Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС -  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

Видове Електронна търговия

 

 

            Търговия - търговията е процес на обмяна на стоки и пари между продавач и купувач.

 

            Интернет търговия - процес на покупко / продажба на стоки или услуги (цялата търговско/финансова транзакция или нейна част), която се осъществява по електронен начин с използване на Интернет технологии.

 

             Виртуална търговия - процес на покупко / продажба на цифрови стоки или услуги, която се реализира изцяло в рамките на Интернет.

 

Основни понятия в Електронна търговия

 

            Електронен бизнес

Преобразуване на основните бизнес процеси в предприятието чрез внедряване на Интернет - технологии, насочени към повишаване на ефективността от дейността. Т.е. електронен бизнес се явява всяка делова активност, използваща възможностите на глобалните компютърни мрежи за преобразуване на вътрешните и външните връзки на организацията.

 

            Електронна комерсиална дейност (от англ. e-commerce)

Сфера на новата икономика, която включва в себе си всички финансови и търговски транзакции, осъществявани с помощта на компютърни мрежи, и бизнес процеси, сврзани с провеждане на такива транзакции.

 

Към електронната комерсиална дейност се относят:

 • Електронен обмен на данни (Electroniс Data Interchange, EDI),

 • Електронно движение на капитала (Electronic Funds Transfer, EFS),

 • Електронна търговия (e-trade),

 • Електронни пари (e-cash),

 • Електроннен маркетинг (e-marketing),

 • Електроннен банкинг (e-banking),

 • Електронно застраховане услуги (e-insurance).

Присъствието на частицата "е-" пред всеки от термините подсказва, че става въпрос за процеси, протичащи през електронна мрежа, в случая Интернет

 

 Електронна търговия (e-trade)

 

          Електронна търговия (e-trade),

В Националната стратегия за електронна търговия, одобрена от Министерския съвет на Република България през 2000 г., е формулирано следното определение: "Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция независимо от сферата на дейност, отрасъла, държавата и пр."

Електронната търговия се смята за основния раздел на електронния бизнес. Тя безспорно е основния сегмент от Интернет икономиката, генериращ преобладаващия обем финансови транзакции.

 

Електронната търговия включва  маркетинг, търговски предложения, продажби, даване под аренда, предоставяне на лиценз, доставка на стоки, услуги или информация с използване  на компютърни мрежи или Интернет.

 

                   Забележка: В това изложение e-commerce = електронна търговия

 

         

Структура на електронната търговия

 

 

            Обекти на електронната търговия

 • Стока, включително материални ценности, изделия, предмети, суровини, продукция и други обекти, правата на собственост на които в рамките на законодателството могат да бъдат отчуждени;

 • Услуга.

            Субекти на електронната търговия

 • Физически лица;

 • Юридически лица, в това число чуждестранни, независимо от вида на собственост и организационно - правовата  форма:

 • Финансови институции;

 • Държавата като правен субект;

които участват в електронната търговия в качеството на :

 • Купувачи и продавачи на съответните стоки, работи и услуги;

 • Посредници в електронната търговия.

            Технологии на електронния бизнес

Електронната търговия, в голяма степен, използва всички технологии, предназначени за извършване на електронен бизнес, които най-общо могат да се обобщят в три класа:

Инфраструктура на електронна търговия,

Под инфраструктура на електронната търговия се разбира комплекс от операции, които имат помощен характер и осигуряват нормалното функциониране на електронната търговия. 

 

 

            Производствена инфраструктура

Разбира се производствения процес на стоки и услуги, както и всички условия за неговото оптимално протичане .

                  

          Комуникационната инфраструктура

Включва в себе си Интернет, кабелната телевизия и др .

 

          Информационната инфраструктура

Има за цел да доведе информацията за стоката или услугата до купувача. Включва в себе си открити бази от данни, електронни каталози и др .

 

           Обслужваща инфраструктура

Всички операции, като гаранции, разплащания, безопасност и т.н..