Интернет технологии

©  Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТИКА

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

ИНТЕРНЕТ

 

СЪЩНОСТ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИСТОРИЯ на ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТИКА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

 

Интернетиката (Internetics )

Приложно научно направление, изучаващо свойствата, закономерностите и начините за използване на глобалната компютърна мрежа в различните сфери на човешката дейност. Явява се логическо продължение на  информатиката в аспект въздействието и върху социално- икономическите процеси.

 

Научни методи на интернетиката

Съвкупност от правила, подходи и операции за практическо и теоретическо усвояване на мрежовото информационно пространство, предназначени за получаване и  обосноваване на знания за неговата същност.

 

        Общи методи на интернетиката : анализ, синтез, абстрахиране, сравнение, индукция, дедукция, аналогии и др.

 

        Специфични методи на интернетиката: общонаучни методи на математиката, статистиката, електрониката, кибернетиката, информатиката, социологията, икономиката, политологията и др.

 

        Практически методи на интернетиката: наблюдение, измерване, експеримент, моделиране и др.

 

         Логически методи на интернетиката: доказателство, обяснение, извеждане на следствия и др.

 

Обект и предмет на интернетиката

 

Обект на изследване в интернетиката се явява:

  • Информационната среда;

  • Свойствата на информационната среда;

  • Протичащи в информационната среда процеси, които се осъществяват при комуникации чрез глобалната компютърна мрежа.

Предмет на изследване се явява информационните взаимодействия, осъществявани от участниците в комуникациите чрез глобалната компютърна мрежа.