TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Преход към икономичното производство

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Преход към икономичното производство

Блиц-кайдзен

13 съвета за преход към икономично производство

 

Компоненти на прехода към икономичното производство

Компоненти на прехода към икономичното производство

 • Набор от инструменти и методики за отстраняване на загуби и отклонения от стандарта;

 • Системен подход за управление на ефективността, т.е. специални системи за измерване на ефективността, организационни решения и системи за обучение.

             * Извършва се проследяване на ключови параметри, състоянието на които свидетелства за резултативност на целия бизнес.

             * Определят се целеви показатели за всеки параметър;

             * Постоянно се контролира изпълнението на целевите показатели на всички нива на организацията. 

 • Корпоративна култура на обучение и постоянно съвършенстване. Използва се ядро от специалисти, които добре познават TPS принципите и инструментите (практиката показва, че в такава група трябва да влизат окне по-малко от 1% от всички сътрудници); Те отговарят за процеса на:

              * Постоянно съвършенстване;

              *  Обучение;

              * Разпространение на челен опит;

              * Поддръжка по места на „инженери по преобразованията”, задачата на които е да подпомагат подобренията.

 

 

Роли на прехода към икономичното производство

        Висше ръководство разпределя работата си така, че повече от времето да отива за поддръжка на преобразованията, обучение и развитие на сътрудниците и утвърждаване на производствената култура.

 

        Ръководители на средно ниво – активно участват в работата по места и притежават пълномощия за реализация на повечето от инициативите по усъвършанстване.

 

        Редови сътрудници – участват в реализация на принципите  за ефективно производство, колективното решаване на проблемите и набиране на нови идеи.

 

Програма за преход  към икономичното производство

 • Осъзнаване на критериите, по които ще се подбират и прилагат едни или други конкретни инструменти и решения.

 • Оценка на мащтаба на преобразованията, необходими увеличаване производителността на работниците и поддръжка изграждането на системата за икономично производство.

 • Обмисляне на действията, за усвояване  култура на постоянно съвършенстване, при която хората без допълнителни стимули се стремят към подобрения.

Фактори стимулиращи прехода към икономичното производство

 

 

 

 

Фактори пречещи на прехода към икономичното производство

 • Стереотипно мислене;

 • Недостатъчна класификация на персонала;

 • Очакване всичко да се реши от горе на на долу;

 • Страх да не бъдеш разбран;

 • Вертикална структура на взаимоотношения;

 • Работа по принципа "всеки за себе си".

Основни действия на прехода към икономичното производство

 • Отстраняване на действия не създаващи ценност за потребителя;

 • Снижаване на производствените  разходи за сметка на ликвидиране  на всички загуби в производствените процеси;

 • Увеличаване на гъвкавостта на производството чрез внедряване на система за бърза пренастройка SMED;

 • Съращаване на технологични и аварийни престои на оборудването чрез внедряване на системата за обслужване на оборудването TPM;

 • Изравняване на производствените потоци и снижаване обемите обработвани партии;

 • Съкращаване на запасите, чрез използване на система за изтегляне на продукцията от предходните операции.

Очаквани резултати от прехода към икономичното производство

 • Съкращаване на времето за изпълнение на заявка;

 • Повишаване на производителността;

 • Снижаване на разходите за сметка на ликвидиране на зягуби;

 • Съкращаване на разходи от браск;

 • Съкращаване на престои на оборудването;

 • Изравняване на производствения поток

 • Снижаване на нивото на запасите.

Примерен план на прехода към икономичното производство

 

1. Създаване на карта на процесите (непрекъснат процес);

2. Създаване на система за решаване на проблемите и внедрявяаване на подобрения;

3. Създаване на система за материална и нематериална мотивация;

4. Обучаване на всички сътрудници;

5. 5S, визуализация, стандартизация.

6. Определяне на загубите (непрекъснат процес);

7. Съставяне на подробон план за решаване на проблемите;

8. Just-In-Time, Канбан, Pull;

9. Jidoka, Poka-Yoke, SMED;

10. TPM, FMEA, MSA.

11. VSM (value stream mapping).