Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА WEB  САЙТ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ПРИЛОЖНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

WEB САЙТ

 

БРАУЗЪРИ

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА WEB  САЙТ

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ

 

 

Жизнен цикъл на Web сайт

 

 

Планиране на Web сайт

 

        Анализ на потребителите

 • Идентифициране на потребителите – кои са потенциалните потребители;

 • Диференциране на потребителите – разпределение на потребителите по типове, според целите и стратегията на сайта;

 • Взаимодействие с потребителите – определяне начините на взаимодействие с потребителите;

         Анализ на конкурентите

 • Проучване на конкурентите; 

 • Оценяване сайтовете на конкурентите;

 • Преглед на други публикации по  темата, за да се оцени уникалността и ценността на сайта.

         Изработване на стратегия  за Web сайта

 • Изработване стратегия, в която да има баланс между целите, нуждите и вкусовете на потребителя, слабите и силните страни на конкурентите и наличните ви средства;

 • Поставяне на измерими цели;

 • Определяне средствата за контрол изпълнението на целите.

         Определяне на съдържанието на Web сайт

 • Определяне съдържанието, така че да изпълнява целите и своевременно да бъде интересно за потребителите;

 • Представяне съдържанието, използвайки уникални и подходящи web технологии;

 • Структуриране на съдържанието според целите и групите потребители.

         Проучване на средствата и технологиите

 • Анализ на технологиите, които ще се използват - HTML, фреймове, CSS, скриптове, JAVA аплети и др.

 • Избор на технологиите, които най-добре биха реализирали целите. Наличие на уменията и ресурсите, за да се използват избраните технологии.

 • Проверка дали потребителите могат да използват тези технологии.

          План за разработване на Web сайт

 • Планиране времето за разработка така, че да се спазят изискваните срокове.

 • Планиране на бюджета.

 • Оформяне на екипа, който ще работи.

 • Осигуряване потребителска среда, за получаване на обратна връзка и  подобряване ефективността

Проектиране на Web сайт

 

         Структура на Web сайт

 • Създаване диаграма, показваща зависимостите между отделните елементи в сайта.

 • Използване хоризонтална, а не вертикална йерархия, тъй като така потребителят ще може по-лесно да се върне в началото, ако се загуби.

        Общ дизайн на Web сайт

 • Проектиране сайта така, че да бъде достъпен за възможно най-много потребители. За целта да се използват инструменти, осигуряващи поддръжка от повече браузъри.

 • Включване начална страница в сайта, която да съдържа въведение в съдържанието.

 • Всяка страница от сайта трябва да бъде достъпна от главната - директно или индиректно.

 • Осигуряване всяка информация да бъде на не повече от три стъпки от главната страница - иначе потребителите могат да изпуснат важна информация.

 • Ограничаване големината на страниците в сайта до екран и половина - иначе потребителя ще загуби контекста на информацията.

 • Заглавието на всяка страница трябва да бъде уникално и подсказващо съдържанието й.

 • Включване информация за контакт, така че потребителите да могат да изкажат мнението си.

 • Адресът на сайта трябва да е възможно по-къс, за да се избегнат грешки при писане.

 • Създаване на система за търсене в сайта, за да се подобри достъпа до информация, особено в случаите на голям и сложен сайт.

        Текст на Web сайта

 • Слагане на подходящи заглавия.

 • Разполагане важната информация в началото, така че потребителят да може да я прочете веднага и да продължи за повече детайли.

 • Използване връзки, за добавяне по-подробна информация.

 • Използване внимателно цветовете, за да може текста да се чете лесно на избрания фон. Добре е фонът да има цвят с ниска интензивност, за да не дразни очите.

 • Избягване да използвате цветен и подчертан текст, за да не си помисли потребителя, че това е връзка.

 • Използване bold текст, за да се наблегне на по-важна дума или фраза;

 • Използване на шрифт Verdana – специално създаден за работа в Web;

 • Използване на не повече от 3 различни шрифта в сайта, тъй като текста ще стане труден за четене.

 • Използване ляво подравнен текст, а не дясно подравнен или центриран.

 • Проверка на четливостта чрез използване на различни монитори и промяна на различни фактори като шрифт и големина на шрифта, цветове, контраст.

           Графичен изглед на Web сайта

 • Проектиране сайта в стил, който ще се хареса на потребителите;

 • Използване празни пространства за да се облекчат страниците и за да се обърне вниманието на аспектите в дизайна – заглавия, графики и т.н.;

 • Обръщане внимание на нова или променена информация - използване например означението - НОВО!!!

 • Ограничаване големината на страниците до 50 Kb , а на графиките до 30 Kb, защото така те ще се зареждат по-бързо.

 • Тестване графичния дизайн.

          Навигация на Web сайта

 • Решаване дали ще се използва икони или текст за връзките.

 • Ако се използва текст във връзкитеда се използва минимално, но така че потребителя да разбере смисъла на връзката.

 • Може да се използват скриптови езици, за да се създаде текст, който се появява, когато потребителя премести мишката върху иконата.

 • Винаги да се осигурява бърз начин за връщане в началната страница.

 • Проверка дали всички връзки работят правилно и дали потребителите лесно и бързо могат да достигнат до цялата информация.

         Фреймове във Web сайта

 • Използване фреймове в горната и в лявата област за навигация и идентификация. Ако връзките са икони - навигационната област може да бъде в горния фрейм, а ако са етикети - в левия.

 • Използване навигационния фрейм, за да се информират потребителите за текущото им положение.

 

Създаване на Web сайт

 

         Подготовка на Web сайта

 • Създаване на файловата структура на сайта и конвенция за имената на файловете.

 • Установяване на метод за контрол на версиите.

 • Генериране на образци на страниците.

 • Отделяне на съдържанието от интерфейса.

 • Използване на относителни връзки вместо абсолютни, тъй като те са по-лесни за създаване и преместване.

          Съвместимост с браузърите на Web сайта

 • Създаване алтернативни версии за поддръжка на повече браузъри

 • Използване средства, за да се определи коя версия на сайта да се изпрати на съответния потребител – например може да се използват скриптови езици като JavaScript или CGI, за да се открие версията на браузъра, нивото на JavaScript, което поддържа и т.н

         Изображения във  Web сайта

 • Създаване изображения, които ще се зареждат бързо и ще се виждат добре на повечето монитори.

 • Създаване изображения в най-подходящия формат.

 • Намаляване размера на файловете с изображения, чрез намаляване на цветовете при GIF и качеството при JPG.

 • Използване GIF, които могат да се зареждат постепенно.

 • Използване алтернативен текст за всички изображения

          Каскадни стилове (CSS)

 • Дефиниране стиловете глобално.

 • Дефиниране спецификацията колкото е възможно по-високо в йерархията на наследяването и нека елементите по-ниско в йерархията да я наследят.

 • Използване абсолютни и относителни стилови спецификации, за да избегнете ръчното определяне на стил.

 • Дефиниране ясни правила за форматиране чрез CSS.

         Финални тестове

 • Проверка дали съобщения за грешка са ясни и разбираеми;

 • Прехвърляне сайта на сървър, върху който да бъде тестван;

 • Тестване за качество;

 • Тестване на използваемостта;

 • Тестване в клиентска среда, за да се види как ще изглежда сайта при потребителите;

           Пускане на сайта

 • Прехвърляне сайта на сървъра, от който ще бъде достъпен за потребителите;

 • Тестове за качеството и производителността;

 • Направа на копие на сайта, от което да може лесно да бъде възстановен при срив на сървъ

Поддържане на Web сайт

 

             Администриране на Web сайта

 • Актуализиране сайта редовно, за да може да задържи интереса на потребителите.

 • Насочване вниманието на потребителите към промените в съдържанието чрез част “Whats new?”, ”НОВО” или графични елементи, които индицират нова информация на страницата.

 • Проверяване връзките редовно, коригиране и изтриване неработещите.

 • Следене използването на сайта.

            Реклама на Web сайта

 • Поставяне ключови думи в meta таговете, за да имат възможност на потребителите да открият сайта чрез машините за търсене.

 • Анонсиране сайта в подходящи групи по интереси.

 • Рекламиране сайта на големи сайтове.

 • Рекламиране чрез други медии – например списания, радио, телевизия.

             Обратна информация от потребителите

 • Предлагане на потребителите начин за връзка и начин за получаване на обратна информация, например е-mail, въпросник, книга за посетителите на сайта.

 • За да се поддържат добри взаимоотношения с потребителите, да им се отговаря, когато изразяват отношение по сайта.