TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Решаване на проблеми

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

Раздел IV Непрекъснатото решаване на основните проблеми,  движи самообучението на организацията.

 

        Подход на Toyota  за решаване на проблеми

Всеки проблем – това е възможност за съвършенстване. Обратната страна на проблема – това е възможност.

 

Подход на Toyota  за решаване на проблеми

 

Това твърдение е възможно само когато корпоративната култура на организацията е насочена към непрекъснато усъвършенстване. Във всяка организация е скрито огромно число проблеми.

 

      Видове проблеми за решаване

 

Видове проблеми за решаване

 

 

Малко организации могат ефективно да използват и трите категории възможности. В повечето случаи решаването на проблемите е задача на мениджмънта, който трудно може да обхване и то задълбочено всички възможности, които крие откриването на проблемите.

 

Действия на Toyota  при решаване на проблеми

Toyota се стреми да обхване всички съществуващи проблеми, като се добива максимален резултат за сметка на:

 

        Ефект на лоста при решаване на проблеми

Всеки сътрудник е обучен на метода за решаване на проблеми. Той се поощрява да го използва всеки ден. Обединените усилия на множество хора, всеки от които постоянно решава проблеми и внася в процеса неголеми усъвършенствания, обезпечава огромна сумарна печалба.

 

        Фокусиране при решаване на проблеми

Ресурсите се разпределят така, че да обхванат всички три типа проблеми. Целенасоченото прилагане на усилия позволява по-ефективно да се използва системата от лостове и да се умножат резултатите. Процесът на решаване на проблемите изисква анализ и сравнение, които позволяват на персонала да фокусира усилията си  на най-значимите направления.

 

За да използва ефективно ресурсите си Toyota прилага правилото 80/20: 80% от енергията се насочва към 20% от проблемите, което позволява на компанията да получи 80% резултати.

 

Участници в решаване на проблемите

Участници в решаване на проблемите

 

Дао Toyota  предполага адекватно разпределение на ресурсите за решаване на проблемите и на трите нива.

 

Разглеждането на важните въпроси обикновено се осъществява  под контрола на мениджмънта в хода на практически тренинги по кайдзен (дзисукен). В задълженията на мениджмънта влиза също определяне на изискванията към организацията като цяло, откриване на слаби места в системата и разпределение на ресурсите.

 

С проблемите на средното ниво  обикновено се занимават майсторите, командите и отделни сътрудници.

 

Toyota  умело използва огромните възможности, поддържайки инициативите по съвършенстване, които произлизат от отделните сътрудници или неголеми команди.

 

Всеки сътрудник разбира същността на процеса на непрекъснато усъвършенстване и се занимава с него всеки ден, изпълнявайки своята работа.

  

Подход на Toyota  за решаване на видовете  проблеми

 

           Подход за решаване на крупни проблеми

 

Проблем

Типични мащаби

Примери

Процес на решаване

Крупните проблеми се сращат в незначително количество, имат висока слажност, изискват време и много труд за решаване.

Проблеми, които влияят на цялата организация, завод или подразделение

*Ежегодно планиране

*Пускане н производство на нов модел

*Разработка на продукция

* Практически тренинги по кайдзен за мениджмънта;

* Междуфункционални команди;

* Мениджмънт на завода;

Инициира се и се поддръжа от мениджмънта на завода.

 

            Подход за решаване на средни проблеми

 

Проблем

Типични мащаби

Примери

Процес на решаване

Проблеми от среден мащаб,

количиство от умерено до значително,

средно ниво на сложност,

умерена трудност на рашаване.

 

Проблемите са подобни на тези от проект 6 сигма , или практически семинар Кайдзен. Могат да влияят на работата на група или подразделение.

 

* Разработка на нови процеси;

* Закупка на ново оборудване;

* Важни проблеми свързани с безопастността, качеството, производство или разходи.

* Междуфункционална команда в мащаба на подразделение(производство, техобслужване, разработка);

* Междугрупова команда; Кръжоци по качество;

* Малки групи или отделни сътрудници;

* Поддръжка на майстора или мениджъра на подразделението;

* Възможно изплащане на възнаграждение.

 

           Подход  за решаване на незначителни проблеми

 

Проблем

Типични мащаби

Примери

Процес на решаване

Незначителни проблеми, количеството практически не е ограничено, рашението не е сложно.

 

 

 

Проблеми възникващи многократно в течение на деня.

 Пораждат незначителни загуби в хода на всеки цикъл.

Диапазон на възможности – от малки до съществени.

 

 

* Отстраняване на малки проблеми и загуби;

* Непрекъснато съвършенстване в незначително мащаби, например 5S, визуализация или оптимизиране на стандартизирана работа;

* Процедура андон за спиране на линията и незабавно отстранване на проблема.

* Решават се основно от сътрудниците;

* Възможно е решение чрез съвместни усилия или от малки групи;

* Инициативата като правило произхожда от сътрудниците;

* Поддръжката се осъществява от майстора;

* Заплащане и внедряване в рамките на програмата за подаване на предложения.

 

Процес на решаване на проблемите

Процесът на решаване на проблемите плавно протича от етап на етап, които са неразривно свързани помежду си. Завършването на един етап води към следващия и целия процес има цялостен и непрекъснат характер.

 

         Етапи на решаване на проблема:

  1. Получаване на изчерпателна представа за текущата ситуация и определяне на проблема;

  2. Тщателно проанализиране на коренните причини на проблема;

  3. Претегляне на алтернативните решения в условията на консенсус; 

  4. Използване на цикъла на Деминг :

  • Планирай; Разработка план на действие;

  • Прави; Бързо внедряване на решение;

  • Провери; Контрол на резултата;

  • Въздействай; Въведи необходимите поправки в решението и план за действие – определяне на следващи етапи;

   5. Мислене и учене в хода на работата.