Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО  ОБЩЕСТВО

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ. 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

 

Информационно общество

Светът се движи към нова фаза в общественото си развитие - информационното общество. Близките десет - двадесет години са преходни и те трябва рационално да бъдат използвани от всички, които желаят да живеят добре в това ново общество и да жънат успехи в личен, професионален и обществен план.

 

Тези личности, фирми или организации, които своевременно не предприемат съответните стъпки има голямата вероятност да  изпуснат ”информационния влак”.

 

информационно общество

 

 

За разлика от индустриалното общество, където на база капитал се произвежда стока, при информационното общество на база познание се създава информация.

 

Тази разлика поражда съществени различия в живота, битието и работата на хората. Естествено е при новите условия, много от базовите за информационното общество понятия - информатика, информация, информационни системи да се разглеждат под друг ъгъл и да придобият нови значения.

 

 Основни понятия за информационното общество

 

Терминът "информационно общество" за пръв път се появява в  Япония. Използва се като базисно понятие в доклада на специална група по научни, технически и икономически изследвания, създадена от японското правителство за разработка перспективите за икономическо развитие на страната. В доклада са определени следните характеристики на новото общество:

  • В изобилие циркулира висока по качество информация;

  • Налице са необходимите средства за съхранение, разпределение и използване на информацията;

  • Информацията леко и бързо се разпространява по искане на заинтересованите хора и организации; като им се предоставя в привична за тях форма;

  • Стойността на използване на информационните услуги е такава, че е достъпна за всеки.

Информационно общество (information society)

Нова историческа фаза в развитието на човешката  цивилизация, в която главни продукти на производство са информацията и знанията.

 

Картина на информационното общество

Превръщане на световното пространство в компютъризирано, информационно съобщество на хора, живеещи в електронни квартири и занимаващи се основно с обработка на информация (производството на материални блага и енергия ще бъде възложено на роботизирани машини).

 

Материална и технологическа база на информационното общество

Разнородни информационни системи базирани на компютърна  техника, компютърни мрежи и информационни  технологии.

 

Предпоставки за информационното общество

  • Развитието на индустриалното производство и свързаните с това социални, икономически и политически процеси водят до качествени промени във всички сфери от дейността на човека. От една страна те водят до значителен ръст на потребностите от знания, а от друга към създаване на нови средства и подходи за удовлетворяване на тези потребности.

  • В материалният продукт информационния дял нараства значително, което означава увеличаване частта на иновациите, автоматизацията, дизайна и маркетинга. 

  • Бурното развитие на компютърната техника и информационни технологии създаде условия за създаване на общество, построено на база масово използване на различна информация. 

Движещи сили на информационното общество

Най-общо могат да бъдат посочени три движещи сили, които оказват и ще оказват влияние върху идеята и развитието на информационното общество. Всяка от тях е следствие на предходната и е естествено те да са силно взаимозависими.

 

.Движещи сили на информационнота общество

 

Цифрова революция

Преход от аналогова към цифрова техника за представяне на информацията.

 

Информационна супермагистрала  (пета информационна революция)

 Сливане на   комуникационната и компютърната инфраструктура.

 

Глобализация (globalization)

Процес на интеграция на човечеството и сферите на неговата дейност и като резултат превръщане на планетата  в голямо селище, където всеки има достъп до общите информационни ресурси.