TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Теория на ограниченията TOC

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Развитие на общественото производство

Едвард Деминг

Организационна култура

Тотално управление на качеството TQM

TQM  принципи

6 сигма

Теория на ограниченията

 

Разумният гони не това, което му харесва,

а това което го избавя от неприятности.
Аристотел

 

Теория на ограниченията TOC (The Theory of Constraints)

Популярна бизнес-философия, която за пръв път се появява  в книгата на доктор Eliyahu Goldratt «The Goal» (Целта).

 

Подходът осигурява фокусиране вниманието към проблеми, ограничаващи рентабилността.

 

TOC разглежда организацията като система, състояща се от ресурси, свързани чрез бизнес процеси, в които те участват.

 

В рамките на тази система ограничението е определено като нещо, което я ограничава в достигане на по-голяма производителност в сравнение с целите й.

 

Разпространението на взаимозависимости вътре в организацията създава аналогия на верига или мрежа от вериги, които се състоят от процесите на системата. Така както здравината на верига се определя от нейните слабо звена, така и способността на всяка организация да достигне поставените цели зависи от едно или няколко ограничения.

 

Системният подход, използван в Теорията на ограниченията позволява да се открият ограниченията и чрез тяхното управление да се постигнат бързи и устойчиви резултати.

 

Същност на теорията на ограниченията

Философия на мениджмънта, базирана на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на организацията, ориентирана преди всичко към повишаване скоростта на потока за генериране ценности за потребителя (повишаване пропусната способност на организацията).

Ограничение – всичко, което пречи на достигане целите на организацията.

 

        Типове ограничения

 

 • Ограничения на вътрешни ресурси (недостатъчна мощност на оборудването, липса на персонал с нужната квалификация и т.н.);

 • Ограничения на пазара (по доставчици и/или потребители);

 • Ограничения в методите за водене на бизнес.

Пет целенасочени стъпки в теорията на ограниченията:

 

 

1. Идентифициране ограниченията на системата

При идентифициране на ограниченията в дългосрочен план е необходимо да се изхожда от отговопите на следните въпроси:

 • На какво ниво трябва да бъде организацията, за да възникнат съответните ограничения?

 • Кои са ограниченията и как те се отразяват на общата производителност на системата?

 • Къде ще възникнат тези ограничения?

Последователност в действията

 • Откриват се нежелателните явления (проблеми) в производствената (или друга) дейност.

 • Създава се карта на оперционния поток. На нея се нанасят последователно операциите от доставката на мателиали до излизане на готовия продукт.

 • Оценява се производителността на всеки етап.

 • Открива се звеното с най ниска производителност ”тясно мясо”.

2. Увеличиване пропускателната способност на “тясното място”

Извършват се оперативни действия по повишаване пропускната способност на “тясното място”:

 • Освобождава се от изпълнение на задачи, които могат да се изпълняват от други звена;

 • Гарантирано се обезпечава работата му;

 • Защитава се от възможни престои и т.н.

3. Синхронизиране на системата

Останалите части на системата се синхронизират с ритъма на работа на “тясното място”. Размерът на партидите от детайли и ритъмът на подаването им се определя от потребностите на “тясното място”.

 

Синхронизиране на системата - теория на ограниченията

Барабан

По такта на барабана се синхронизира работата на цялата организация, а той зависи от способността й да доведе до максимум пропускателната способност и да изпълнява потребителските заявки. Важно е барабанът да бъде защитен срещу всякакви неочаквани събития и промени.

Буфер за материали

Осигурява запас от материали, за непредвидени ситуации.

Буфер за продукция

Осигурява запас от продукция, с цел съблюдаване на сроковете, договорирани с потребителя.

Изтегляне

От звената се изтегля, точно толкова материали, колкото могат да бъдат обработени от “тясното масто”.

 

4. Ликвидиране ограниченията в “тясното място”

Чрез различни подходи и средства се търсят възможности за преодоляване на ограниченията, предизвикани от “тясното място”.

 

5. Затваряне на цикъла

Ако разглежданото звено, престане да бъде “тясно място”,  процесът се стартира отново, като се търси ново проблемно място. По този начин постоянно се повишава производителността на цялата система.