Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI)

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

Е - БИЗНЕС 

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

БАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 

ИТ СЕРВИЗИ

Провайдер на приложни услуги ASP

 

 

Електронен обмен на данни EDI ( Electronic Data Interchange)

Мрежова служба за обмен на електронни данни, която е стандартизиран и независим от конкретните платформи, начин за обмен на делови документи. 

 

Характерни особености на EDI

 • Определя данните като поле във файл, форматът на който е стандартизиран и зависи от конкретната област на дейност (например набор 810 се използва за предаване на фактури )

 •  По мрежата се предават само специфичните за документа данни. В пълен вид той се появява само на екрана и при разпечатване.

 • Разполага се на приложно ниво на OSI модела.

 • Не зависи от средата за предаване на съобщения;

 • Работи не само с текстове, но и с неподвижни изображение, фрагменти звук и т.н.

 • Структурата му се определя от набор транзакции, които позволяват да се структурират и идентифицират данните, необходими за изпълнение на конкретна делова операция.

 • Управлява  номерирането на транзакциите и потвърждение за получаване им.

EDI, стандарти

В системите EDI се използват около дванадесет стандарта. Най-голяма популярност имат стандартите UN/EDIFACT, ANSI X-12 и  GS1.

 

       EDIFACT

За премахване на различията при използване на EDI, в 1996 година от Икономическия и Социален съвет на ООН е изработена препоръка №25 по използване на стандарта  EDIFACT. В нея се препоръчва да се модернизират съществуващите EDI-системи към използване на UN/EDIFACT, а тези, които се изграждат да се базират на  UN/EDIFACT.

 

        UN/EDIFACT

Акронимът UN/EDIFACT се разшифрира като "Правила на ООН за електронен обмен на документи за управление на търговията и транспорта" (United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport).

 

                     

        GS1 EANCOM

Подмножество на EDIFACT за търговия на дребно – разработен от международната асоциация GS1.

 

       GS1 XML

Съвременен формат за съобщения, използван при обмен на данни във вериги за доставка в системата GS1.

 

Система GS1

Международна глобална многоотраслова система от стандарти, обхващаща повече от 100 страни.

 

Система GS1 се явява най-широко използваната международна система от стандарти във веригите за доставки. Днес над милион компании в света използват стандарта GS1.

 

Националните асоциация GS1 осигуряват поддръжка на системите  в своите страни и поддръжка на националните езици в системата GS1.

 

       Архитектура на GS1

В основата на архитектурата стоят ключови идентификатори най важните от коита са:

 • GTIN (Global Trade Item Number)– глобален номер на търговска единица (предмет на търговия) –уникален идентификационен номер  в системата GS1. Този идентификатор е представен във вид на символи – штрих  код на упаковката на стоката.

 • GLN (Global Location Number) – глобален номер на место намирането  – уникален номер в системата GS1 за  идентификация на участниците във верига за доставка . Изпользват се основно в  EDI за ефективна идентификация на всички обекти касаещи доставките.

 • SSCC (Serial Shiping Container Code) – сериен код та транспортна опаковка – уникален идентификатор на логистична (транспортна) единица. SSCC  е много удобен за маркиране на товари, подложени на транспортиране.

         Характеристики на ключовите идентификатори

 • Уникални;

 • Международни;

 • Многоотраслови;

       Варианти за включване към  EDI


      Пълна интеграция на отчетната система на партньора с платформата на провайдера. При това се предполага автоматична обработка на входящите и изходящи съобщения в отчетната система на предприятието.

 

      Частична интеграция – използване на  Web - EDI. Взаимодействие с платформата EDI се осъществява чрез  Web-браузер или специализиран Web - клиент, без непосредствена интеграции с отчетната система.

 

       Практически препоръки по внедряване.

 • Получаване на номер GLN;

 • Избор на вариант за включване (пълна интеграция или Web-EDI);

 • Избор на авторизиран провайдер на  EDI;

 • Осъществяване на включване,

 • Започване на работа.