Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЕЗИК ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ (VRML)

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА WEB  СТРАНИЦИ 

 

HTML  (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)

 

ДИНАМИЧЕН HTML  (DHTML) 

 

XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

 

ЕЗИК ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ (VRML) 

  

 

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

Език, който указва на браузъра как да изобразява 3D обекти.

 

Явява се стандартен формат на файлове за демонстрация на тримерна интерактивна векторна графика, която най-често се използва във  WWW.

Файловете завършват с .wrl и указват на браузъра типа на своето съдържание. След заглавния ред се намира главния код на файла.

 

Характеристики на VRML

  • В по-напреднала форма подържа Java и Java Script апликации, които да карат обектите да подскачат, да се въртят, да пулсират, да се свиват и нарастват и каквото и да е възможно действие.

  • Организиран е в обекти, наречени възли, които притежават техни собствени полета и атрибути. Тези възли могат също да влизат в състава на полетата на други, и т.н.

  • Съществува близост между VRML, Java и C++, като тя се изразява в това, че обектно-ориентираната основа на тези езици заменя възлите с обекти, които притежават методи, атрибути и полета.