Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ОБЕКТЕН МОДЕЛ НА ДОКУМЕНТИ (DOM )

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB  ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB СТРАНИЦИ 

 

ОБЕКТЕН МОДЕЛ НА ДОКУМЕНТИ (DOM ) 

 

ПЛЪГИН (Plug-ins ) 

 

OLE, ACTIVE X И COM ТЕХНОЛОГИИ 

 

АКТИВНИ СЪРВЪРНИ СТРАНИЦИ 

 

 

DOM (Document Object Model)

Стандарт за платформено- и езиково- независим програмен интерфейс (API), позволяващ на програми и скриптови езици да управляват съдържанието на HTML и XML документи, както и да променят тяхната структура и оформление.

Характеристики на DOM

  • Моделът DOM не налага ограничения в структурата на документа;.

  • Осъществява се динамичен достъп до елементите от HTML-страницата и посредством скриптпрограми се манипулират съдържанието, структурата и стиловото оформяне както на всеки отделен елемент, така и на документа като цяло.

  • Направените промени се отразяват от браузъра незабавно в страницата, представена на потребителя.

Стандартизация на DOM

Моделът е класифициран по нива, за всяко от които е създадена съответна спецификация от  W3C. Тези спецификации са обединени в обща група с название W3C DOM.

  • Базовата спецификация Core DOM е по-обща. Тя дефинира интерфейси, съдържащи атрибути и методи за конструиране и манипулиране на XML и HTML документи.

  • Спецификацията HTML DOM разширява базовата с интерфейси, позволяващи достъп до специфичните елементи на HTML и XHTML документи.