КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

Използвайки електронни средства за организация на дейността,

група хора може да изпълнява съвместни действия почти толкова бързо,

както едно действие се изпълнява от един човек – но трябва да добавите и

цялата мощ на обединения интелект на членовете на колектива.

Б. Гейтс

 

 

участие на персонала в управление на знания

 

 

Хората в една организация са най-важния й капитал. Техните знания трябва да се управляват. От тяхната компетентност, ангажираност и умения за работа в екип зависи успеха  на всяка организация.

 

За да се увеличава постоянно интелектуалния капитал на една бизнес организация, тя трябва да бъде обучаваща се организация и да прилага технологиите за управление на знания и електронно обучение.

 

Същност на участието на персонала

 

участие на персонала при трансформация на знания

 

 

Хората от всички нива представляват същността на организацията и тяхното пълно приобщаване дава възможност, знанията им да бъдат използвани в нейна полза. Те съставляват голяма част от интелектуалния капитал на организацията и от тях пряко зависят крайните резултати.

 

Фактори влияещи върху участието на персонала

 

  Управление на знания

Интегрален подход към създаване, натрупване и в определена степен управление на знания, принадлежащи на сътрудниците на организацията или съхранявани във вид на документи, с цел използване при обучение, решаване на проблеми и приемане на решения.

 

            Обучаваща се организация

Организация, която е способна самостоятелно да изработва стратегия и тактика на своето поведение, в зависимост от състоянието на самата организация и от настъпващите промени във външната среда.

 

              Електронно обучение

Концепция, използваща информационни технологии за извършване на обучение по всяко време, на всяко място през целия живот на човека.

 

            Проектен стил на живот

Бизнес концепция, при която за реализиране на конкретна заявка на потребителите  стартира проект. Във всички случаи, когато се появи идея за нов проект, някой в организацията трябва да поеме отговорността на лидер за неговата реализация и да получи пълномощия на “собственик” на проекта. За организиране на дейностите по проекта се набира екип от доброволци чрез конкурс.

 

Екипна работа

Организацията се явява система от взаимодействащи екипи. Екипната работа обединява достойнствата на малката организация с преимуществата на голямата.

            

             Делегиране на пълномощия

Колкото по-близо до източника на информация е разположен механизмът за вземане на решения, толкова решенията са по ефективни. Делегирането на пълномощия се базира на доверие и то създава условия на прозрачност на информационните потоци.

 

               Управление чрез участие

На всички членове на организацията се осигурява реална възможност за участие в управлението. Това предизвиква чувство на съпричастност, което рязко увеличава мотивацията и творчеството.

 

Превръщане на наемните работници в сътрудници

Явява се ключов фактор за активизиране участието на персонала. Наемният труд съществува в продължение на много векове. Днес тази организационна форма се явява пречка в развитието на организацията. Промяната в природата на пазара изисква  промяна на отношенията между хората в процеса на производството и бизнес общуването. Сътрудниците, за разлика от наемните работници, възприемат културата и ценностите на организацията като свои и се стремят да ги усъвършенстват.

 

            Отказ от идеята за наказание

Отказ от идеята за наказание -  Изчезва страха в организацията - Лъжата като инструмент на управление става излишна - Разгръща се инициативност и се поражда ентусиазъм.

 

Ключови преимущества от участието на персонала

  • Мотивиран, привързан към мисия и цели персонал.

  • Персоналът е с чувство за отговорност за собствените и на организацията резултати.

  • Персоналът се стреми да участва и внася своя дял в процеса на управление на знания и по този начин да увеличава интелектуалния капитал на организацията.

Резултати за персонала
  • Разбиране на важността на собствения принос и роля в резултатите на организацията.

  • Осъзнаване на собствената роля и отговорност при решаване на проблемите.

  • Оценяване на собствените показатели в сравнение с поставените цели и задачи.

  • Активно търсене на възможности за повишаване на собствените компетентност, знания и опит.

  • Стремеж към свободен и без ограничения обмен на знания.