Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

Е - БИЗНЕС 

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

БАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 

ИТ СЕРВИЗИ

Провайдер на приложни услуги ASP

  

 

Електронни разплащания

В електронната търговия се използват системи за разплащания, които са специално разработени за работа в Интернет среда. Тези системи се характеризират с изключително бърза авторизация и осигуряване на плащането.

 

        Фактори, влияещи върху електронните плащания

Условия за реализиране на електронни разплащания

 

       Съблюдаване на конфиденциалност

При провеждане на плащания чрез Интернет, купувача желае личните му данни да бъдат известни само на организации, които имат законно право на това.

 

        Съхраняване на цялостност на  данните

Информацията за покупката да не може да бъде променена от никого.

 

        Автентификация

Купувачите и продавачите рябва да лъдат убедени, че всички страни, участващи в сделката, се явяват тези за които се представят.

 

       Средства за плащане

Възможност за разплащане с всички достъпни за купувачите латежни средства.

 

        Авторизация

Процес, в хода на който изискването за провеждане на транзакция се удобрява или отклонява от платежната система. Тази процедура позволява да се определи наличието на средства в купувача.

 

        Гаранции за риск на  продавача

 Осъществявайки търговия в Интернет, продавачът е подложен на много рискове, свързани с отказ от стоката и недобросъвестни купувачи. Стойността на риска трябва да бъде съгласувана с провайдера на платежната система и други организации, включени в търговските вериги, чрез специални съглашения.

 

Система за електронни плащания (electronic payments system)

Комплекс от апаратни и програмни средства, извършващи заплащане на стоките при електронни транзакции.

               

 

 

        Обмен на открит текст

Плащането се извършва с кредитна карта, като по Интернет се предава цялата информация (номер на картата, име и адрес на собственика), без да се прилагат особени мерки за сигурност. Недостатъци – информацията може да бъде прехваната с помощта на специални филтри и използвана във вреда на собственика.

 

       Обмен на шифриран текст

Плащането се извършва с кредитна карта, като се използват защитени канали за данни.

Недостатък – макар практически да е невъзможно да се прехване информацията в канала за данни, то тя може да бъде узната на сървъра на продавача. Съществува и възможност купувача да се откаже от плащане, тъй като не е автентифициран.

 

        Използване на удостоверение

Плащането се извършва с кредитна карта, с използване на защитен канал и автентифициращи клиента и продавача цифрови сертификати и цифрови подписи.

 

       Клирингова система

Клиентът не разкрива всеки път при покупка своите персонални и банкови данни на продавача. Той само съобщава своя идентификатор, след което продавача иска съгласие от система и получава потвърждение и отказ на плащането.

 

        Цифрови пари (Smart-card).

Плащането се извършва с използване на smart-card. Тя представлява малък компютър с възможности за обработка и предаване на данни. Не всички карти носят в себе си цифрови пари. Обикновено картата се използва като обикновена дебитна карта, в която се вписват записи за изразходваните пари. Предимство в случая е, че не е необходим център за потвърждаване на плащането.

 

Платежни средства

Платежните системи, в зависимост от схемата на плащане могат да бъдат разделени на:

  • Дебитни (работещи с електрони чекове и цифрова наличност);

  • Кредитни (работещи с кредитни карти).

Дебитни системи

Дебитните системи за онлайн плащания са изградени аналогично на техните офлайн прототипи  - чекове и обикновени пари.

 

В схемата участват две независими страни

  • Емитент  - субект, управляващ платежната система. Той пуска някакви електронни единици обслужващи плащанията

  • Потребител – извършват и приемат плащания в Интернет, използвайки пуснатите електронни единици

       Електронни чекове

Еектронните чекове се явяват аналози на хартиените чекове. 

 

Етапи на извършване на плащането:

1.       Плащащия  подписва с електронен подпис електронен чек и го изпраща на получателя. За осигуряване на по-голяма надеждност номера на чековата сметка може да се кодира с открития ключ на банката.

2.       Чек ът се предявява за изплащане от платежната система.  След това се проверява електронния подпис.

3.       В случай на потвърждаване на истинността на подписа се доставя стоката или се оказва съответната услуга. Съответно сумата се прехвърля от едната в другата сметка.

 

 Електронни чекове

 

        Електронни пари

Електроните пари напълно моделират реални пари.

Емитента пуска електронен аналог на пари, наричани в различните системи резлично (например купони).

Етапи на провеждане на плащането:

1.       Купувачът обменя реални пали за електронни. Съхранението на наличност  може да се осъществи по два начина:

2.       Купувача изпраща на сървъра на продавача електронни пари за покупка.

3.       Парите се предявяват на емитента, който проверява тяхната истинност.

4.       В случай на истинност съответната сума се прехвърля от едната в другата сметка.

 

 Електронни пари

    

Кредитни системи

Интернет - кредитните системи се явяват аналози на физическите системи, работещи с кредитни карти. Разликата се състои в провеждане на всички транзакции чрез Интернет.

 

В провеждане на разплащането участват:

 

Кредитни системи

 

1.       Купувач – клиент, имащ компютър с Web - браузър и достъп до Интернет.

2.       Банка-емитент – в нея се намира разплащателната сметка на купувача. Банката – еметент издава карти и се явява гарант за изпълнение на финансовите задължения от клиента.

3.       Продавач – сървър за електронна търговия, на който са радположени каталозите от стоки и услуги и се приемат заявки на клиентите .

4.        Банка - еквайер  банки обслужващи продавачите.

           Эква́йрингacquiring — закупуване) — примане за разплащане платежна карта в качеството на средство за заплащане на стока или услуга.

5.       Платежна система Интернет – електронни компоненти, явяващи се посредници между останалите участници.

6.        Традиционна платежна система.  – комплекс от финасови и технологични средства за обслужване на карти от съответния тип. Основна задача, решавана от платежната система – обезпечаване на използваните карти като  средство за заплащане на стоки и услуги, ползване на банкови услуги, осъществяване на взаимни разчети и т.н. Участници в платежната система се явяват физически и юридически лица, обединени с отношения по използване на кредитни карти.

7.       Процесингов център на платежната система – организация обезпечаваща информационно – технологично взаимодействие между участниците в традиционната платежна система.

8.       Банка на платежната система – кредитна организация, осъществяваща взаимно разчети между участниците в платежната система по поръчение на процесинговия център.