КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

Необходимост от внедряване на знания

 • Служителите притежават знания, но не ги разпространяват в колектива;

 • В организацията не е известно, какво точно е известно;

 • Опитът на водещите специалисти се използва само от тях;

 • Ценна информация е съхранена в огромно количество документи и данни, достъпа до които е затруднен.

 • Повтарят се скъпоструващи грешки, поради недостатъчна информираност и игнориране на предишен опит.

 

Последователност на внедряване на знания

Последователността на внедряване на знания, е част от общата концепция за бизнес-инженеринг, като базова технология на съвременното управление и предполага решаването на следните задачи:

 

 

Последователност на внедряване на знания

 

Идентификация на стратегически знания

 • Идентификация дейността на компанията на стратегическо и процесно ниво. Решаването на тази задача подпомага откриването и формализацията на изключително важни стратегически и процедурни знания.

 • Създаване бизнес модели на стратегическо, функционално и процесно ниво за организацията.

 • Отговор на въпросите защо, заради какво и как се реализира дейността на организацията.

Идентификация на ключови знания

 • Създаване в бизнес-модела на класификатори (дърво на знанията и носители на ключеви знания);

 • Построяване на карти на знания или проекции на дърво на знания за базата данни служителите на компании;

 • Извършване на първичен аудит на знанията;

Аудит на знанията

 

Систематичен анализ на елементите на  информацията и  знанията, както и на техните основни атрибути (например собственик, носител, степен на използване и достатъчност за изпълнение на действия, дефицит на знания и т.н.) 

 

В процеса на  аудита информацията и знанията се съпоставят със съответните запитвания на потребителите. Аудитът се осъществява с помощта на Диаграми и Карти на знанията, които могат да се попълват и изменят. 

 

 

Аудит на знанията

 

       Диаграма на знания

Диаграма, отразяваща всички елементи на знание, намиращи се в организацията и отношенията между тях. Диаграмата на  знания може да бъде представена във вид на класификатор на знание.

 

      Карта на знанията

Отразява разпределението на елементите на знанието между различни обекти на организацията (организационна единица, функция, процес, местонахождение и т. н.) Допълнително на картата може да се установява степен на потребност на елемента на знанието.

 

      Класификатор на знанията

Йерархичен списък (дървовиден модел) на управляващите  обекти (организационни звена, функции, материални ресурси, бази и хранилища на данни, документи и т.п.), на които могат да бъдат зададени различни атрибути(тип, значение, коментарии и т.н.). елементите от по-ниско ново на класификатора се явяват детайлизация на елементите от по-високо ниво.

 

Избор на стратегия за управление на знания

Изясняване връзката на управление на знание  с характерните особености на бизнеса и общата карта на стратегиите. Идентификация на критическите фактори за успех и показатели в областта на КМ.

 

         Карта на стратегиите

Система от критически фактори за успех, обединени от причинно следствени връзки.

 

         Характерни особености на бизнеса

Изяснява се влиянието на управление на знания  върху базовите принципи, уточнени в бизнес модела на компанията, като се търси необходимото съответствие.

 

Свързване знания/процеси

 • Въвеждане функции и разработка на процеси за управление на знанието в бизнес модела на предприятието;

 •  Формиране на корпоративни регламенти за подходите, методите и средствата за работа със знания.

Създаване на ИТ платформа

 • Въвеждане на поддържащи управлението на знанията системи (Support System);

 • Портал на знания, като част от корпоративния информационен портал;

 • Smart Workflow System - система за управление потоците от дейности, предоставящи достъп към нужното знание в дадена точка от процеса и други поддържащи системи.

Развитие на корпоративна култура

 • Обмен на знания;

 • Генериране и прилагане на знания

 

Фактори, влияещи за успешно внедряване на управление на знания

 • Добре запознат лидер – някой, който активно ръководи действията по внедряване на КМ, предизвиква ентусиазъм и ангажираност.

 • Подкрепа на топ-мениджмънта – директор, който да признава значението на управлението на знания и който активно да подкрепя екипа в неговата работа.

 • Ясно поставена задача – идентификация на връзката между знания и крайната полза на бизнеса, нови измерения  за оценяване на представянето и подходящи награди.

 • Завършена визия и използване на архитектурен подход – рамки, които да водят проекта напред.

 • Създаването на организационна култура, която подкрепя иновациите, ерудицията и обмяната на знания. Това обикновено се поддържа чрез подходящите възнаграждаващи механизми.

 • Техническа инфраструктура която поддържа работата със знания – от простите инструменти, през Интранет, до по-сложен групов инструментариум и подкрепа при вземане на решения. Симулацията, съхраняването на данни и доброто управление на документите също изпълняват активна роля.