MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ММС

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ММС

ПРОЦЕСИ В ММС

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ММС

Компонентен модел на мултимедийна система ММС

Мултимедийните системи включват четири базови компонента, които във взаимодействие помежду си реализират процес на трансформация на знания, потребности и идеи в мултимедийни материали.

 

В ММС се реализират  информационни процеси по разработка, съхранение и доставка на мултимедийни обекти, сцени и приложения, чрез използване на съвременни мултимедийни технологии, при организация, зададена със стандартите MPEG 4,7,21 и с активното участие на потребителите на системата.

 

 

 

Компонентен модел на мултимедийна система ММС

 

 

Процеси в ММС

 

Процес - последователна смяна на състоянията, явленията, хода на развитие на нещо.

 

 • Процесите се изпълняват по съответстващи им алгоритми.

 • Всеки процес в системата се идентифицира чрез код или име.

 • Процесите се разбиват на етапи, наричани фази.

Процеси в ММС

 

В съответствие с реализираните процеси се оформят основните подсистеми на ММС:

 • Система за разработка на мултимедийни приложения

 • Система за управление на мултимедиен контент;

 • Информационно търсеща система.

 • Система за доставка на мултимедийни ресурси.

 

Мултимедийни технологии

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден процес.

 

Явява се съвкупност от средства и методи за обработка и предаване на мултимедийни данни или първична информация с цел получаване на мултимедийна информация с ново качество (мултимедиен продукт) за състоянието на изследвания обект, процес или явление.

 

Изисквания към ИТ:

 • Да осигури разделяне на процеса по обработка на мултимедийни данни на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

 • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

 • Да включва целия набор от средства за постигане на поставената цел;

 • Да има регулярен характер.

 

Мултимедийни технологии

 

Базови ИТ – информационни технологии, върху които се базира създаването на осигуряващи и приложни информационни технологии (компютърна техника, компютърни мрежи, операционни системи, софтуерни платформи, GRID технологии )

Осигуряват решаване на отделни части от една задача. Служат за създаване на приложни ИТ.

 

Осигуряващи ИТ – осигуряват реализацията на базовите и приложните информационни технологии (елементна база, CASE, инструментален софтуер).  

 

Приложни ИТ. – формират се на основа на базовите информационни технологии и се реализират с помощта на осигуряващите информационни технологии. Предназначени са за пълна информатизация на конкретни бизнес обекти (офис пакети, корпоративни приложения, Web  приложения ) .

 

Организация на ММС

 Процес на създаване оптимални условия за реализиране на конкретна дейност, преследваща определена цел.

 

Набор от нормативи и правила, изпълнявани от потребителите, чрез които се регулират дейностите по създаване и разпространение на мултимедийни продукти.

 

Функционален модел на ММС

 

 

Функционален модел на ММС

 

Управлението на ММС се реализира на база редица организационни дейности. Те зависят от:

 • Мисията на системата – в зависимост от поставените цели, се задоволяват очакванията и потребностите на потребителите.

 • Стандарти, регламентиращи дейността – стандартите MPEG , регламентират дейностите в рамките на ММС.

 • Информация – първичната информация (пазарна, технологична и т.н. ) , получавана на входа на системата определя подходите и средствата за реализиране на крайните продукти.

 • Ресурси – осигуряват необходимите за функциониране на системата средства и технологии.

 

В резултат на създадената организация от ММС се очакват следните резултати:

 • Мултимедийни продукти и услуги – типа и функционалността им зависи от поставените цели.

 • Подготвени специалисти – те реализират политиката на системата. Явяват се интелектуален капитал, който осигурява развитието и просперитета и.

 • Информация за обществото – рекламни материали, каталози и други средства за популяризиране на продуктите и услугите.

Потребители на ММС

ММС е социална система и потребителите на системата се явяват активен неин компонент.

 

С помощта на мултимедийни технологии и при наличие на съответната организация, те осъществяват дейности по разработка, съпровождане и използване в практическата дейност на разнообразни мултимедийни продукти.

 

 

Потребители на ММС