КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ 

Принципи на модела за управление на знания

Моделът включва основните компоненти на една информационна система и е построен около основните бизнес процеси, като области за прилагане на корпоративните знания. Базира се на следните пронципи:

 

Компоненти на модела за управление на знания

 

            Процеси

 

  • Схеми на основните бизнес-процеси и интегрираните в тях процеси по създаване, използване, разпространение и съхранение на знания;

  • Нови структурни карти на знание, структури на  документи, бази данни;

  • Схеми на връзки между експерти и информационни потоци в организацията.

 

          Технологии

 

 

           Хора и организационна култура

 

  • Организационна политика по управление на знанията;

  • Профили на професионалните компетенции на сътрудниците;

  • Програми за обучение

  • Индивидуални планове за развитие на сътрудниците.