TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Дългосрочна философия Toyota

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

Решаващи фактори за успеха се явяват търпение,

 ориентация не на бърз резултат, а на дългосрочна

перспектива, постоянни вложения в хора, продукция и

организация и особено твърди изисквания към качество.

Роберт Б. Маккарри,

бивш изпълнителен вицепрезидент на Toyota Motor Sales

 

Философия на Toyota

 

TPS  принцип 1: Базирайте управленските си решения на далновидна философия, дори за сметка на краткосрочни финансови цели

 

Философия на Toyota

 

 

TPS  принцип 1.1.

 • Използвайте системния и стратегически подходи при определяне на целите, при което всички оперативни решения трабва да бъдат подчинени на този подход. 

 • Осъзнай своето място в историята на компанията и се старай да я изведеш на по-високо ниво. 

 • Работи по организацията, съвършенствай я и я преустройвай, движейки се към главната цел, която е по-важна от получаване на печалба.

 • Концептуалното разбиране на твоето предназначение се явява фундамент на всички останали принципи.

 • Създавайте стойност за клиентите, обществото и икономиката - това е вашата изходна позиция. Оценявайте всяка функция в компанията от гледна точка на нейната способност да постигне това.

TPS  принцип 1.2.

 • Твоята основна задаче е създаване на ценност за потребителя, обществото и икономиката.

 • Оценявайки всички видове дейности в компанията, отчитай решават ли те тази задача.

TPS  принцип 1.3.

 • Бъди отговорен.

 • Стреми се да  управляваш съдбата си;

 • Вярвай в своите сили и способности;

 • Отговаряй за това, което вършиш, поддържай и съвършенствай навиците си, които ти позволяват да произвеждаш добавена ценност.

 

Модел Философия на Toyota

 

Модел Философия на Toyota

 

 

Фундаментални  принципи заложени във философията на Toyota
 

1. Да подпомага икономическия ръст на страната , в която работи. (външни заинтересовани страни).

2. Да подпомага стабилността и благополучието на членовете на командата (вътрешни заинтересовани страни).

3. Да работи за общия ръст на Toyota.

 

Формиране на целите заложени във философията на Toyota

 

Формиране на целите заложени във философията на Toyota

 

                                                                        К - краткосрочна цел;  Д - дългосрочна цел

Сътрудници на Toyota

Да развиват компанията и да оставят следа в нейната история.

 

Целта на печелене на пари за  нас като компания -

не е в печалбата и за нас като сътрудници – не е в това нашите акции да растат.

Целта е в това, ние да можем да инвестираме спечеленото в нашето бъдеще.

Такава е целта на нашите капиталовложения.

И още, нашата цел е да помагаме на обществото и държавата,

в което имаме щастието да работим.

Джим Пресс,

изпълнителен вицепрезидент и директор по операциите на Toyota Motor Sales в Северна Америка:

 

Асоциирани компании на Toyota

Да се учат и развиват, като влагат в дългосрочни технологии и се грижат за това потребителят да бъде винаги доволен, което ще им позволи да си осигурят работа за цял живот

 

Основополагащи принципи за дейността на Toyota Motor Corporation

 1. Зачитай буквата и закона на всяка държава и действай открито и честно, както прилича на световна компания с висока гражданска отговорност.

 2. Уважавай културата и обичаите на всяка държава и подпомагай чрез корпоративна дейност икономическото и социално развитие на общаството.

 3. Отдавай всички свои сили за създаване на екологично чиста и безопасна продукция, подобрявайки чрез своята дейност качеството на живот в обществото.

 4. Създавай и разработвай водещи технологии и произвеждай продукти и услуги от най-високо качество за удовлетворяване нуждите на потребителите от цял свят.

 5. Благоприятствай за създаване на корпоративна култура, която да стимулира личното и колективно творчество и да способства за  взаимно доверие и уважение между редовите сътрудници и ръководството.

 6. Стреми се към хармонично отношение със световното общество, на база водещи методи за управление.

 7. Работи с деловите партньори в изследвания и производство, стремейки се към стабилност и дългосрочен ръст на бизнеса и взаимна изгода, оставайки открит към новите инициативи.