КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ 

 

 

Управление на знания

Изследване на съществуващите и създаване на нови полезни знания с цел последващата им обективизация, съхранение и използване при обучение, решаване на проблеми и приемане на решения.

Идентификация и анализ на достъпните и необходими знания, както и на произтичащите от това планиране и управление на действия по създаване на интелектуален капитал, осигуряващ достигане целите на организацията.

 

Кодификация (codification)

Подход, при който:

  • Най-голямо внимание се отделя на съхранението на формализираните знания и техния обмен;

  • Формализираните знания се съхраняват във вид на отчети, писма, доклади и т.н.;

  • Знанията се съхраняват с помощта на технологични инструменти и в съответствие с установените в организацията организационни процедури.

  • Съхранените знания са предназначени за настоящите или бъдещи членове на организацията.

Персонализация (personalisation)

Подход ориентиран в голяма степен на съхранение на неформални знания. За целта се търсят организационни форми (дискусии, форуми и т.н.), в които става обмен на знания.

 

                      Работещи със знание ( според П. Дракър)

  • Сам и то изцяло владее своите средства за производство: интелект, памет, знания, инициатива, личен опит (скрити знания),

  • Независимо от квалификацията си се явява винтче  в производствен процес и може ефективно да работи само в състава на колектива. За да бъде работата му ефективна са необходими съответните средства.

                    Обмен на знания

Процес на  постоянна циркулация на знания  в организацията, осъществяван по различни начини, по определени правила и съгласно определени процедури с използване на технологични решения или с помощта на организационни методи.