КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ АКТИВИ

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ АКТИВИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ

 

За разлика от абстрактните знания, знанията за компанията или интелектуалния капитал на компанията имат ясно изразена парична стойност, изчислявана като разлика между пазарната стойност на компанията (количеството акции, умножено по борсовият им курс) и нейната балансова стойност (сумата от всички активи на компанията, включително основните и оборотните средства).

 

Интелектуален капитал (ИК)

Всички интелектуални ресурси (собствени и наети), от които организацията извлича приходи. Интелектуалният капитал може да бъде разделен на:

  • Човешки капитал;

  • Капитал на отношения със  заинтересовани страни;

  • Организационен капитал.

            Организационен капитал

Ресурси на организацията, включващи формализираните знания, бизнес процесите, организационната култура, ценностната  система и нормативната база.

 

            Капитал на взаимоотношенията

Отразява външните връзки на организацията, които оказват най-голямо въздействие върху приходите и.

 

                     Капитал на взаимоотношения с клиентите

Определя лоялността и удовлетвореността  на клиентите, както и създадените с тях връзки.

 

Компетенция на персонала

Субективни условия за изпълнение на професионална дейност.Могат да се определят три аспекта на компетенция:

  • Знания;

  • Навици – привични начини на поведение в стандартна среда;

  • Умения – начини на поведение в различни ситуации.

Коефициент на интелектуален капитал

 

Коефициент на интелектуален капитал  =  Организационен капитал/Човешки капитал.

 

Показва как организацията усилва човешкия капитал, като използва организационния капитал.

 

Цел на интелектуалния капитал

Намаляване на риска за организацията (напускане на специалисти), за сметка на превеждане на интелектуалния капитал в интелектуални активи.

 

Увеличаване на интелектуалния капитал, за сметка на точно разделяне на формализираните и не формализирани знания и прилагане съответно най-подходящия инструментариум.