TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

13 съвета за преход към икономично производство

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Преход към икономичното производство

Блиц-кайдзен

13 съвета за преход към икономично производство

 

Несъмнено пътищата за създаване на икономично производство са много и са твърде различни.

 

Общото  е че трябва да се започне със създаване на поток за добавени ценности, който е различен и зависи от спецификата на предприятието:

  • За производствено предприятие – производство на семейство продукти;

  • За разработваща организация – процеса на разработка;

  • За банка – основен бизнес процес с практически резултат, например кредитни операции.

В книгата си „Пътят на Toyota: 14 мениджърски принципа от най-големия производител в света”, Джефри Лайкър представя 13 съвета за преход  към икономично производство. С малки съкращения, те са представени по-долу.

 

1. Започни с въздействие върху техническата  система; веднага след това се захвани с промяна на производствената култура.

Най-добрия подход е да се пристъпи към практическа работа, чрез усъвършенстване на основните потоци за добавяне на ценност при поддръжка на предани на идеята лидери, работещи също и над промяна в културата на организацията. Лидерите трябва да участват в съставяне на карти на потока за добавяне на ценност и в преобразуването на цеховете – така те най-добре ще се научат да виждат загубите.

 

2.  Обучавай се преди всичко в практиката и едва след това – сe занимавай  с теория.

Дао Toyota се разбира в практиката. През първите етапи на промените около 80% от времето трябва да се използва за практическа дейност и само 20% за теоретична подготовка и инструктажи.

 

Най-добрия начин за обучение е този при който веднага следват практически приложения.

 

Обучаемите трябва да попадат в трудни ситуации, принуждаващи ги сами да търсят изход и решават проблеми.

 

      3.  Започни с пилотни проекти на потока за добавяне на ценност, за да демонстрираш ефективността на икономичното производство като система и да създадеш модел «иди и гледай»

Подобен модел, където е внедрен пълен комплект от инструменти, дава възможност да се види икономичното производство в действие.

 

Обикновено такъв модел се създава за една производсвена линия, започвайки от материалите и завършвайки с готовите изделия.

 

За да се реализира успешно подобен проект е необходимо ръководството да му отдели максимално възможното внимание и да го обезпечи с необходимите ресурси.

 

4.  Исползвай потока за създаване на ценности за разработка на бъдещи концепции, които ще те научат да виждаш в переспектива.

За  съставяне на картата на текущото и бъдещото състояние на процеса и плана по внедряване на съответните мероприятия е задължително да се използва многофункционална команда, състояща се ръководители (разпореждат се с ресурси и хора) и изпълнители, които извършват дейностите, включени в процеса.

 

Членовете на командата съвместно анализират загубите при текущото състояние и мислят как чрез инструментите и философията на икономичното производство да достигнат  желаното състояние.

 

Съставянето на карта на потока е насочено към група продукти и се предполага незабавно преобразуване на процеса.

 

5.  Използвай практически семинари по  кайдзен за обучение и осъществяване на бързи промени.

Семинарите по кайдзен се явявават забележително социално изобретение, позволяващо на междуфункционалните команди бързо да реализират преобразувания (за седмици вместо месеци).

 

Решаващ фактор в случая се явява подбора на хората, предоставяне на необходимото им време и поддръжка от ръководството.

 

6.  Промени организационната структура в съответствие с потока за добавяне на ценности.

Някой, който е истински лидер, много добре познаващ продукцията и процеса, трябва да отговаря за целия процес по създаване на ценност за потребителя и да има съответните пълномощия.

 

      7.  Отнесете се към работата, като към пряко задължение.

 Ако компанията разглежда създаването на икономично производство, като нещо интересно , но не задължително, с което може да се занимава и в свободно време, тя нищо няма да постигне.

 

      8.  Преход  към икономично  производство може да бъде предизвикан от кризис, но за  преобразуване на компанията той не е задължителен.

Безусловно, кризисните ситуции заставят ръководството и персонала сериозно да се замислят за преход към икономично производство. Но това не е единственото условие за осъществяване на преход.

 

      9.  Умей да се възползваш от благоприятни обстоятелства, ако създалата се ситуация позволява да се извлече значителна финансова изгода.

Ако компанията още не е стъпила на пътя на икономичното производство, за нея е от особена важност да одържи няколко крупни победи.

 

Ако вие:

  •      Правилно сте избрали семейството продукти;

  •      Привлекли сте опитни специалисти по икономично производство;

  •      Взели сте работата на сериозно;

имате 100% шанс да постигнето колосални подобрения, които ще произведат впечатление. 

 

Не забравяйте, че Toyota отделя основно внимание на усъвършенстване на процесите, с увереността, че това непременно ще окаже влияние на фенансовите резултати.

 

      10.  Приведи системата от показатели в съответствие с принципите на потока за създаване на ценности.

Toyota подхожда към използване на показатели, различно от повечето компании. Тя разглежда показателите като общ инструмент за проследяване хода на работите в компанията, който дава представа за степента на непрекъснатото усъвършенстване.

 

Следователно първа стъпка се явява отказ от системата показатели не съответстваща на икономичното мислене, която нанася вреда на тези които сериозно се занимават с усъвършенстване на работния процес.

 

Следваща стъпка се явява определяне и използване на различни показатели на потока за създаване на ценност  - от времето за изпълнение на заявка, до нивото на запасите  и добро качество без доработки. При това тези показатели са не по-малко важни от производителността на труда и други оперативни показатели.

 

      11.  Опирай се на историята на  своята компания, за да намериш собствен път.

Toyota има свой път и свое дао.

 

Вие трябва да прокарате свой път, като изразите TPS принципите на свой език и във вид, в който те съответстват на особеностите и условията на вашия бизнес.

 

С развитието на дао Toyota вдъхновено са се занимавали лидери, оставили богато културно наследство.

 

Напълно е вероятно и вашата компания да има свое богато наследство. Използвайте наследството на собствена компания, за да построите своето бъдеще.

 

     12.  Наеми или обучи лидери в областта на икономичното производство и осигури съответната приемственост.

Лидерът трябва детайлно да познава «подхода» на  своята компания, да вярва в него и да живее в съответствие с него.

 

Всички лидери трябва да познават работата на компанията  в подробности и да умеят да заинтересоват и да привлекат за участие хората.

 

      13. Привличай специалисти за обучение и с цел бързо получаване на резултати.

 Думата  «сенсей» се произнася в Япония с уважение, така се нарича учител, който е овладял своята работа в съвършенство.

 

Сенсеи са необходими на компаниите, които тръгват по пътя на икономичното производство. Те им оказват техническа помощ и дават полезни съвети на ръководството. Такъв «учител» помага да се облегчат подобренията и да се постигнат бързи резултати.

 

За целта е необходимо да се наемат специалисти, минимум с петгодишен опит за работа с икономично производство, или да се поканят консултанти от други организации. Такива специалисти подпомагат процеса на внедряване в началото, обучавайки сътрудниците на практика.

 

За да се създаде обучаващо икономично предприятие, е необходимо да се натрупват собствени знания и опит, т.е трябва да се появат собствени ръководители, експерти и лидери на команди, които да са привърженици на философията на икономично производство и нейни проводници в компанията.