MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

МЯСТО НА МУЛТИМЕДИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЯ

МУЛТИМЕДИЙНА СРЕДА

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МУЛТИМЕДИЯТА

СФЕРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯТА

МЯСТО НА МУЛТИМЕДИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

 

Място на мултимедията в информационното пространство

Голяма част (над 80%)  от ресурсите, съхранявани в информационното пространство са неструктурирани, т.е. с малки изключение те са и мултимедийни.

 

Представлява интерес, от гледна точка на системния подход да се разгледа как тези ресурси са структурирани и разположени в информационното пространство, както и как те взаимодействат помежду си.

 

         Информационно пространство (Information space)

 

 

Форма на съществуване на информационните системи, характеризираща се със структурност, обхват и диференцираност. Основнии компоненти на информационното пространство се явянат:

  • Информационни ресурси, в т.ч. мултимедийни ресурси;
  • Средства за информационно взаимодействие;
  • Информационна инфраструктура.

http://www.glossary.ru/cgi-bin/

 

Информационна инфраструктура (information infrastructure)

Съвкупност  от организационни структури, които обезпечават функционирането и развитието на информационното пространство, както и средства за  информационно взаимодействие, осигуряващи достъп на гражданите и организациите до информационните ресурси. 

.

  Комплекс от методи и средства за информационно обезпечение.  Строи се от физическите обекти, обезпечаващи информационните процеси: маршрутизатори, комутатори, междинно оборудване, големи машини (mainframe), сървъри и настолни компютри.

Ако архитектурата е проектът и чертежите на една сграда, инфраструктурата е физическото и изпълнение

 

Глобална информационна инфраструктура

Качествено ново информационно образование, започнато да се формира през 1995 година от група развити страни.

 

По замисъл то трябва да представлява интегрирана световна информационна мрежа за масово обслужване населението на планета, на база интегриране на глобалните и регионални информационно-телекому­никационни системи, както и системите за цифрова телевизия и радиоразпръскване.

 

 

 

Информационна среда (information environment)

Съвкупност от обкръжаващи информационната система елементи (обекти), които и оказват влияние или пък тя оказва на тях въздействие. Външната среда на всяка система се разглежда като подсистема на информационна структура от по- високо ниво.

 

Съвкупност от информационни ресурси, информационно-комуникационни  инфраструктури, средства за информатизация, информационни продукти и услуги, както и политически, социално-икономически и културни условия за реализация процесите на информатизация.

 

 

Мултимедийни ресурси  

 

            Информационни ресурси (Information resources)  -– съвкупност от  данни, организирани за ефективно получаване на достоверна информация и структурирани по определен начин знания.

 

            Мултимедийни ресурси -  съвкупност от мултимедийни данни, организирани за разработка и използване на мултимедийни приложения.

 

 Модел на мултимедийните ресурси

 

Модел на мултимедийните ресурси

 

 

Изхождайки от представения модел на мултимедийни информационните ресурси, могат да бъдат дадени следните определения:

 

      Мултимедийни данни  – неструктурирани, прости и сложни (аудио-, видео- ) данни, интегрирани в обща мултимедийна среда, които са представени във форма подходяща за съхранение, разпространение и използване.

 

     Обекти - елемент на мултисредата, който е относително завършено цяло, има вътрешна структура и изпълнява конкретни функции.

 

      Сцена - комбинация от свързани в определена йерархия мултимедийни обекти.

 

      Приложение – програмна разработка, която реализира приложен процес и е предназначена за конкретна група потребители.

 

 

Мултимедийна карта

 

Мултимедийна карта

 

 В най общ вид мултимедийната карта се представя като триъгълник, включващ трите основни типа мултимедия, съществуващи в информационното пространство – мултимедия в Интернет, корпоративна мултимедия ( към този тип мултимедия се включват и мултимедийните материали генерирани от масмедиите)  и персонална мултимедия. Те взаимодействат помежду си и взаимно се допълват.

 

Формират се по четири основни начини за представяне на мултимедийни данни:

 

начини за представяне на мултимедийни данни:

 

  • Мултимедийни данни – необработен мултимедиен материал ( филми, клипове и т.н).   

  • Хипермедия – структурно свързани мултимедийни елементи, които потребителя може последователно да избира.

  • Обектна мултимедия –  мултимедийни обекти, за които се съхраняват мета данни, описващи различни атрибути на обекта – вид, име, автор, приложимост и т.н.

  • Структурирана мултимедия – съхранявани в мултимедийна база данни мултимедийни материали