TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Непрекъснат поток

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

Ако в производство, организирано като поток от единични изделия,

възникне проблем, се спира цялата производствена линия.

В този смисъл това е много лоша система на производство.

Но когато производството спира, всички са принудени да решават проблема незабавно.

Поради това на членовете на командата се налага да мислят,

мислейки те израстват и стават по-зрели хора по-добри членове на командата.

Теруюки Минора,

бивш президент на Toyota Motor Manufacturing,  Северна Америка

 

 

TPS принцип 2: Създайте непрекъснат поток в процеса, за да извадите проблемите на повърхността.

  

 

Създайте непрекъснат поток в процеса, за да извадите проблемите на повърхността.

 

 

TPS принцип 2.1.

 • Преобразувай технологичния процес така, че да бъде създаден непрекъснат поток, ефективно осигуряващ добавяне на ценност.

 • Съкрати до минимум времето, в което незавършената работа престоява.

TPS принцип 2.2.

 • Създавай потока на движение на изделия или информация и изграждай връзки между процеси и хора, така че всеки проблем да изкочи незабавно.

TPS принцип 2.3.

 • Този поток трябва да стане част от организационната култура , разбираема за всички.

 • Това е ключ за непрекъснато съвършенстване и развитие на хората. 

Голяма част от бизнес процесите включват 90% загуби и 10% работа добавяща ценност. В Toyota работният процес подлежи на реформиране чрез въвеждането на подобрения за премахване на загубите.

 

Осемте неносещи добавена стойност загуби, които Toyota постоянно се старае да премахне от своите процеси са:

 1. Дефекти;

 2. Запаси;

 3. Движение на хора;

 4. Преместване на материали;

 5. Изчакване;

 6. Излишна обработка;

 7. Свръхпроизводство;

 8. Неизползван човешки потенциал.

 

Поток  (flow)

Последователно изпълнение на операции, позволяващо без спирания, образуване на брак и връщане назад  да се премине от концепцията до пускане в производство, от приемане на заявка до доставка, от суровина до готово изделие.

 

       Поток от единични изделия (single-peace flow)

Метод на работа, при който машината или процесът обработват не повече  от едно изделие едновременно

 

Необходимост от създаване на непрекъснат поток

Поток – начало на пътя към икономично производство.

 

Поток — това е ядрото на философията на икономично производство. Той позволява да се съкрати фактическата продължителност на процеса от суровини до готови изделия, което пък води до:

 • Повишаване на качеството;

 • Намаляване на разходите;

 • Съкращаване до минимум на сроковете за доставка.

Създаването на поток (материален или информационен), подобно на морски отлив, разкрива проблеми, които понижават ефективността на работа и изискват оперативни решения. Потокът води до преодоляване на проблемите, или ако това не стане – до затъване. Всички знаят, че възникването на проблем води до спиране на процеса, и че проблемът трябва да бъде решен веднага.

 

Модел Непрекъснат поток

Моделът подчертава връзката между основните принципи на Toyota  – откриване и отстраняване на загубите и методите за достигане на тази цел – намаляване размерите на партиите , което приближава към създаване на непрекъснат поток.

 

 

 

 

 

         Действия за реализиране на модела Непрекъснат поток

 • Непрекъснато отстраняване на загубите;

 • Откриване на проблеми;

 • Превръщане на решаването на проблеми  в насъщна необходимост;

 • Създаване на свързани процеси с осигурено взаимодействие.

 • Откриване на слабите звена в потока и укрепването им.

        Основни инструменти при реализация на непрекъснат поток

         Спомагателни инструменти при реализация на непрекъснат поток

Критерии за наличие на непрекъснат поток

 • Стабилизация – осигуряване на устойчива възпроизводимост, дори в рамките на деня. Процесът трябва ежедневно да изпълнява изикванията на потребителя.

 • Устойчива възпроизводимост изисква стабилност в ресурсите –хора, материали, оборудване и постоянна готовност. Отказите в готовността на ресурсите се явява основна пречка за създаване на поток.

 • Надежност на процеса и оборудването. В началото – крупни проблеми, такива като престои и пренастройка, а в последствие – по-дребни проблеми, като простота и удобство на взаимодействие.

 • Времето на работния цикъл трябва да бъде равно на времето на такта. Ако операциите имат различно време  на цикъл, възниква изчакване и свръхпроизводство.

Предимства на непрекъснатия поток

Създаването на поток от единични изделия предполага широка програма от мероприятия по отстраняване на всевъзможни муда.

 

1. Встроено качество

 Потокът значително облегчава вграждането на качество. Всеки оператор едновременно се явява и контрольор и се стреми да реши проблема на място , без да го предава на следваш стадий.

 

2. Истинска гъвкавост

Значително съкращаване времето за изпълнение на заявките, което дава възможност за гъвкаво реагиране на потребностите на клиентите.

Лесно преминаване към нов асортимент продукция.

         Недостатък – оборудването става част от производствената линия и е затруднено използването му за други цели.

 

3. Повишаване на производителността

Крупносерийно производство – трудно се определя производителността, тъй като тя не се оценява от гледна точка на извършване работа, добавяща ценност.

Поток единични изделия  - лесно съставяне на калкулация на работите добавящи ценност и преброяване на хората необходими за достигане на зададена производителност.

Статистиката  показва, че при преминаване от масово производство към линия организирана в съответствие с TPS производителността се увеличава не по-малко от 100%.

 

4. Освобождаване на площи

В клетките от потока единични изделия всички блокове са напаснати един към друг, така че да заемат минимално място. Запасите почти не заемат място. Чрез ефективно използване на производствените площи може да се избегне стороителството на нови мощности.

 

5. Повишаване на безопасността

Изграждането на поток единични изделия води  до повишаване на безопастността благодарение на намаляване на количеството материали, коино е необходимо да местят в завода.

При използване на поток безопастността се повишава от само себе си,  благодарение на заложените принципи и използваните инструменти.

 

6. Повишаване на моралния дух.

Потокът единични изделия води до това, че голяма част от времето на хората е заета със създаване на добавена ценност и те могат бързо да видят плодовете на своя труд, което ги кара да се чувстват удовлетворени.

 

7. Съкращаване на запасите

Съкращаването на запасите води до икономия на капитал.