формат на записа, кодиране);

 • Структурна информация за пространствени, временни или пространствено-временни компоненти на материала (разрези на сцени, сегментация на области, проследяване преместване на области);

 • Информация за характеристики на материала от низко ниво (цвят, текстура, тембър на звука, описание на мелодии);

 • Концептуална информация за реалното съдържание на материала (обекти и събития, взаимодействие на обекти);

 • Информация за това, как ефективно да се преглежда материала (конспекти, вариации, пространствени и честотни субдиапазони, ...);

 • Информация за включените обекти;

 • Информация за взаимодействието на потребителя с материала (предпочитания на потребителя, история на използване).

 

 

Структура на мултимедийните описанията

По- долу е показана структурата на описанията  и възможността за мащабируемост на разглежданата концепция.

 

Показана е също възможността DDL да предоставя механизъм за създаване на схема, която на свой ред образува за формиране на описание.

 

Структура на мултимедийните описанията

                  Дескриптори (D). Представяне на характеристики, които определят синтаксиса и семантиката на представяне на всяка от характеристиките. Те свързват характеристиките с набор от техни значения.

 

                  Схеми на описание DS (Description Scheme), които специфицират структурата и семантиката на взаимодействие между компонентите. Тези компоненти могат да бъдат дескриптори и схеми за описание

 

Схемите за описание се явяват модели на мултимедийните обекти, и цялото разнообразие от елементи, което те представляват. Те специфицират типа на дескрипторите, кото могат да бъдат използвани в даденото описание и взаимоотношенията между тези дескриптори.

.

                   Език за описание на определенията DDL (Description Definition Language), позволява създаване на нови схеми на описание и дескриптори осигуряващи разширение и модификация на съществуващи схеми на описание

 

                   Системни средства служат за поддръжка на

 • Мултиплексиране на описания,

 • Синхронизация на описания и на материала,

 • Механизми за предаване, кодиране (както на  текстови, така и на двоични формати) за  ефективен запис и предаване,

 • Управления и защита на  интелектуалната собственост в MPEG-7.описанията.

Функционална схема на мултимедийното описание

 

 

Функционална схема на мултимедийното описание

 

Език за описване на определенията DDL

Съгласно MPEG-7 езика за описание на определенията  DDL (Description Definition Language) се явява има следното определение: “... език, който позволява да се формират нови схеми на описание и дескриптори. Той също позволява разширение и модификация на съществуващи схеми на описание”.

 

DDL се базира на езика  XML, които се явява предпоставка за следните логически нормативни компоненти:

 • Структурна схема на езиковите компоненти XML;
  Компоненти от типа данни за схемата;

 • Специфични MPEG-7.разширения.

               Характеристики

 • DDL образува централната част на стандарта MPEG-7.

 • DDL осигурява надеждна описателна основа с помощта на която потребителите могат да създават собствени схеми за описание и дескриптори;

 • DDL определя семантичните правила за изразяване и комбинеране на схемите за описание и дескрипторите;

 • DDL не се явява език за моделиране ( примерно UML), а език на схеми за представяне на резултатите от моделирането на мултимедийни (примерно  DS и D)  

 • DDL трябва да удовлетворява изискванията на  MPEG-7 DDL:

               * Да изразява пространствени, времеви, структурни и концептуални взаимоотношения между елементите на DS и между DS;.

               * Да предоставя универсален модел за връзки и препратки между описанията на данните и данните, които те описват;

               * Да не е зависим от платформи и приложения;

               * Да бъде читаем, както от машина, така и от човек.

 

Средства за мултимедийното описание

 

      Базисна схема за описание на мултимедия MDS (Multimedia Description Schemes) се явява стандартизиран набор от дескпиртори и схеми за описание, отнасящи се до общи мултимедийни обекти.

Общи обекти – характеристики, които се използват в аудио, видео и текстови описания и следователно характеризират всички типове мултимедиен материал. ( примерно – вектор, време и т.н.).

 

      Други средства за описание – използват се когато е необходимо да се опишат повече от един вид мултимедиен материал. Съгласно функционалното им предназначение, могат да бъдат групирани в пет различни класа:

 1. Описание материала - :представяне на възприеманата информация;

 2. Управление на материала -  информация о характера, формирането и използването на мултимедийния материал;

 3. Организация  на материала – представяне на анализа и класификацията на няколко мултимедийни материала;

 4. Търсени и достъп -  спецификация на кратки характеристики за мултимедийния материал;

 5. Взаимодействие с потребителите – описание предпочитанията на потребителя и историята на използвания от него мултимедиен материал.