Магистърската програма КМС

Home За  програмата Дисциплини

 

Великотърновски университет Магистърска програма "Информатика. Корпоративни мрежови среди (КМС)"

Каква е необходимостта от магистърската програма "Корпоративни мрежови среди" ?

 

“Информационните технологии и бизнеса стават все по-взаимосвързани.

Аз считам, че сериозен разговор на една от тези теми, без да се засяга другата, просто е безсмислен.”

(Бил Гейтс, “Бизнес със скоростта на мисълта”)

 

 

Именно на тази теза се базира предлаганата магистърска програма.

 

Намирането на оптимална взаимовръзка между тези две понятия (бизнес + информационни технологии) прави всяка корпорация, фирма  или личност преуспяващи в съответната предматна област.

 

Това не може да стане, ако не се познават бизнес концепциите, които днес движат света и как те намират своето приложение и развитие с помощта на съответните информационни технологии.

Цел на магистърската програма "Корпоративни мрежови среди" ?

Да предостави общи (за съвременните бизнес концепции) и специфични (за корпоративни мрежови среди) знания, които приложени от подходящи хора, в подходяща среда, да допринесат за успеха на съответната организация.

 

Магистърската програма подготвя аналитични специалисти, специализирани в областта на компютърните системи и технологии, които ще работят като проектанти и анализатори на корпоративни мрежови среди. за публичната администрация и големия и среден бизнес.

Очаквани резултати от магистърската програма

В рамките на програмата студентите трябва да:

  • Придобият компетенции за анализ, проектиране, внедряване и управление на корпоративни мрежови среди;

  • Получат опит при разработване и управление на информационни и комуникационни системи;

  • Усвоят подходи и техники за проектиране и разработка на софтуерни приложения, за информационна поддръжка на съответните бизнес концепции.

Параметри на магистърската програмата

  • Срок на обучение: 3 семестъра - за бакалаври от същото професионално направление (

  •                            5 семестъра - за специалисти от други професионални направления

  • Форма на обучение: редовна и задочна

  • Обучаващо звено: Факултет Математика и информатика

  • Ръководител на програмата доц. д-р Христо Тужаров

  • E-mail: hrituj@abv,bg

 

             Магистърска програма "Корпоративни мрежови ресурси"

                 

Допълнителна информация

Следдипломно обучение по магистърски програми   

 

Организатор учебен процес и инспектор студентско състояние, учебен корпус 3 на ВТУ

тел. (062) 600461, 0884 679 496, e-mil: orgmi@uni-vt.bg