TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Блиц-кайдзен

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Преход към икономичното производство

Блиц-кайдзен

13 съвета за преход към икономично производство

 

Блиц кайдзен  (от нем. Blitz — мълния, блиц-кайдзен — мълниеносни подобрения)

Осигурява едновременно както разработка и внедряване на решения в избраната работна зона, така и обучение на сътрудниците, като подобрява ключовите показатели на операционната дейност, в т.ч. и на финансовите резултати.

 

Предназначение на блиц кайдзен

 

Предназначение на блиц кайдзен

 

 

1. Като инструмент за локално решение на текущи бизнес-задачи, даващ незабавен резултат (подобряване  на показателите на операционната дейност на отделно структурно подразделение).

2. Като пилотен проект, подготвящ голяма програма по внедряване на  TPS. Целта на проекта е да убеди сътрудниците в действеността на методите на икономично производство.

3. Като част от програма за постъпкова трансформация на операционното управление на компанията от традиционен модел към икономичен модел.

 

Решавани задачи от блиц-кайдзен

 • Обучение на сътрудниците на методите на икономично  производство и разширяване на техните компетенции;

 • Разработка на мероприятия за постигане на резултати с помоща на инструменти на икономичното производство в избрана работна зона;

 • Получаване на допълнително финансови преимущества при минимални инвестиции и разходи на време.

 • Убеждаване на сътрудниците в ефективността на икономичното производство;

 • Повишаване на ефективността и безопастността на работните места.

 

Фази на блиц-кайдзен :

 

 •  Планиране и подготовка (колкото е по-голям обхвата, толкова е по-важна тази фаза);

 •  Провеждане на мероприятия и презентация на резултатите;

 •  Поддръжка на изпълнение на запланираните действия.

Продолжителността и използваните инструменти зависят от поставените цели и мащаба на конкретните мероприятия.

 

Варианти на блиц-кайдзен:

 

Варианти на блиц-кайдзен:

 

        Кайдзен поток — насочен към съкращаване времето за изпълнение на заявка и нивото на незавършено производство между операциите.

Инструменти: карта на потока, изтегляне, изравняване на натоварването и канбан.

 

      Кайдзен процес – решава задачи по съкращаване на разходи, повишаване на производителността или внедряване на подобрения в един от процесите на потока за създаване на ценност.

Инструменти: организация и зониране на работното пространствт, «защита от грешки, элементи на системата TPM (Total Productive Maintenance), автономизация и време на такта, диаграма спагети и други, в зависимост от резултате, които е необходимо да бъдат получени.

 

       Кайдзен по съкращаване на времето за пренастройка – насочен към увеличаване на срока за ефективна работа на оборудването или увеличаване гъвкавостта на производствените процеси.

Инструменти: система SMED.

 

      Кайдзен работна зона – насочен към ефективна организация на работното пространство  - премахване на действия не създаващи ценност и съкращаване на излишни премествания.

Инструменты: 5S, визуализация, стандартизация и организация на клетки.

 

      Статистически кайдзен – използва се за осигуряване на повишаване на качеството на продукцията и стабилност на процеса.

Инструменти: контролни карти, причинно – следствени диаграми и т.н.

 

      Офис-кайдзен – организира взаимосвързана работа на функционалните отдели и съкращаване на времето за обработка на документация.

 Инструменти: карта на информационни потоци, отстраняване на излишни операции.

 

Подготовка на блиц кайдзен

 • Определяне зоната на подобрения и задачите на командата;

 • Установяване на цели и критериите за тяхното достигане;

 • Утвърждаване на сроковете за провеждане;

 • Утвърждаване на състава на кайдзен  командата и нейните ключови участници (лидер на командата, координатор на мероприятията, експерт по икономично производство).

Провеждане на блиц кайдзен

Активната фаза на блиц кайдзен  продължава от три до осем дни, при което резултатите са видни още на третия до петия ден.
 

      1-ви ден

 • Обучение за използване на инструментите на икономичното производство;

 • Конкретизация на целите и структуриране на задачите;

 • Обсъждане на процесите за откриване на проблемни места и потенциала за подобрения.

       2-ри ден

Изработка на решения за преодоляване на проблемите и съвършенстване на процесите с помощта на инструментите на икономичното производство.

 

       3-ти ден

 • Избор на оптималните решения;

 • Анализ на необходимите за промените ресурси;

 • Начало на промените.

      4-ти ден

 • Завършване на промените;

 • Пробно изпълнение на работите и анализ на резултатите;

 • Коригиране ( при необходимост ) на внесените изменения.

       5-ти ден

 • Закрепяне на достигнатите подобрения в стандартизирани процедури;

 • Подготовка на план за реализация на дейностите кайдзин;

 • Подготовка и презентация на резултатите от проекта.

Програма за обучение блиц кайдзен – основни блокове:

1. Методология и принципи за провеждане на блиц-кайдзен, визия за процеса на подобрения в компанията и ролята на участниците в тях.

2. Теоритични знания за TPS инструментите, които ще се използват по време на проекта;

3. Адаптация на използваните TPS инструменти и подходи към конкретните задачи на проекта.

 

Важни действия по време на реализация на проекта блиц кайдзен

 • Създаване на списък на сътрудниците, участвали в проекти блиц кайдзен и фиксиране на програмите за обучение  които те са преминали;

 • Определяне на инструментите и сътрудниците които ще бъдат обучавани за рабата с тях;

 • Осигуряване на обсъждане и отработване на инструментите на практика;

 • Постигане на бързи резултати, с цел достигане на увереност в ефективността на използваните методи и инструменти и на убеждение в сериозността на реализирания проект;

 • Въвличането в реализация на проекта на представители на различни подразделения на  компанията, осигурява междуфункционално взаимодействие и поддръжка на проекта отдолу и отгоре;

 • Определяне на ключови показатели за достигане на целите на блиц кайдзен;

 • Сравнение на изходните данни с получените  резултати за оценка ефективността от промените.

Роли при реализация на блиц кайдзен

     

       Лидер

Ролята се изпълнява от сътрудник в компанията или поканен консултант.

 

Притежавани знания – базови познания в областта на TPS.

 

                         Действия:

 • Оглавява командата.

 • Координира действията на участниците;

 • Съдейства за осигуряване на творчески подход при изпълнение на проекта;

       Ръководител на кампанията

 • Приема решения за провеждане на блиц кайдзен;

 • Определя работната зона и задачите на блиц кайдзен;

 • Утвърждава координатора на проект;

 • Поканва експерти;

 • Оказва необходимата поддръжка.

      Ръководител на служба управление на персонала

 • Участва в подбора на членове на командата;

 • Води на отчет сътрудниците преминали на обучените по TPS инструменти;

 • Оказва поддръжка на обучението на сътрудниците.

      Координатор на мероприятията (един от ръководителите на компанията)

Осигурява комуникация между ръководството на компанията и членовете на проекта;

 

      Експерт по TPS

 • Участва в планиране и подготовка на блиц-кайдзен;

 • Провежда необходимото обучение;

 • Предлага идеи при определяне  на задачите за блиц-кайдзен;

 

      Членове на командата – 10 правила

1.      

 1. Остави традиционните идеи;

 2. Помисли над това как да постигнеш поставените цели;

 3. Не са нужни извинения;

 4. Търси най-простото решение, не е задължително да е съвършанното;

 5. Поправяй грешките на място;

 6. Използвай ума си, а не парите си;

 7. Проблемите това са възможности;

 8. Повтори «защо?» пет пъти;

 9. Търси решения при разни хора;

 10. Постоянно се съвършенствай.