Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ.  

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

 

Основни характеристики

 • Високо интелектуални технологии във всички икономически и социални дейности. Информационните технологии придобиват глобален характер, обхващайки всички сфери на социалната дейност на човека.

 • Висока заетост в сферата на услугите (над 50% от цялото работещо население).

 • Непрекъснат процес на квалификация.

 • Свободен достъп до световните знания, с помощта на информационната супермагистрала.

 • Свобода в професията и живота  (не обвързаност с работно  време и работно място).

 • Приоритет на  знанията и образованието. В основата на обществото се залага генерирането, съхранението, обработката и използването на знание с помощта на нови информационни технологии.

 • Нарастване социалната роля на индивида  (промените в характера на труда и управлението повишават отговорността на човека).

 • Икономическа и социална кохезия  (изграждане “общество без граници”  движение към социална еднородност). Формира се информационно единство на цялата човешка цивилизация.

 • Създаване на условия за спазване демократичните права на хората. Управлението на обществото се базирана на хуманистични и демократични принципи.

 • Липсва информационен кризис. Разрешено е противоречието между информационна лавина и информационен глад.

 • Информацията получава приоритет пред другите ресурси.

 • Развитието на обществото се базира на информационната икономика.

Опасни тенденции:

 • Нарастващото влияние на масмедиите върху обществения и личния живот на човека, крие сериозни опасности за съхранението му като индивид.

 • Информационните технологии могат да разрушат частния живот на хората и организациите.

 • Информационната лавина създава проблем за подбор на качествена и достоверна информация.

 • За много хора адаптацията към изискванията и средата, която предлага информационното общество ще бъде изключително труден процес.

 • Съществува опасност за разрив между информационния елит и обикновените потребители на информация.

Технологични решения

Усъвършенстване на средствата за извличане на информация
 • Безжично и дистанционно свързване на периферните устройства към компютъра;

 • Персонални приемници на спътникови системи за глобална навигация.

             Подобряване на способите за организиране на информация и знания

 • Интегриране на обектно ориентираните и традиционните бази данни. Поддържане на сложни данни / звук, видео , графика/;

 • Управление на обекти;

 • Усъвършенстване на средствата за достъп и търсене на информация;

 • Използване на модерни методи за компресия на данни;

Повишаване скоростта на предаване на информацията

           Повишаване скоростта на обработка на информацията и знанията

Повишаване сигурността на информационните системи 

 

Предлагани услуги

 • Интегрирана информационна инфраструктура за дома, осигуряваща пълен набор от услуги;

 • Електронна  местна администрация;

 • Електронно обучение;

 • Медицинско и социално осигуряване;

 • Развлечения;

 • Интеграция на изследователските и образователни  центрове и т.н.;

 • Телематични услуги за бизнеса и администрацията;

 • Управление на автомобилния, ж.п.,  въздушния и морския транспорт.