Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС (B2B)      

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС КЪМ  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС (B2B)    

Определение B2B

Категория електронна търговия, когато компаниите, осъществяват дейността си във веригата:  избор на доставчик - заявка на стоката - получаване на сметката (фактура) - плащане, чрез използване на компютърна мрежа.

 

Пазарен сектор, ориентиран за организация на работа с контрагенти и партньори в процеса на производство и продажба на стоки или услуги. В този сектор влизат всички търговски отношения между различни фирми, организацията на доставки, продажби, съгласуване на договори и планове

 

Под системи В2В се разбира:

 

        Procurement Systems

Системи за връзка на потребители на продукцията с производителите. Като правило, в тези  системи купувачите и продавачите се явяват юридически лица и, притежават в една или друга степен развити бек-офисни системи.

 

         Supply Chain Management

Осигуряват на предприятието непрекъсната информация за доставките и логистиката на всички контрагенти за основното производство. Обикновено предприятията започват своята дейност в сектора В2В със създаване на собствен вертикален портал.

 

В2В, нови отношения

 

        В2В, автоматизация

Автоматизиране обмена на информацията, осъществявана между деловите партньори чрез EDI или Интернет -технологии.

 

        В2В, сътрудничество

Споделяне на информация и знания между делови партньори с  цел получаване на взаимна изгода.

 

         В2В, конкурентно сътрудничество Coopetition

Термин, съставен от думите - сътрудничество+ конкуренция (cooperation+competition), възникнал при създаване на борсите, където участват множество продавачи и купувачи, които в много от случаите се явяват конкуренти.

 

В2В, структура

 

В2В, структура

 

         Изпълнителна система Back-End Systems

Вътрешна информационна система на търговската площадка, която се занимава с обработка на заявки, управление на материално-техническите запаси и уреждане на сметките с продавачи и купувачи.

 

        Фронтална система Front-End System

Информационна система, осигуряваща достъп и взаимодействие с потребителите на търговската площадка и с нейната изпълнителна система. Обикновено съдържа маркетингова информация, и инструменти за потребителите, подпомагащи ги да подберат търсената стока и да осъществят сделка, както и да проследят нейното изпълнение.

 

Характерни елементи на В2В е търговията

 

Характерни елементи на В2В е търговията

 

 

        Предприятие - продавач

Отделя основно внимание на маркетинга и пласмента на продукцията.  Привлича предприятията купувачи на своя Web-сайт за установяване на делови връзки. Има свой каталог на стоките (услугите), ценова политика и таблица на отстъпките.

 

        Предприятие – купувач

Отделя основно внимание на покупките от гледна точка на намаляване на цените и скъсяване на времето.

Прави запитване за покупка на своя Web-сайт, а доставчиците, участващи във веригата за доставка В2В, изпращат свои предложения за цени.

 

        Посредник при доставка на услуги

Отделя основно внимание на изпълнение на заявките.  Служи в качеството на посредник  между предприятието купувач и предприятието продавач  и като правило се занимава с доставка на детайли, запасни части и уникални стоки.

 

         Предприятие за оперативна доставки

Отделя основно внимание на своевременната доставка на стоките. Играя важна роля в В2В, тъй като своевременната доставка означава икономия  на време и пари.

 

Задачи свързани с  В2В е търговията

  • Интеграция със системите, както на доставчика, така и на купувача;

  • Реорганизация на вътрешни бизнес процеси;

  • Интеграция с други информационни технологии, например по поддръжка на  онлайн плащане;

  • Решаване на проблеми, свързани със сигурността;

  • Управление на запасите;

  • Система за мониторинг;

  • Сигнална информация;

  • Управление на процесите в мрежата.