TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Мрежа от партньори и доставчици

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

TPS  принцип 11: Отнасяйте се с уважение към широката си мрежа от партньори и доставчици, като ги предизвиквате и им помагате да се усъвършенстват.

 

TPS  принцип  11.1.

 • Уважай своите партньори и доставчици.

 • Отнасяй се към тях като с равноправни участници в общото дело.

TPS  принцип  11.2.

 • Създавай за партньорите условия, стимулиращи техния ръст и развитие.

 • Тогава те ще разберат, че са ценени.

 • Поставяй пред тях сложни задачи и им помагай да ги решават.

        Цел на партньорството – установяване  на продължителни връзки с ограничено количество надеждни доставчици за всеки вид материални ресурси.

 

       Подход – доставчиците и партньорите се разглеждат като част от производствената, маркетингова и логистична дейност, която осигурява мисията на компанията.

 

Основни очаквания от доставчиците

 • Доставката на материални ресурси трябва да се осъществява в съответствие с технологията JIТ;

 • Материалните  ресурси трябва да отговарят на всички изисквания на стандартите за качество. Входния контрол на материалните ресурси трябва да бъде изключен;

 • Цените на материалните ресурси трябва да бъдат ниски и съответстващи на дългостранно сътрудничество. Цените не трябва да са зависими от качеството и комплектността на доставките;

 • Материалните ресурси трябва да се съпровождат от съответни входни и изходни спецификации и сертификати за качество.

Характеристики на партньорството

 • Доставчикът е партньор, а не конкурент;

 • Продавача и купувача на материални ресурси координират своите действия за постигане на успех на пазара;

 • Продавача трябва да сертифицира своята продукция съгласно световните стандарти за качество.

 • Купувача не проверява качеството на входящите материални русурси;

 • Продавача се стреми да намали цената, при условия на дългосрочно договаряне;

 • Продавача трябва да се кооперира с покупателя при внасяне на промени в характеристиките на материалните ресурси или при разработка на нови продукти;

 • Продавача трябва да интегрира своите логистични операции с логистичната стратегия на покупателя на материални ресурси;

 

Йерархия на потребностите във верига за доставки (по аналогии с иерархията на потребностите - Маслоу)

 

Йерархия на потребностите във верига за доставки

 

 

Йерархия на партньорските отношения

 

Йерархия на партньорските отношения

 

          

Важни компоненти на патньорските отношения

 

Характеристика

Важни компоненти

Кайдзен и обучение

Съвместно обучение

Цикъл PDCA

Ежегодно намалямане на разходите

Съвместна дейност по съвършенстване

Анализ на добавената ценност/функционално стойностен анализ

Развитие на доставчиците

Семинари

Обмен на информация

Събиране на достоверни данни и тяхното разпространение

Общ език

Регулярен обмен на информация

Съвместни възможности

Най-високо ниво на разработки

Операционно съвършенство

Навици за решаване на проблеми

Системи за контрол

Системи за измерване

Обратна връзка

Целеви цени

Модели за управление на разходите

Взаимосвързани структури

Общи структури

Взаимнозависими процеси

Паралелно осигуряване

Взаимно разбиране и доверие

Доверие

Стремеж към общо развитие

 

Създаване на разширено икономично предприятие

 1. Станете образцови икономични потребители. Не можете да обучавате на нещо, което не умеете сами.

 2. Определете своите ключови компетенции. Аутсорсинга е не само решение да произвеждаш или да закупиш. Аутсорсингът дава възможности да се намалят разходите и повиши гъвкамостта. Съхранявайки за себе си ключови компетенции, Toyota поръчва разработката и производството   на значителна част от компонентите на външни изпълнители.

 3. Заемете се с обучение и развитие на основните доставчици. Погрижете се техните системи и принципи да бъдат съвместими с вашите, а нивото на операционно съвършенство да е сравнимо с вашето. Здравината на веригата се определя от най-слабото звено. Ако възможностите на доставчиците изостават от вашите, вие трябва да им помогнете да достигнат съответното ниво. За целта Toyota е оформила система за доставки на много нива. На най високото ниво са компаниите, с които Toyota тясно сътрудничи и изисква от тях  да работят по същия начин с доставчиците на по-ниското ниво. При това Toyota непосредствено  ръководи доставчици, които доставят най-важните компоненти, суровини и унифицирани детайли.

 4. Използвайте системи за контрол с цел непрекъснато усъвършенстване. Съкратете своито бюрократични системи и процедури до минимално възможно ниво, необходимо за управление отношенията с доставчиците. Toyota отделя огромно внимание на контрола на снабдяването. Компанията участва в съвместни предприятия, създава специални подразделения, внимателно проследява показателите и предявява строги изисквания към качеството на доставките...

 5. Отдайте предпочитание на поетапния подход. При работа с нови доставчици бъдете избирателни и започнете с малко.

 6. Формулирайте съвместна обучаваща се организация. Съвместното обучение трябва да стане норма. То трябва да се реализира в рамките на стандартизирани процеси.