КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

Инженеринг на знания

Съвкупност от  процеси и методи насочени към извличане, структуриране и формализация на знания (явни знания).

 

База знанияknowledge base

Предназначена е за представяне в компютъра на натрупани човешки знания в определена предметна област. Явява се основна съставна част на системи за работа със знания.

 

Корпоративен портал на знание

Система, която обединява всички налични в организацията информационни ресурси (приложения, бази данни и информационни хранилища , информационно аналитични системи и др.). Използвайки web-интерфейс, предоставя на потребителите единен защитен достъп до корпоративната и външна информация.

 

Бизнес-интелект /Business Intelligence (BI)

Съвкупност от  интелектуални информационни технологии за решаване на производствени, организационни и социално-икономически задачи:

Интелектуален анализ на данни         

 

             Извличане на знания /Knowledge capture

Процес на получаване на знание от конкретни източници, които могат да бъдат материални носители (файлове, документи, книги) и експерти;.

 

            Извличане на данни /Data mining

Комплекс от програмни и хардуерни средства за извличане на знания, използван  за разпознаване на образи и отделяне на значими закономерности от данните, намиращи се в хранилища или във входни и изходни потоци. Тези методи се базират на статистическо моделиране, невронни мрежи, генетически алгоритми и т.н.

 

           Извличане на текст/ text mining

Решава задачи за:

  • Навигация  в големи текстови масиви;

  • Търсене взаимовръзки между ключови понятия  в текста;

  • Структуризация на хранилища за  документи;

  • Търсене на информация изразена на естествен език.

 

Система за управление на документи

Система, осигуряваща съхранение, предаване и извличане на документи в различни формати.

 

Контент-анализ - анализ на съдържанието на документи, чрез които се измерват редица качествени и количествени характеристики на текста и на зависимостите вътре в него.

 

 

Организация на съвместна работа (Collaboration)

 

Система за поддръжка на группова работа / Groupware

Програмно осигуряване, което поддържа съвместна работа (сътрудничество) на хората в една организация.

 

 

Системи за подпомагане вземането на решения (Decision support)

  • Експертни системи;

  • Системи за подпомагане на решенията;

  • Системи, поддържащи дискусионни групи и т.н.

 Workflow System

Система за управление на потоци от работи - процеси, предоставяща достъп до знания в определени точки на процеса.

 

Откриване или разузнаване на знания (Knowledge Discovery)

Занимава се с извличане на неизвестна и потенциално полезна информация от данни.

 

Използват се различни подходи за анализ на текст и числови данни плюс специален инструментариум за статистически анализ.