Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

КОРПОРАТИВНИ ПОРТАЛИ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

 

КОРПОРАТИВНИ ПОРТАЛИ

 

СТРУКТУРА  НА КОРПОРАТИВЕН ПОРТАЛ

 

6   съвета за разгръщане на корпоративни портали

Корпоративен информационен портал

Web-ориентиран инструмент за достъп до разнообразни, структурирани и неструктурирани данни на предприятие и извън него, както и за анализ и обработка на получената информация.

 

Корпоративните портали са  предназначени за  организация на единно информационно пространство вътре в организацията.

 

Основни изисквания към корпоративните портали

 • Обслужване на голямо число потребители;

 • Широк спектър информация;

 • Поддръжка на основните мрежови формати;

 • Възможности за търсене на структурирани, неструктурирани и метаданни, чрез използване на удобни и ефективни търсещи механизми;

 • Възможност за оценка достоверността и пълнотата на получената информация, Използване на автоматизирани процедури за категоризация на индивидуалното търсене;

 • Осигуряване сигурност на съхраняваната информация;

 • Използване на интегрирана информационна среда с възможност за взаимодействие на служителите с всички приложения и информационни ресурси, чрез единен интерфейс;

 • Използване на таксономия за категоризиране на информацията;

 • Изграждане на система за управление на знания.

Възможности на корпоративните портали

 • Структурират данните, намиращи се в базата данни на корпорацията, като ги предоставят в удобен за използване формат;

 • Откриват и извличат информация от Интернет и я филтрират на база правила, зададени от потребителите;

 • Осигуряват всеобщ достъп до публичната информация на корпорацията;

 • Осигуряват използване възможностите на хипертекста за преместване от документ на документ, чрез включени в текста ключови думи.

 • Използват графически, аудио и видео обекти;

 • Използват единен потребителски интерфейс - Web-браузер.

 

 

Основни функции на корпоративния портал

Цялостно решение на портала включва девет основни функции:


        Интегриране на данни и приложения.

Осигуряване на оперативно взаимодействие на всички служители  с приложенията и информационни ресурси, използвани в организацията в съответствие с определени правила и чрез единен интерфейс.


         Категоризация.

 • Подреждане на данните за осъществяване на лесна навигация по информационните ресурси.

 • Автоматизирани процедури за категоризация на отделните резултати от търсенето.

       Пълнота и релевантност на търсенето

 • Прилагане на ефективни търсачки за всички видове източници на данни (структурирани, неструктурирани, метаданни)

 • Преглед на всички ресурси, които могат да включват търсените данни;

 • Оценка на достоверността на получената информация.

          Публикуване и разпространение.

Възможност за публикуване на потребителска информация за общо корпоративен достъп.

 

         Управление на бизнес процеси.

 Потребителите трябва да са в състояние не само да следят за изпълнението на бизнес процесите, но и да ги инициират и да участват активно в тях.

         Коллективна работа.

Осигуряване на режим на екипна работа , както в традиционния вариант ”сътрудник – сътрудник”, така и в режим ”сътрудник – партньор”  и ”сътрудник – клиент”

 

         Персонализация на работно пространство

 Формиране на среда за работа на сътрудниците с отчитане на техните индивидуални потребности, навици и методи на работа.

 

         Представяне на информацията

 Интеграция на всички елементи на информационните ресурси в понятен и логичен вид.

 

         Обратна връзка и развитие

Порталът трябва да осигурява достъп до информационните ресурси на предприятието не само за сътрудниците, но и за външни лица (партньори, доставчици, клиенти)

 

Принципи на корпоративния портал 

 • Единна среда, интегрираща всички информационни обекти;

 • Удобна и надеждна система за информационна безопасност;

 • Предоставяне на мигновен достъп до обобщаващи показатели за дейността на предприятието;

 • Предоставяне на разнородна информации за  различни групи потребители;

 • Интеграция с наследени системи;

 • Организация на колективна работа с информация;

 • Минимизиране на разходите за обучение и съпровождане на корпоративната информационна система;

 • Възможност за достъп чрез Интернет.

Компоненти на корпоративен портал

 

 

 

      

          Подсистема базови служби

o        авторизация и автентификация;

o        каталог на ресурси;

o        дискусионни форуми;

o        новини;

o        настройки на потребителски интерфейс;

o        адаптери на портала (информационни адаптери, адаптери на приложения, средства за взаимодействие на адаптерите, поддръжка на XML и web-служби, други.);

 

       Подсистема за организация и достъп до данни

o       съхраняване на данни  и работа  с информационната база на портала;

o        работа с метеоинформация (служби за поддръжка на мета данните, справочници за метаданните).

 

        Подсистема за управление

o        управление на производителността и администрирането;

o        осигуряване на сигурност на портала;

o        управление на клъстерите;

o        многоаспектен аудит и мониторинг на портала;

o        статистика на портала;

o        трасиране и моделиране на web-средата и мрежите;

o        кеширане на контента.

 

       Подсистема за интеграция

o        междупортална интеграция на база данни и метаданни (импорт, експорт, координация);

o        интеграция на търсещи процедури;

o        интеграция на системите за сигурност;

o        интеграция на приложенията;

o        интеграция на събитийни справочни системи.

 

       Подсистема за коммуникаци

o        поща;

o        различни Web-браузъри, клиенти, и мобилни устройства;

o        мрежови форуми, чат, изследвания, гпасувания, служби за поддръжка на колективна работа.

 

       Подсистема за развитие и модификация

o        инструментарий за модификация и разработка;

o        средства за създаване на персонални страници за потребтелите на портала.

 

       Подсистема за портални приложения, осигуряваща работа на различни профилирани сервизи и приложни информационни системи.

 

Сценарий на дейностите на корпоративните портали

 • От различни източници постъпва информация;

 • Извършва се първично разпознаване на информацията;

 • С използване на онтология се формират метаданни;

 • Метаданните  се филтрират по указани от потребителя правила, като ненужните се изхвърлят;

 • Филтрираните данни се предоставят на потребителя.