Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ.

 Home Карта на книгата Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

 

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ.  

 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

 

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

 

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

 

 

Ориентация към знания

Информационното общество е общество, базирано на знания. Прилагането на концепцията за управление на знания води до увеличаване на интелектуалния капитал, а от там и до просперитет.

 

Цифрова форма на представяне на обектите

Информационното общество е цифрово общество. Неговото развитие е свързано непосредствено с протичащата цифрова революция.

 

Виртуална природа

Вследствие преобразуването на аналоговата форма на представяне на информацията в цифрова, обектите с виртуална същност, заместват физическите. Променя се начина на общуване и работа, вида на учрежденията, както и самата природа на икономическа дейност.

 

Виртуална реалност (virtual reality)

Нова технология за безконтактно информационно взаимодействие, реализираща се с помощта на комплексни мултимедийни операционни среди чрез илюзията за непосредствено влизане и присъствие в реално време в стереоскопически представен “екранен свят”, т.е. това е един мним свят създаден във въображението на потребителя.

 

Виртуално предприятие (virtual corporation)

 Съобщество от географски разделени работници, които в процеса на труда общуват и взаимодействат, използвайки електронни средства за комуникация.

 

Виртуален офис (virtual office)

Интернет ресурс, или негова част, позволяващи на географски разпръснати сътрудници на компанията организационно да взаимодействат посредством единна система за обмен, съхранение, обработка и предаване на информация и управляващи  въздействия.

 

Молекулярна структура

Структурата на информационното общество наподобява молекулярна структура. Старите корпорации се разпадат или се превръщат в динамични молекули – основа на всякаква стопанска дейност. В икономическия и обществен живот понятието “масов”, навсякъде се заменя с “молекулярно-структуриран”. Проектният подход стои в основата на тези промени.

 

Интеграция

Интернет постепенно обхваща всички човешки дейности. “Информационната супермагистрала” осъществява междумрежово взаимодействие, с помощта на което молекулите се обединяват  в мрежови структури за създаване на материални блага.

 

Конвергенция.

В информационното общество икономиката се базира на конвергенция в три направления: комуникация + компютъризация + информатизация. Това осигурява съответната инфраструктура  за създаване на материални ценности във всички отрасли.

 

Иновационна природа

В информационното общество организациите съществуват, благодарение на иновации.  Нововъведенията са двигател на икономическия и обществен живот.

 

Обучение “цял живот”

В информационното общество знанията на хората придобиват изключително значение. Динамично променящата се среда и технологии изискват постоянно и ежедневно обновяване на знанията. Концепциите “обучаваща се организация” и “електронно обучение” стават начин на живот за много организации и хора.

 

Трансформация на отношенията производител-потребител

В информационното общество границите между производител и потребител се изтриват.

 

Динамизъм

В информационното общество промените стават главна движеща сила и основен параметър в стопанската дейност и за постигане на делови успехи.

 

Глобализация

В информационното общество икономиката има глобални мащаби.

 

Наличие на противоречия

В информационното общество се появяват безпрецедентни социални проблеми, които могат да доведат до масови безпорядъци.