Информатика

© Христо Тужаров, 2007

 

ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ДАННИ

ДАННИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ТИПОВЕ ДАННИ 

ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

От техническа гледна точка, данните са отделни факти, събрани и отразяващи съответна предметна област, които са използвани като материали за изграждане на информация и знание.

Информацията е това, което човек разбира за реалността, като това представлява данни в по-полезна форма.  Информация се получава само, когато данните са организирани, с конкретна цел.

Знанието е възможността на човек за променя реалността и това са данни, заедно с ръководства за  работа с тях. Знанието е това, което се разбира в резултат на възприятие, учене и мислене.

Контекст на данните

Данните трябва да бъдат уловени и записани в контекст, за да имат стойност. Контекстът е отчитане на конкретните обстоятелства, които помагат да се разчете смисъла. Човешкият ум се нуждае от тази връзка, за да обработва информация. Данните в контекста не е задължително да са равни на информация, защото контекста не дава решение или тълкуване и не осигурява устойчива основа за действие.

Това, което представлява информация за един човек може, в действителност, да бъдат данни за друго лице. Разликите между данни, информация, знания и мъдрост, са по-скоро нюанси на сивото.

Интелектуалния поток от данни до информация, знания и мъдрост в крайна сметка е от решаващо значение в процеса на вземане на решения.

Процесът на събиране на данни и преобразуването им в информация и знание е  изключително важно за оцеляването на нещото.

Ако данните са подробностите, които формират информация и само, когато данните са точни, навременни и надеждни, информация ще бъде полезна и надеждна, което води до правилни решения и в крайна сметка до оцеляване. По този начин данни са от жизненоважно значение за оцеляването.  

Данните, отражение на реалния свят

моделиране на данни от реалния свят

 

Ако данните са формализирано описание на реалния свят, възниква въпроса: Какво точно е реалност, нейната природа и особености?

"Реалния свят" е фраза, използвана за обозначаване на физическата реалност на всекидневния живот.

Материята, пространството и времето съставляват основната рамка на реалността. Физически неща са направени от материали и представлява голяма част от това, което може да се наблюдава. Тези физически неща от реалния свят имат идентичност, взаимоотношения, и стойност - всичко това в рамките на смисъл или контекст.

Материята, пространството и времето са неразривно свързани, и всяка осмисля другите. Материята съществува в пространството и времето. Нищо не съществува само по себе си, всичко е свързано.

данни и реален свят

Ако могат да определят тези характеристики на реалния свят, тогава ще могат да се разберат особеностите на данните.

Физически неща съществуват в триизмерното пространство, с размери дължина, широчина и дълбочина, необходими за описание на позицията на нещото. Реалността се променя всеки един момент с времето.

Времето е не само основен елемент на реалността, то е и в основата на промените. Всичко постоянно се променя, тъй като всичко, което съществува не стои на място.

Промените често се свързват с времето, възрастта и скоростта

Смята се, че времето е четвъртото измерение, въпреки че човешкият ум не е в състояние да се визуализира четири измерения.

Всички тези характеристики на реалността е важно да се познават при работа с данни.

Тази взаимовръзка е много важна, тъй като тя дава смисъл или контекст.

Нещата и събитията в реалния свят могат да бъдат определени и описани чрез техните свойства. Тези свойства могат да се променят или да останат същите във времето или пространството (местоположение).

Класификационни системи са обобщения, използвани за определяне какви неща съществуват в реалния свят, въз основа на сходни свойства.