КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

1. Натрупване на знания

 

Стихийно и безсистемно натрупване на информация в организацията

Знанията в организацията, също както и процесите съществуват независимо дали са осъзнати или не. Въпросът е в това, явяват ли се знанията обект на управление. КМ изисква да се вземе под контрол стихийното и несистемно натрупване на информация в организацията и да се пристъпи към отделяне и систематизиране на намиращото се в организацията знание.

 

Определяне източниците на знания

Източниците на знания зависят от съответния отрасъл, но като правило в тях влизат:

 • Корпоративните стандарти,, методики, бизнес-правила, технологии, процедури за обработка на информация, натрупани в процеса на функциониране на организацията.

 • Ръководства, писма, новости, сведения за клиентите и конкурентите, схеми, чертежи и други данни.

        Превеждане източниците в класа интелектуални активи на организацията

В хода на този етап е необходимо източниците на знания:

 • Да се класифицират;

 • Да се определи степента им  на формализация и достъпност;

 • Да се преведат в класа интелектуални активи на  организацията.

 

2. Извличане на знания

Процес, идентичен с традиционното извличане на знания за експертните системи. Много важен етап за жизненоспособността на системата.

 

Извличането на знания се извършва основно в две направления:

 

            Извличане на знания от натрупаната информация

За целта се използват технологиите:

 • Добиване на данни (data mining);

 • Компютърен логически анализ» (e-analytics).

В търсене на нужните сведения се претърсват корпоративните бази данни, архивите на информационните системи, текстове на електронни документи и други масиви данни.

 

            Извличане на знания от специалистите

За целта се използват специализирани технологии, явяващи се предмет на инженеринг на знанията (knowledge engineering), възникнал при разработката на системи за работа със знания.

 

Процесът включва следната последователност:

               Знания на специалист à Инженер по знания à База знания

 

3. Структуриране на знания

 На този етап се:

 • Извеждат основните понятия;

 • Изработва структурата за представяне на информацията;

 • Създаване на бизнес модел

 

4. Формализация на знания

Представяне на структурираната информация във формати за машинна обработка, т.е. на езиците за описание на данни и знания.

 

5. Обслужване на знания

Разбира се:

 • Коригиране на формализираните данни и знания;

 • Изчистване на остарялата информация;

 • Филтриране на данни и знания за търсене на информацията, необходима на потребителя.