TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Видове загуби

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Загуби

Видове загуби

 

 

 

Видове загуби

 

 

Загуби от свръхпроизводство

Производство, което е в по-вече от изискваното от следващия етап на процеса.

        Причини за загуби от свръхпроизводство

 • Недостатъци в планирането;

 • Големи задели;

 • Голямо време за пренастройка;

 • Недостатъчно тесен контакт със заявителите/клиентите;

Действия при свръхпроизводство SMED, пока-йоке, стандартизация

 • Разработка на технологичните процеси по начин, който осигурява предходните операции да подсигуряват надеждно следващите ги операции.

 • Установяване на производствени норми и стандарти за всяко работно място на процеса.

 • Предвиждане на сигнали, предотвратяващи преждевременно запускане на производството.

 • Намаляване на времето за настройки и балансиране на производствените линии.

Загуби от очакване

Прекъсвания в работата, свързани с очакване на неща, като работна сила, материали, оборудване или информация.

 

Причини за загуби от очакване

 • Лошо планиране;

 • Недостатъчно тесни отношения с доставчиците;

 • Проблеми с комуникациите;

 • Слабости в управление на запасите.

Действия  - SMED, ТРМ, точно на време

 • Изравняване на натоварването на производствените линии;

 • Синхронизация на процесите;

 • Обучаване на сътрудниците в професии, позволяващи им да се заменят един с друг;

 • Равномерно разпределяне на работните натоварвания в течение на деня, така че оптимално да се използват наличните трудовите ресурси.

 • Осигуряване на производството с необходимото оборудване и своевременни доставки на покупни изделия и материали.

Загуби от излишни обработки

 

            Причини за загуби от излишни обработки

 • Добавяне на функционални възможности, които нямат ценност в очете на потребителя.

 • Недостатъчно информация за това, как потребителя използва продукта или услугата.

 Действия  - ТРМ, пока йоке, стандартизация

 • Проучване на действителните нужди на потребителите и за какво те за готови да плащат;

 • Анализ на всички работи, създаващи добавена стойност, като се оптимизират или отстранят всички излишни операции.

 • Определяне кои съгласуващи подписи на документите са действително необходими и ликвидиране на всички излишни.

Загуби от запаси

Всички материали в работната зона освен тези, които са необходими за следващата операция или процес.

Материали и информация намеращи се между стадиите за обработка в процеса по създаване на ценности. Физическите запаси се класифицират по тяхното положение в потока за създаване на ценности и по тяхното предназначение. За описание на запасите по мястото им в процеса на производство се използват термините суровини, материали , незавършено производство, готова продукция. За описание целевото предназначение на запасите се използват такива понятия като буферен запас, застрахователен запас и транспортен запас.

           

             Причини

 • Неправилно планиране;

 • Остаряло оборудване;

 • Недостатъчна подготовка на спомагателния персонал.

           Следствия

 • Множество неприятни проблеми с качеството, такива като преправяне и дефекти;

 • Проблеми с планирането на работната сила и/или производството;

 • Завишено време за изпълнение на заявките;

 • Влошаване на качеството на запасите във времето;

 • Риск за унищожаване на запасите в резултат на форс-мажорни обстоятелства

 • Проблеми с доставчиците;

 • Замразен капитал и загуби от лихвени проценти.

Действия  SMED, ТРМ, стандартизация

 • Откриване на излишни производствени мощности, излишни запаси от суровини, незавършено производство и готова продукция;

 • По прецизно използване на методиките точно на време и канбан;

 • Произвеждане на всеки участък или работно място, толкова продукция, колкото е необходима на следващия потребител в производствения поток;

 • Стандартизиране планирането за производствените участъци и тяхното натоварване;

 

Загуби от излишни движения

Ненужни премествания на персонал, продукция, материали и оборудване, които не добавят ценност за процеса.

 Причини

 • Излишни движения на работниците до склада или около оборудването;

 • Допуснати грешки при разрабтката на производствените процеси;

Действия – визуализация, Точно на влремe , стандартизация

 • Анализ на ненужните придвижвания на персонала и съставяне  на комплексна схема на физическите потоци в процеса.

 • Разработки и изучаване на карта на потока по създаване на ценности;

Загуби от дефекти и преправяне 

Производство на некачествена продукция, наличие на брак, невярна информация, преправяне на продукцията.

 

             Причини

 • Липса на надеждна превантивна система, включваща метода пока-ёкэ (Рока-Yoke) и вградена защита от грешки.

 • Излишни промени в конструкцията на изделието, водещи до преработване.

            Следствия

 • При всеки дефект се налага преправяне;

 • При производство на дефект се заплаща два пъти, за нещо което клиента ще плати веднъж.

Действия ТРМ, пока-йоке, стандартизация

 • Усъвършенстване на визуалния контрол;

 • Разработка на по-пълни стандартни процедури;

 • Внедряване на встроена система за защита от грешки (пока-ёкэ) там, където се намира източник на грешки;

Загуби от излишен транспорт 

Персонал, оборудване, продукция или информация преместващи се често или на големи разстояния, отколкото това е необходимо.

           Причини

 • Не добре проектиран производствен поток;

Действия  поток, визуализация, стандартизация

 • Минимизиране на физическите разстояния за транспортиране на метериали;

 • Ликвидиране на всички места за временно съхранение или складиране на материали;