КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

Парадигма на мениджмънта

Произхожда от гръцката дума paradeigma - пример, образец и се явява:

  • Основополагащ начин на мислене, възприемане и разбиране на света.

  • Система от възгледи, произтичащи от основополагащи идеи и научни резултати;

  • Ключова идея, лежаща в основата на създаване на концепции;

  • Изходна позиция при разглеждане на проблеми, тяхното обяснение и решение.

                      Сравнение на парадигмите

 

Параметър

Стара парадигма

Нова парадигма

Вид система

Затворена със стабилни цели, задачи и условия на дейност

Открита, разглеждана в единство на външните и вътрешни фактори

Основен фактор за успех

Ръст на продукцията и услугите

Качество на продукцията и удовлетворяване на потребителите

Подход към управлението

Рационална организация и ефективно използване на ресурсите.

Бързина и адекватност на реакциите, осигуряващи адаптация към пазарните условия

Главен източник на добавена стойност

Работникът с неговата производителност  на труда

Хора със знания и условия за реализация на техния потенциал

Системата за управление 

Контрол на всички видове дейност и стриктни правила за извършването им; функционално разделение на труда

Повишаване ролята на организационната култура; мотивация на  работниците;

стил на  ръководство

 

Новата парадигма предполага, че йерархията, твърдите графици и правила се сменят с работа в екип, непосредствено взаимодействие, перманентни иновации, непрекъснато обучение и усъвършенстване. 

 

Развитие на парадигмите

 

 

 

Финансово ориентирана парадигма

Световен стандарт в продължение на двеста години.

 

Обикновено се извършва избор между двете алтернативи: или постепенно увеличаване на доходността и завоюване на пазара (дългосрочна перспектива), или генериране на максимално възможен паричен поток в близка перспектива (краткосрочна).

 

Клиент ориентирана парадигма

Сменя предишната парадигма при прехода от “пазар на производителя” към “пазар на потребителя”

 

За да се достигне финансов успех е необходимо ясно да се определят целевите сегменти, където ще се води борба за клиента, както и да се направи такова предложение, за сметка на което организацията ще се опита да постигне успех.

 

Процесно ориентирана парадигма (мениджмънт на качеството )

Организация и усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към правилно идентифицирани изисквания на клиентите.

 

След установяване на пазарно/клиентските цели, организацията разработва цели за вътрешните процеси. При това акцентът се поставя не само на съществуващите процеси и техните показатели, но и  на нови - перспективни процеси на развитие.

 

Знания ориентирана парадигма

Обвързване на бизнес процесите с концепцията за “нематериална икономика” или  “икономика на знанията”

 

За да се усъвършенстват и развиват нови процеси, намали издръжката и повиши качеството, са нужни нови знания и вътрешна мотивация на всички нива в организацията (удовлетворение от работата, повишаване на квалификацията и т.н.).

 

Целите и задачите в областта на знанията  са основата за развитие на организацията и тяхното реализиране създава стабилен фундамент за успех.