TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Едвард Деминг

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Развитие на общественото производство

Едвард Деминг

Организационна култура

Тотално управление на качеството TQM

TQM  принципи

6 сигма

Теория на ограниченията

 

Един от най-последователните борци за нов стил в мениджмънта се явява доктор Едвард Деминг.(William Edwards Deming)

 

Нов стил в мениджмънта от Деминг

Деминг създава стил в мениджмънта, вероятно, единствено ефективния в създалата се на международния пазар ситуация:

                * Рязко изострила се конкуренция, поради глобализация на пазарите;

                * Непредсказуемо поведение на потребителите.

 Това изисква от организациите невиждана по-рано динамика на реакциите, което е невъзможно със средствата на традиционния мениджмънт.

 

Деминг формулира тайната на успеха много просто: “Същността е в качеството. Но вие напразно търсите качеството между машините. То се ражда в коридорите на властта”. 

 

Деминг е един от първите, който включва в сферата на управлението потребителите, наред с производителите на желаната от тях продукция.

 

Деминг отхвърля представата за неуправляемост на външната среда като остаряла и порочна. Той поставя задачата:

                 * Да се открият средства за нейното управление;

                 * Да се намерят начини за приобщаване на потребителя към анализа, оценката и изработването на мерки за повишаване на качеството на продукцията.

 

Верижна реакция описана  от Деминг

Верижна реакция описана от Деминг

 • Подобряване на качеството

 • Намаляване на себестойността (за сметка на намаляване доработките, грешките, забавянията, препятствията, както и по-ефективното използване на машинното време и материалите)

 • Повишаване производителността на труда

 • Завладяване на пазари (благодарение на по-високото качество и по-ниските цени)

 • Оставане на предприятието в бизнеса

 • Създаване на нови работни места и разширяване на производството

Ново начало за бизнеса, формулирано от Деминг

 

Ново начало за бизнеса, формулирано от Деминг

 

          План за действие

Планът за действие на Деминг си състои от седем стъпки:

 1. Ръководството, ръководейки се от 14-те принципа, се бори със “смъртоносните” препятствия, съгласува понятията и направленията на плановете;

 2. Ръководството събира сили и вътрешно се настройва за движение в ново направление;

 3. Цялата дейност на организацията се разбива на етапи (стадии), при това всеки следващ етап се явява потребител на предходния. Постоянното подобряване на методите на работа е необходимо да се осъществява на всеки етап, и всеки етап трябва да допринася за подобрение на качеството;

 4. Колкото е възможно по-бързо се създава организационната структура, която ще работи за постоянно подобряване на качеството.

 5. Използва се цикъла на Шухарт (PDCA) в качеството на процедура, подпомагаща подобряването на всеки етап;

 6. Всеки сътрудник може да взема участие в усъвършенстването на работата на всеки етап;

 7. Изгражда се система за качество. Деминг счита, че за това е необходимо участието на знаещи статистици.

          Смъртоносни болести

Деминг счита, че те са присъщи на голяма част от компаниите на западния свят:

 • Отсъствие на постоянство на целите;

 • Ежеминутно преследване на печалба;

 • Системата за атестация и назначаване на персонала;

 • Безсмислена ротация на управляващите кадри;

 • Използване само на количествени критерии за оценка дейността на организацията.

                  Препятствия: мотивационни, образователни, постоянство в привързаността към стандартите, използвани технологии.

 

14-те управленски принципа на Деминг

 

1. Формирай постоянен стремеж към подобрение на продукта и услугата с цел да бъдеш конкурентен, да останеш в бизнеса и да осигуряваш работа.

 

2. Приеми нова философия, отговаряща на новия икономически период. Ние сме в нова ера и мениджмънтът трябва да поеме предизвикателството, отговорността и водещата роля към промяна.

 

3. Прекъсни зависимостта от масов контрол за поддържане на качеството. Премахни необходимостта от контрол, като вградиш качеството в продукта и технологията.

 

4. Сложи край на практиката да се избира доставчик на база на цените. Вместо това намали общите транзакционни разходи. Избери единствен доставчик за всяко нещо, но на основата на дългосрочни взаимоотношения на доверие  и лоялност.

 

5. Усъвършенствай всеки процес, за да подобриш качеството, да  повишиш производителността и да намалиш разходите.

 

6. Въведи в практиката квалификация и преквалификация на изпълнителите.

 

7. Създай лидери. Процесът на ръководство трябва да им помага да вършат по-добре работата си.

 

8. Премахни страха, за да може всеки да работи ефективно за фирмата.

 

9. Унищожи бариерите между звената. Хората от проучване и развитие, от производството и продажбите, трябва да работят като екип, да предвиждат проблемите, свързани с продукта и услугата.

 

10. Без лозунги, увещания и цели от типа на “нула дефекти” и “ново равнище на производителност”. Те създават враждебно отношение, защото повечето причини за ниско качество и ниска производителност произтичат от системата, а не от работната сила.

 

11. а. Премахни стандартите (квоти, планове) на равнище цех (производствена единица). Замести ги с лидерство.                         

     б.  Премахни управлението чрез цели, чрез числа и други стойности. Замести го с лидерство.

 

12. а. Премахни бариерите, които пречат на работниците да се гордеят с майсторството си. Отговорността на преките ръководители трябва да се промени – от постигане на цифри да се премине към постигане на качество.

      б. Премахни бариерите, които лишават ръководители и специалисти от правото да се гордеят с постиженията си. Това изисква да се премахне възнаграждението за заслуги и управлението чрез цели.

 

13. Поощрявай стремежа към образование и усъвършенстване.

 

14. Накарай всеки в организацията да работи за промяна и подобрение. Това е отговорност на всеки.