TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Идете и вижте сами

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

Наблюдавай за работата в цеха без предразсъдъци и не съди за ставащото предварително.

За всеки проблем пет пъти задавай върлоса „Защо?”

Тайити Оно

 

Данните са безусловно важни за производството,

но аз придавам значително по-голямо значение на фактите.

Тайити Оно

 

 

TPS  принцип 12: Идете и вижте сами, за да разберете изцяло ситуацията (генчи генбуцу). Мислете и говорете на базата на лично проверени данни.

 

 

Идете и вижте сами

 

TPS  принцип12.1.

Решавайки проблеми и съвършенствайки процеса, ти трябва да видиш ставащото със собствени очи и лично да провериш данните, вместо да теоритизираш, слушайки други хора или гледайки екрана на монитора.

 

TPS  принцип12.2.

В основата на твоите размишления трябва да стоят данните, които сам си проверил.

 

TPS  принцип 12.3.

Даже представителите на висшето ръководство на компанията и ръководителите на подразделенията трябва да видят проблема с очите си и тогава разбирането на ситуацията ще бъде истинско, а не повържностно.

 

Генти генбуцу - иди и виж сам

В буквален превод генти означава фактическо местоположение, а генбуцу—реални материали или изделия.

 

Но в Toyota терминът «генти генбуцу» се интерпретира като «иди на място и виж реалната ситуация, за да я разбереш».

 

По популярен е търминът «гемба». Той означава «реално място» и се използва в същото значение както и генти генбуцу.

 

Първа стъпка на всеки процес за решаване на проблем, според подхода на Toyota, е да се оцени ситуацията, което изисква "да се отиде в гемба"

 

Метод Хоренсо

За да бъдат в курс със ставащото ръководителите в Toyota използват метод, който се нарича хоренсо.

 

       Хоренсо — японска дума, която се състои от три части: хо (хо коку — докладване), рен (ренраку — периодическо обновяване и уточняване на информацията) и со (со ден — консултиране или съветване).

 

За реализация на ред функции на генти генбуцу висшето ръководство използа хоренсо, и този метод се явява общоприет от водещите японски компании.

 

Подходът на Toyota в действие

Подходът на Toyota изисква, работниците и ръководителите да разбират процесите и при това да са способни:

 • Критически да оценят и анализират това което става;

 • Да откриват първопричината на всеки проблем, който те откриват;

 • Ефективно да обменят информация помежду си.

10 управленски принципа на президента Ямашина, Технически център Toyota:

Когато Ямасина оглавява Toyota Technical Center, ставайки  негов президент, той представя 10 принципа на управление, които в голяма степан са свързани с  генти генбуцу. 

            

1. Винаги помни крайната цел.

 • Внимателно планирай своята крайна цел.

 • Имай ясна цел за срещите.

2. Възлагай ясни задачи на себе си и на другите.

 

3. Мисли и говори на базата на проверени, доказани информация и данни.

 • Иди и потвърди фактите за себе си.

 • Носиш отговорност за информацията, която съобщаваш на другите.

4. Използвай изцяло мъдростта и опита на другите, когато изпращаш, събираш или обсъждаш информация.

 

5. Споделяй своевременно своята информация с другите.

 • Винаги преценявай кой ще има полза да получи информацията.

6. Винаги докладвай, информирай и консултирай своевременно.

 

7. Анализирай и разбери недостатъците в своята работа по измерим начин.

 • Изясни уменията и знанията, които са ти необходими за понататъшното ти собствено развитие.

8. Непрекъснато се стреми да провеждаш кайзен (непрестанно усъвършенстване) дейности.

 

9. Мисли извън кутията, или отвъд обикновения разум и стандартните правила.

 

10. Грижи се за своята безопасност и здраве.

 

Откриване на истинския проблем

 

           Процес на осмисляне на ситуацията

 

         Процес на осмисляне на ситуацията

 

          Показатели в контекста, на които се разглеждат проблемите

 

Показатели в контекста, на които се разглеждат проблемите

 

 

При определяне на всеки проблем в Toyota  се изхожда от няколко показателя – обслужване на потребителя, качество, производителност и разходи. Тези критерии са свързани помежду си  и негативното въздействие върху един от тях не може да не се отрази върху останалите. Например ако дефектите се отразямат върху качеството, те ще повлияят и на производителността , както и на обслужването на потребителя, като в крайна сметка ще увеличат съответните разходи.

 

       Модел „причини - проблем – симптоми”

За изясняване ролята на показателите и взаимното им влияние се използва модела „причини - проблем – симптоми”

 

Модел „причини - проблем – симптоми”

 

Симптомите са важни за всестранно осмисляне на проблемите: те показват, че проблемът действително съществува. Освен това, те представят количествени данни , които позволяват да се оцени мащаба на проблема.

 

Моделът на фигурата по-горе показва взаимовръзката причини ,проблем, симптоми.

 

В конкретния случай проблемът е низката производителност, причината лошото качество, симптома е високите разходи.

 

Моделът се използва за комплексно осмисляне на ситуацията.

 

На нас може да ни се струва че истинския проблем касае качеството, но след изучаване на ситуацията се открива че проблемът е производителността, а причината е качеството.

 

Изясняване същността на  проблема

Наблюдението позволява да се осмисли това което се извършва и неговите послидици за подразделението , персонала, потребителя или компанията и да се разбере, защо дадения проблем заслужава внимание.

 

Преди да се реши проблема, следва да се определи каква ще бъде ползата от това. На този етап е добре да се оценят всички проблеми , за да се започне от най-важните.

 

Решението на по- незначителноте проблеми може да се поръча на малки групи или отделни работници.

 

За да наречеш нещо проблем е необходима информация по следните четири пункта:

 • Фактическо състояние в настоящия момент и тенденции в миналото;

 • Желаемо ниво – стандарт или цел

 • Мащаби на проблема, определяне на разликата между желаемо и фактическо състояние

 • Степен и характеристике на проблема или ситуацията

            Построяване на доказателствена аргументация на прблема

В Toyota много внимателно изучават ситуацията в началния етап.Това е много важно за успешното решаване на проблемите по две причини:

 1. Необходимо е тщателно да се проанализира особеностите на проблема - да се оцени въздействиено му върху потребители, сътрудници и компанията и да се реши струва ли си да се хабят сили и енергия за решаването му. С други думи значителна част от усилията трабва да се съсредоточи на задълбочен анализ на ситуацията, а не на симптомите на проблема. Това впоследствие ще улесни работата по решаване на проблема.

 2. За достигане на високи резултати с минимални разходи е важно да се фокусира наличния потенциал и да се привлекат необходимите ресурси.

Всички проблеми се съпровождат от симптоми. Ако става дума за бизнес, симптомите на проблема се свързват с показателите за резултативност. Така неспособността да се удовлетвори търсенето се проявява в допълнителна извънредна работа, недоставени материали, ръст на неизпълнени заявки.

 

Подобни показатели допълнително потвърждават наличиета на проблеми и преимуществата, които дава тяхното отстраняване.

 

Критерии за оценка на проблемите

За да се съсредоточат усилияна на най-важните,  както и изискващите незабавно решение проблеми,Toyota  използа следните критерии:

 

          Важност на проблема

Доколко е важен дадения проблем в контекста на удовлетворяване потребностите на потребителя и задачите на поделенията или компанията? Всички проблеми на безопастността се счита за проблеми с първостепенна важност.

 

         Срочност на проблема

Зависи ли решението на дадения проблем от срокове по изпълнение на други задачи? Ако потребителят е изменил изискванията за крайните срокове, задачата по решаване на проблема се счита като първостепенна.

 

         Тенденция на проблема

Става ли проблема по-малко остър, по-остър, или състоянието му е неизменно? Сравнявайки проблемите е необходимо да се реши дали всеки от тях  заслужава внимание.

 

Показвайки влиянието на конкретен показател (потребители, качество, безопастност, разходи) могат да се сформулират предимствата на отстраняването на проблема.

 

Анализ на причините за възникване на проблемите

Девизът на Toyota „Еи сина, еи кангай” означава „Правилно мислене , правилна продукция”. Този девиз важи с пълна сила при анализа в хода на решаване на проблемите.

 

Способността към логично и творческо мислене в Toyota се цени извънредно високо, тъй като задълбочения мислителен процес носи най- добри плодове. Всеки мениджър цени най-много творческото начало в сътрудниците си.

 

Аналитичен етап на процеса на решаване на проблеми – представлява изследване в непознати по-рано области.

Анализ – това е етап – еврика!, време за събиране на факти, многократно задаване на въпроса защо? И откриване на източника на проблемите, т.е. неговата първопричина.

 

Когато коренните проблеми са открити, отговорите т.е. пътищата за решаване на проблемите стават очевидни.

 

     Основни правила за анализа на проблемите

 • Анализирайте всеки проблем и съблюдавайте принципа генти генбицу – идете на мястото за изпълнение на  работата и наблюдавайте за това което става.

 •  В процеса на анализа се стремете да откриете причините, които можете да отстраните сами.

 • Постояно и целенасочено отделяйте най-значимите причини, и при необходимост проведете съответстваща рефокусировка на анализа.

 • Определянето на коренни причини трябва да осигури точна и ясна представа за необходимите решения.

 • Анализът трябва да се базира на факти и данни. Коренните  причини трябва да  бъдат измерими, а прогнозируемите резултати от усъвършенстването – определени до началото на внедряване.

     Принципи на резултативния анализ на проблемите

 

В голяма степен подходът на Toyota е свързан със способността за всестранен анализ на ситуацията и откриване на множество причини  за съществуване на проблемите.  Основа на подхода съставляват следните принципи:

 1. Анализът не трябва да се влияе от предварителни представи за причината на проблема.

 2. Проверявайки правилно ли е определен източника на проблем, се придържайте към принципа генти генбуцу. При откриване на причинате не се базирайте на чуждо мнение или данни. Решавайки къде да отидете за да видите всичко със собствени очи, ползвайте информация. Мястото на възникване на проблема, трябва да се изучи на първо място.

 3. Анализът продължава докато не се появи увереност в това, че са открити истинските или коренни причини за проблема (с помоща на метода 5 защо?)

 4. Почти винаги проблемът има множество причини, поради което анализът трябва да бъде всестранен. В Toyota причините се групират в четири категории (4 М): човек, метод, материал, оборудване.

 5. Тъй като възможните причини са винаги много, следва да се ограничат до най-важните. Свиването на полето за търсене, позволява да се фокусират усилията и да се получат по-добри резултати.

 6. Задача на анализа – откриване на причини, които може да отстрани сътрудника, решаващ проблема. Това отстранява необходимостта да се поръчва решението на някой друг.

 7. Тщателния и задълочен анализ открива коренните причини, като позволява ясно да се определят конкретните коригиращи действия. Това е очевидния път,  който следва  да се  използва при движението от проблема към негова причина, а след това към решението.

 8. Тщателният и дълбок анализ предоставя достоверни данни, които позволяват точно да се прогнозират потенциалните резулатати при отстаняване на причините. Определянето на точен резултат е важна част от процеса, тъй като тя заставя да се оцени ефективността на изучаване на проблема.

 

           Задай въпроса „защо?” пет пъти , за да откриеш първопричината

5 защо? се явява метод за откриване на дълбоки системни причини за проблеми, с цел приемане на по-радикални контрамерки.

 

Тайити Оно изтъква, че истинското решение на проблема изисква откриване на „ .......първопричината, а не на източника; източника може да скрива първопричината”

 

Например, вие можете да откриете, че източника на проблема се явява доставчик или конкретен обработващ център – именно там има място дадения проблем. Но коя е първопричината?

Задавайки въпроса Защо? Пет пъти, ние последователно се приближаваме до първопричината. Обикновено веригата Защо? ни извежда на предишни стадии на процеса.

 

Метод 5 защо при откриване на проблеми