TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

 

Изравнено натоварване

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

Когато внедрявате , вие трябва да започнете с изравняване на производството.

Това е първостепенно задължение за тези които се занимават с управление на  производството.

Възможно е изравняването на производствения график да изисква

ускоряването или отлагането на производството на някои изделия, или молба до някои от потребителите малко да почакат.

Ако нивото на производството в течение на месец остане относително постоянно,

вие ще можете да приложите системата за изтегляне и да осигурите балансирана работа на производствената линия.

Но ако нивото на производство се променя всеки ден,

няма смисъл дда се правят опити за внедряване на всички останали системи,

тъй като при такива обстоятелства не е възможно стандартизиране на работата.

Фудзио Те,

 президент Toyota Motor Corporation

 

Бавната, но упорита костенурка не създава такова количество загуби

и е много по-добра от припряния заек, който бяга напред през глава,

като време от време се спира за да подремне.

Производствената система Toyota може да бъде разбрана,

само тогава когато всички работници станат костенурки

 Ohno, 1998

 

 

TPS принцип 4: Изравнете работното натоварване (хейджунка).

 

Действайте като костенурката, не като заека

 

Изравнете работното натоварване

 

TPS принцип 4.1.

  • Премахването на загубите е само една трета от уравнението за превръщането на ефективния подход в успех.

  • Премахването на претоварването на хора и оборудване, както и на неравномерността в производствения график, е също толкова важно. Това често не се разбира в компаниите опитващи се да внедрят икономично производство.

TPS принцип4.2.

  • Работи над равномерно разпределение на натоварването на всички процеси, свързани с производството и обслужването.

Необходимост от изравняване на натоварването

Без изравняване, загубите растат, а хората и оборудването се налага да работят като се претоварват или стоят без работа, подобно на заека в преведения по-горе цитат.

 

Toyota прилага изравняване на графика към всяко направление на работа, включително и продажбите. Над това работят всички сътрудници на  компанията.

 

Хейдзунка

 

Хейдзунка — изравняване на производството и съответните графици.

 

Хейдзунка - изравняване на производството както по обем, така и номенклатура на изделията.

 

За да се предотвратят резки излитания и падания, продукцията се произвежда не в реда  на постъпване на заявки от потребителите. Първо в течение на някакъв период се събират заявки, след което се планира изпълнението по такъв начин, че всеки ден да се произвежда еднакъв асортимент прдукция в еднакво количество.

 

TPS предполага производство на неголеми партии продукция с отчитане нуждите на ппотребителя (както външен, така и вътрешен).

 

 

Три М и хейдзунка

За организациите внедряващи TPS е важно трите М да се разглеждат като една система. Ако се обръща внимание само на осемте вида загуби (муда), това ще навреди на ефективната работа на хората и на производствената система.

 

           Муда — действия, които не дабавят ценност. Тези действия увеличават времето за изпълнение на заявка, заставяват да се извършва ненужно преместване, за да се  достави детайл или инструмент, водят към създаване на излишни запаси или изискват очакване.

 

           Мури — претоварване на хора или оборудване. Мури заставя машината или човека да работят на предела на възможностите си.

  • Претоварването на хората заплашва тяхната безопасност и предизвиква проблеми с качеството. Претоварване на хората или оборудоването.

  • Претоварването на оборудването води до аварии и дефекти.

 

           Мура — неравномерност. Причина за неравномерност — неправилно съставен график или колебание в обемите на производство, предизвикани от  вътрешни проблеми, например престои, отсъствие на детайли или дефекти.

 

Трите М (муда, мури, мура) са взаимозависими.  Те в еднаква степен влияят върху процеса на стабилизация на системата и постигане на равномерност – създаване на балансиран  икономичен  поток.

 

Отстраняването на трите М (муда, мури, мура)  е тясно свързано с концепцията, наричана хейдзунка, която изисква изравняване на работния график.

 

Реализацията на хейдзунка — предпоставка за отстраняване на мура, а това, е необходимо за отстраняване на мури и муда.

 

 

Модел Хейдзунка

 

Модел Хейдзунка

 

 

        Действия за реализиране на модела Хейдзунка

 

Изравняването на графика с устойчиво многократно повторение на питча в течение на деня се смята като водеща практика на икономичното производство.

В началото питча, като правило има голяма продължителност –  нерядко е равен на работен ден. Такава големина на питча осигурява база за стабилизация – нейното достигане не е толкова непосилна задача. Опитите за преждевременно намаляване на питча могат да доведат до големи проблеми.

 

Освен питча, изравняване изискват още три съставящи:

  1. Обем на производство – количество продукция от даден вид, което трябва да се произведе в течение на зададеното време (питч);

  2. Асортимент – съотношение на количествата различни модели произведени в течение на питча, например изделия А,В,С и т.н.;

  3. Последователност на производство на продукция – производство на зададен обем при зададен асортимент.

 

   Питч = време на такта х  брой готови изделия ( поместени в една опаковка)

 

         Основни инструменти за реализиране на модела Хейдзунка

 

       Преимущества от реализиране на модела Хейдзунка:

 

1. Гъвкавост  

Потребителят получава това,  което му е нужно в нужното време, което води до съкращаване на запасите и отстраняване на други съпътстващи проблеми.

 

2. Снижаване на риска

Намялява се риска от това, че готовата продукция няма да бъде продадена.

 

3. Балансирано използване на трудовите ресурси и оборудване

Дава възможност за стандартизиране на работата. Осигурява се балансирана и равномерна натовареност на работата в течение на един работен цикъл.

 

4. Балансиране на заявките, към предидущи процеси или към доставчиците

Увеличава се стабилността на заявките към предходните процеси и доставчиците. Това им позволява да съкратят обема запаси, а следователно и загубите, което се отразява на себестойността.