Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

АКТИВНИ СЪРВЪРНИ СТРАНИЦИ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB  ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB СТРАНИЦИ 

 

ОБЕКТЕН МОДЕЛ НА ДОКУМЕНТИ (DOM ) 

 

ПЛЪГИН (Plug-ins ) 

 

OLE, ACTIVE X И COM ТЕХНОЛОГИИ 

 

АКТИВНИ СЪРВЪРНИ СТРАНИЦИ

 

 

 

ASP (Active Server Pages)

Технология за създаване на  Интернет-приложения, позволяваща да се отделят задачите на Web  дизайна от задачите, свързани с реализацията на функционалността на приложението.

 

           Основна идея на ASP

Създаване на Web  страница с внедрени в нея фрагменти от код на скриптови езици, изпълняван от  Web  сървъра.

 

Технологията е разработена от  Microsoft и позволява лесно да се разработват приложения за Web.

 

ASP не се явява език за програмиране. Това е технология за предварителна обработка, позволяваща да се включват програмни модули при създаване на Web-страници. Популярността на  ASP е основана на простотата при работа с езиците за сценарии (VBScript или JScript) и възможността за използване на външни  COM-компоненти.

 

           Същност на ASP

ASP работи на платформа на операционните системи от семейството  Windows NT и на Web  сървъра  IIS (Internet Information Server).

 

За разлика от скриптовите езици използвани за разширяване функционалността на браузъра, указаните фрагменти от код се интерпретират не от браузъра, а от предназначена за целта ISAPI-библиотека, влизаща в състава на IIS. Външния фрагмент от код се замества с резултата от неговото изпълнение, като получената динамична страница се предава в браузъра.

 

ASP.NET

Технологията ASP получва своето развитие във вида  ASP.NET — нова технология за създаване на Web  приложения, базирана на платформата Microsoft .NET.

 

Явява се ключова технология в архитектуре Microsoft .NET Framework.

 

Основно отличие на тази технология от  ASP се заключава в това че фрагментите от код в Web-страниците не се интерпретират, а се компилират и кешират, което значително ускорява работата на приложението.

 

Java Server Pages JSP

Основна идея  — еднократна компилация на Java-кода (сървлет) при първото обръщение към него, изпълнение на заложените операции и поместване на резултатите в набор данни, изпращани към браузъра.