КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

КАРТА НА ЗНАНИЕТО

ЗНАНИЯ (knowledge)

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

ОБЕКТИ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

МЯСТО НА ЗНАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

КАРТА НА ЗНАНИЕТО

 

Карта на знанието

 

 

 В най общ вид картата на знанието се представя като триъгълник, включващ трите основни типа знания съществуващи в информационното пространство – знания в Интернет, корпоративни знания и персонални знания. Те взаимодействат помежду си и взаимно се допълват.

 

Формират се на база четири типа данни

 

 

 

Неструктурирани данни

Те са сложни данни. Нямат ясна структура. В тази категория могат да бъдат причислени книги, филми, печатни документи, файлове, обикновени и електронни писма, презентации, електронни таблици, рисунки, рентгенови снимки, отпечатъци на пръстите, фотографии, музикални клипове, новини, договори и много други.

 

Хипер данни

 Появата на хипертекста доведе до ново ниво на комуникация даващо възможности за построяване на безкрайни вериги от данни. Той спомага за по-ясното и детайлно представяне на информацията в Интернет. В основата лежи възможността бързо да се сменя контекста и да се следва вътрешното съдържание на думите. За реализация на хипертекста в Интернет се използва езикът HTML

 

Мета данни

Данни, описващи данни – това е най-краткото определение за този тип данни. Дава огромни възможности за описване на знания и смислени комуникации „човек –компютър” и компютър – компютър”.

 

Структурирани данни.

В тази категория могат да бъдат причислени простите данни - числа, символи, дати и т.н. За работа с тях съществуват множество програмни продукти, в т.ч. всички системи за управление на бази данни (СУБД) са ориентирани към работа със структурирани данни.

 

  

Корпоративни знания

 

            Структурирани данни

 

 

 

Включват данни с които най-често се оперира в информационните системи.

 

Те се събират и обработват в рамките на информационни приложения от категориите:

*        EID (enterprise information data),

*        CRM (customer relationship management),

*        SCM (supply chain management),

*        ERP (enterprise recourse planning) и други.

 

Тези данни се съхраняват в бази данни, подлагат се на аналитична обработка (online analytical processing, OLTP), съхраняват се и се архивират в хранилища за данни с цел върху тях да се извършва аналитична обработка със средствата на BI и DSS. 

 

Неструктурирани данни

Включва зафиксирани резултати от взаимодействие (collaboration), потоци от работи (workflow), управление на документооборота и други авторски материали.

 

Те съществуват във вид на електронни писма, договори и предложения, аудио и видео файлове, чертежи, маркетингови материали, описание на продукти, ръководства и други.

 

Тези данни в съвкупност образуват вътрешните знания на организацията

 

.

 

Знания в Интернет

 

 

 

Разделят се на четири подмножества. Основната им част съставляват данните от видимата и невидимата част на Web пространството.

 

Видима част на Интернет

Всички данни, които могат да се открият чрез търсещите машини, в т.ч. сайтовете на партньори, конкуренти и т.н.

 

Невидима част на Интернет

Тя включва бази данни, чат, табла за обяви, списания, обзори и т.н.