Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ. 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

Информационна икономика (information economy)

Прехода на човечеството от индустриално към информационно общество се характеризира със смяна на индустриално техническия базис със информационен.

Производството се дематериализира, и в основен фактор на развитието се превръща информационната индустрия, най-важен ресурс на която се явяват информацията и знанието.

 

Характерни черти на информационната икономика

 • Кардинално се променя ролята на човека в икономиката;

 • Творческия труд се явява доминиращ в производството;

 • Човешкият интелект става главна производствена сила;

 • Основна част в икономиката заема дейността по производство, обработка, съхраняване и разпространение на информация и знания.

 

 

 

Едно от перспективните направления в информационната икономика се явява мрежовата икономика или Интернет икономиката (виртуална икономика). Развитието на информационни и телекомуникационни технологии сформира среда за икономическа дейност в Интернет.

 

Интернет икономика (network economy)

Среда, в която всяка организация или индивид, намиращи се независимо в коя точка на икономическата система могат да контактуват леко и с минимални разходи с всяка друга организация или индивид по повод съвместна работа.

 

Характеризира се с гъвкави, динамично развиващи се организации, които функционират благодарение на създаване и разпространение на знания и малко зависят от фактори, като производство, земя, капитал, труд.

 

Квалификацията на работната сила се явява определящ фактор.

 

Характерни особености на Интернет икономиката

 • Създаване на виртуално пространство;

 • Интерактивен характер на работата;

 • Осигуряване пряка връзка производител – потребител.

 • Незабавен достъп до информация, необходима за изпълнение на служебните задължения и вземане на решения;

 • Широко използване на мултимедийни технологии за изпълнение на работата.

 • Възможност за създаване на стоки и услуги, максимално отговарящи на заявките на клиентите;

Компоненти на Интернет икономиката

 • Голям брой персонални компютри, обединени в компютърни глобални мрежи, програмни приложения, човешки ресурси, участващи в създаването на открита и достъпна мрежова среда;

 • Взаимосвързани електронни пазари с различни механизми на обмен, възможни благодарение наличието на персонални компютри  и програмни приложения;

 • Потребители, производители, продавачи в реално време, както и електронни посредници, които обединяват процес на движение на стоки и услуги до потребителите;

 • Системи от електронни разплащания, използвани в Интернет транзакции;

 • Законодателна политика.

 

Тенденции на Интернет икономиката

 • От традиционен към виртуален бизнес модел;

 • От владеене  към достъп до ИТ активи;

 • От използване на частни към използване на обществени мрежи;

 • От локални към общи стандарти;

 Предимства на Интернет икономиката

 

         Снижаване на разходите по:

 • Издръжка на персонала;

 • Съхраняване на материали и полуфабрикати;

 • Дистрибуция на продукцията;

 • Поддръжка на офиси и комуникации.

Увеличаване на скоростта по:

 • Обработка на данните;

 • Доставка на материали;

 • Събиране на вземания (парични потоци)

 • Реализиране на бизнес процесите;

Подобряване качеството при:

 • Обслужване на клиентите;

 • Осигуряване достоверност на данните;

 • Изпълнение на заявките;

 • Отстраняване на грешки;

 • Решаване на конфликти;

 

Принципи  на Интернет икономиката

Формулирани от К.Кели 12 особености (правила, принципи) на съвременната икономическа среда:

 

1.      Съвременната среда се гради от тясно свързани един с друг чипове;

2.      Появата в мрежата на допълнителни обекти увеличава ефекта за всички потребители;

3.      Ценността на участието в мрежовата икономика расте експоненциално на броя на участниците;

4.      Намаляване времевия интервал до началото на бърз растеж;

5.      Закон за нарастващата печалба: увеличението на печалбата се създава от цялата мрежа и се разпределя в нея между всички участници;

6.      Необходимо е да се измислят обекти по-бързо, от времето, за което те се превръщат в обикновени стоки;

7.      Движение към безплатен продукт: човешкото внимание води до пазарен дял;

8.      Преданост на стандарта, а не на фирмата;

9.      Можем да сме по-малко съвършени и приспособими, но трябва да сме по- гъвкави и децентрализирани;

10.  Заместване на тежките и материални продукти с леки и информационни;

11.  Балансиране на границата на хаоса и само обновяването;

12.  Не решавайте проблеми – търсете нови възможности.