Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

 ПОРТАЛ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

 

КОРПОРАТИВНИ ПОРТАЛИ

 

СТРУКТУРА  НА КОРПОРАТИВЕН ПОРТАЛ

 

6   съвета за разгръщане на корпоративни портали

Портал (Portal)

Сайт, включващ различни информационни ресурси и услуги, обединени в архитектура на няколко нива.

 

Мрежов възел или комплекс от възли, включени към Интернет по високоскоростни комуникационни канали, притежаващ развит потребителски интерфейс и предоставящи широк спектър от информационни ресурси и услуги, ориентирани към определена аудитория.

 

От технологична гледна точка, порталът е системно, на много нива, обединение на ресурси и услуги в Интернет, или система от сайтове, работищи на основа на единна база данни и единни стандарти за обмен на информация.

 

"Електрона библиотека", разделена на различни тематически отдели, способни да включват в себе си количествени и качествени данни, анализи, графики и т.н., обновяването на които става в реално време.

 

 

 

Характерни особености на портал

 • Информацията в порталите обикновено се организира по йерархически признак, свързан с определена тематика.

 • Осигурява се персонализиран достъп до важна информация, приложения и процеси за служителите, клиентите, дистрибуторите и доставчиците;

 • Изисква се реализирането на система, обслужваща всички съществуващи канали за външно взаимодействие;

Предназначение на портал

 • Максимално да се приближи бизнеса до клиентите, партньорите и доставчиците;

 • Да се обезпечи персонализация на потребителите;

 • Да осигурят на служителите механизми за водене на отчет служебните им задължения, за съвместна работа, за статуса им и т.н., при използване на единен интерфейс.

Стандарти за портали

 • Web Services for Remote Portlets (WSRP) — мрежов стандарт за връзка с отдалечени  портлети

 • JSR 168 (Java Portlet Definition Standard) определя контракт между портлетите и контейнера за портлети и предоставя удобен програмен модел за разработчиците на потлети.

Сервизи на портала

Програмни средства, реализирани в състава на портала, достъпни чрез външни или вътрешни (програми) интерфейси на портала, основната задача, на които е да подпомагат потребителите удобно и ефективно да изпълняват определени операции над съдържанието на портала, като използват неговите ресурси.

 

     Служби на портала – функционални подсистеми на портала, достъпни чрез вътрешен  иннерфейс и използани от сервизите на портала.

 

История на порталите

 • 1994-1995 г. – раждане на информационните портали като самостоятелна информационна единица. В Интернет се появяват нов клас търговски сайтове (Yahoo, AltaVista, Lycos и др). С разширението на Internet, тези сайтове стават пътеводители в Интернет за потребителите на мрежата.

 • 1998 г. – за първи път се използва понятието "корпоративен информационен портал" (Enterprise Information Portal - EIP) в отчет на компанията Merrill Lynch. Разбира се пакет програмно осигуряване, предоставящ на компанията възможност с помощта на Web-браузър да осигурява достъп до вътрешните и външни компютърни мрежи.

 • 2000г. – развива се концепцията за единна информационна инфраструктура и информационно пространство, което дава възможност на компаниите да се развиват и поддържат конкурентно способността си. 

 Класификация на порталите

 

 

                    Вертикални (специализирани) портали

Портал, който има тясна тематична насоченост, свързана с определена тематика. Ориентирани са към определена аудитория, тематика или сфера на дейност на човека (организация).

 

                     Хоризонтални (универсални) портали

Портал с общ характер, който обслужва различни теми. Ориентиран е към максимално широк обхват от интереси на потребителите. Като правило в такъв портал влизат информационни сервизи (новини, форуми), сервизи за изпращане на съобщения (електронна поща, SMS), поместване на индивидуални страници на потребителите и т.н.

 

                     Потребителски портали (Yahoo, InfoArt, Rambler и т.н.)

Съдържат огромно количество хипервръзки към различни сайтове, и служат за ориентиране на потребителите в мрежата.

 

Притежават всичко необходимо за ежедневно информационно осигуряване - възможности за търсене, рубрики с новини, борсови справки, прогнози за времето и т.н.

 

Съществуват за сметка на рекламна дейност.

 

                    Търговски портали

Обединяват сайтове на доставчици и купувачи с централизиране на документооборота между тях.

Всички транзакции в тези портали преминават през електронни търговски площадки (marketplaces), съединяващи купувачи и продавачи в топология звезда.

 

       

                 Корпоративен информационен портал

Създава единно информационно пространство на компанията и позволява   да се интегрират в единно цяло разнообразните корпоративни приложения, представяйки им единен интерфейс за достъп.

 

Функционалността на портала зависи от потребностите на заявителя. Обикновено в рамките на корпоративен портал се реализират следните процеси и се оказват следните услуги:

 • Осигуряване на информационна поддръжка на сътрудниците и клиентите на организацията.

 • Организация на колективна работа и взаимодействие на отдалечени работни групи;

 • Управление на правата за достъп и персонализация на предоставяните данни;

 • Управление на публикации (поместване и редактиране на информация);

 • Организация на достъп до приложения и данни чрез Web - браузър от всеки компютър, включен към Интернет.