TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Персонал на Toyota

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

TPS  принцип 10: Създайте изключителни хора и екипи, които следват философията на вашата компания.


TPS  принцип10.1.

 • Създавай силна, устойчива култура, в която ценностите и убежденията на компанията се споделят широко и се запазват в продължение на много години.

TPS  принцип 10.2.

 • Обучавай персонала и работните команди да действат в съответствие с корпоративната философия, която позволява да се постигнат изключителни резултати.

 • Труди  се над укрепване на производствената корпоративна култура.

TPS  принцип 10.3.

 • Формирай межфункционални групи, за да повишиш качеството и производителността и да усъвършенстваш потока за сметка на решаване на сложни технически проблеми.

 • Въоръжи хората с инструменти, които позволяват да се усъвършенства компанията

TPS  принцип 10.4.

 • Непрестанно обучавай хората за работа в команда при преследване на общата цел.

TPS принцип 10: Създайте изключителни хора и екипи, които следват философията на вашата компания

 

 

        Верую за Toyota: Преди да създаваме машини, ние създаваме хора.

 

        Цел на Toyota: Всеки трябва да изпълнява работата си на най високо ниво, без да забравя за ефективността на работа на командата като цяло.

 

Подход на Toyota към персонала

 

       Удовлетворяване на потребностите  на персонала:

 • Гаранция за заетост;

 • Достойно заплащане;

 • Безопастни условия на труд;

 • Придвижване на персонала по служебна стълбица. 

      Непрекъснатото съвършенстване на персонала:

 • Смяна на видовете дейност;

 • Встроени фактори за мотивация;

 • Система за поддръжка и обратна връзка. 

        Преобладаване на фактори, предизвикващи удовлетворение в персонала:

 • 5S;

 • Ергономични програми;

 • Използване на визуален контрол;

 • Осигурено равновесие между права и отговорности. 

      Незабавно поощрение на желателните форми на поведение на персонала и тяхната естествена проява.

 • Лидерите на групи постоянно се намират в цеха и се грижат за поощряване на желателните форми на проявление.

 • Поощрение с парично възнаграждение за ефективна работа със съблюдаване на стандарта.

      Поставяне на измерими, достижими, стимулиращи цели и регулярна оценка на прогреса в достигането им от персонала

 • Непрекъснатия поток и андон, осигуряват оперативна обратна връзка;

 • Поставяне на цели, съответстващи на определени критерии, с помоща на  хосин канри.;

 • Постоянно измерване на прогреса в достигане на поставените цели.

Командна работа на персонала

 

                             Етапи на формиране на команда

Етапи на формиране на команда

 

       

        Ориентация

На този етап e особено важна ролята на лидера за изясняване на:

 • Основното предназначение на командата;

 • Правилата за работа в командата;

 • Взаимните задължения на членовете;

 • Инструментите  които предстои да използва групата.

          Неудовлетвореност

Групата започва работа и членовете и откриват, че дейността в екип е по трудна отколкото са очаквали. За да преодолеят проблемите в началото (сложни, нови и неразбираеми процеси на социална динамика) им е необходим силен лидер и интензивна социална поддръжка.

 

          Интеграция

В групата всеки член си намира мястото. Налице са възможности за контролиране на процесите в групата.Постепенно се усвояват функциите, нормите и структурата на групата. Лидерът отделя повече време за управление отколкото за подсигуряване работата на групата.

 

         Екип

Групата започва да работи като високоефективна команда.

  

Типова организационна структура на TOYOTA

 

 В мащабите на Toyota действа единна система на лидери на команди и лидери на групи. 

 

Типова организационна структура на TOYOTA

 

         Член на команда

 • Изпълнява работа в съответствие с действащите стандарти;

 • Поддържа порядък (5S) в своята работна зона;

 • Осъществява текущо, несложно техническо обслуживане;

 • Търси възможности за непрекъснато усъвършенстване;

 • Участва в дейността на малки групи, занимаващи се с решаване на проблеми;

          Лидер на команда

 • Запуска и контролира процеса;

 • Осигурява изпълнение на производствения план;

 • Подпомага членовете на командата по сигнал Андон;

 • Осъществява текущ контрол на качеството;

 • Заменя отсъстващи;

 • Обучава;

 • Поръчва срочно техническо обслужване;

 • Осигурява съблюдаване на стандарти в процеса на работа;

 • Координира дейността на малки групи;

 • Изпълнява текущи програми по непрекъзнато усъвършенстване;

 • Следи за постъпване на детайли/материали, необходими за осъществяване на процеса.

          Лидер на група

 • Съставя график на използване на работната сила/отпуски;

 • Осъществява ежеседмично планиране на производството;

 • Изпълнява административни функции: осъществяване политиката на компанията, контрол за явяване на работа, предприемане на мерки;

 • Изпълнява хосин планиране.

 • Поддържа моралния дух на командите;

 • Следи за текущия контрол на качеството и за проверките, които извършват лидерите на команди;

 • Координира предаването на смени;

 • Провежда технически изпитания (при промени в процесите);

 • Следи за развитието и обучението на междинни професии;

 • Ежедневно проследява резултатите от производсвената дейност и ги отчита ;

 • Реализира мероприятия по намаляване на разходите;

 • Осъществява работа по усъвършенстване на процеса: производителност, качество, ергономика и т.н.

 • Координира мероприятия по техническото обслужване и ремонт;

 • Координира взаимодействието с групите от вън;

 • Координира работата между  предшестващи и слезващи операции;

 • Осъществява контрол над съблюдаване на техника на безопасност в групата;

 • Изпълнява функциите на отсъстващи лидери на команди;

 • Координира мероприятия, свързани с внасяне на звачими промени.

Ред за приемане и обучение на персонала

 

1. Приветствие и официално представяне – извършва се от лидера;

2. Запознаване с политиката и процедурите в групата и подразделението;

3. Запознаване  с другите членове на групата;

4. Преглед на правилата за безопастност, включително и правилата за евакуация и ред на действие в извънредна ситуация.

5. Разработка на план за обучение:

 • В началото, час или два работа на линията се редуват с други видове работа.

 • Определяне на задачи за обучение – три операции за три месеца.

 • Дългосрочен аспект на приспособяването – участие в дейността на командата и групата.

 • Кръжоци по качество.

 • 5S.

 • Действия до началото и след приключване на смяната.

 • Система за подаване на предложения и непрекъснато съвършенстване.

 • Развитие и наставничество.