КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

КМ (Knowledge Management )

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

Управление на знания – когато нужните сведения попадат

при нужните хора в компанията в нужното време,

за да могат тези хора навреме да предприемат нужните действия      
                                                           Бил Гейт
с

Определение за управление на знания

Под управление на знания се разбира "идентификация и анализ на достъпните и необходими знания, както и произтичащите от такъв анализ планиране и управление на действия по създаване на интелектуален капитал, осигуряващ достигане целите на корпорацията"      

И. Нонака

 

 

Концепция, която се използва за обучение, фиксиране, обмен и използване на знания.

 

Предназначение на управление на знания

 

Променяща се среда на знанието

Управление на бизнес среда, в която знанието може да се, открива, фиксира, обменя, извлича, потвърждава, предава, приема, адаптира и използва. Средата изисква:

 

Променяща се среда на знанието

 • Подходящи условия (right conditions) - обща надеждна инфраструктура и променяща се в съответствие с външната среда организация.

 • Подходящи средства (right means) - общи инструменти, процеси и модел на обучителен процес;

 • Подходящи действия (right actions) -  където хората търсят, обменят и използват знания;

 • Подходящо ръководство (right leadership) -  където обучението и съвместното използване на знания се стимулира и моделира.

Главна цел на управление на знания

Заставяне знанията да работят за успеха на предприятието, организацията или проекта.


Задачи на управление на знания

 

Задачи на управление на знания

 

 • Реализиране поставените пред организацията  стратегически цели за сметка нарастване на интелектуалния капитал и ефективното му използване;

 • Повишаване ефективността на приеманите решения;

 • Създаване на предпоставки за появяване на иновации;

 • Използване бенчмаркинг  във всички сфери на дейност;

 • Обучение и мотивация на сътрудниците;

 • Управление на ефективността на бизнеса -  проектиране, производство, доставки и маркетинг.

   

  Структура на управление на знания

   Управлението на знания се състои от две части:

   

   

  Структура на управление на знания

   

             

                Организационна част на управление на знания

   Политиката  на компанията по отношение управлението на знания, т.е. разнообразните управленски лостове и процедури, които позволяват да се съхранява, структурира и анализира информацията.

   

    

  Технологична част на управление на знания

  Различни технологии, позволяващи да се реализират управленските процедури.

   

  Подходи за управление на знания

   

  Съществуват два подхода за управление на знания:

   

  Подходи за управление на знания

   

Човек-съдържание-човек (people-content-people)

Задължителна формализация на знания и информация, които са особено важни за компанията. В съответствие с определени процедури служителите са задължени да формализират част от своите знания (писане на отчети, ръководства, мнения и т.н.) и ги поместват в бази данни.

 

            Човек-човек (people-to-people)

 Непосредствено общуване на сътрудниците в група, събрания и други колективни мероприятия.