Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ГЛОБАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

Основни понятия за електронно обучение

 

Електронно обучениеE-learning”

Процес на обучения в електронна форма чрез мрежата Интернет или Интранет с използване на специална система за управление процеса на обучение

 

Открито образование (ОО)

Система за организиране и развитие на образованието, осигуряваща целенасочена, контролируема, интензивна, самостоятелна творческа работа на обучаемия чрез

възможност за избор:

 • На програма, преподавател, график и форма на обучението;

 • В едно или няколко учебни заведения;

 • Независимо от местожителството на обучаемия;

 • С осигуряване възможност за  обучение “цял живот” по индивидуална траектория.

Открито дистанционно образование (ОДО)

Качествено нов вид обучение, възникнало в края на XX в.,  като резултат от интеграцията на съвременни образователни методики и информационни технологии за взаимодействие с потребителите в комплексна учебна технология, осигуряваща преодоляване на такива бариери между обучаеми и преподаватели, като разстояние, заетост, възраст и т.н.

 

Предпоставки за електронно обучение

За да се реализират принципите на обучаващата се организация, чрез използване концепцията E Learning, служителите на организацията трябва да се:

 • Научат да живеят заедно в новия глобален и без граници свят;

 • Подготвят за плодотворна трудова дейност;

 • Научат съвместно да решават практически задачи;

 • Самоусъвършенстват;

 • Приспособят към радикалните и бързи промени.

Да развиват в себе си:

 • Индивидуални и колективни навици;

 • Способност за самостоятелно мислене;

 • Способност за ориентиране в обкръжаващия ги свят;

 • Способност за творческо мислене.

Намерения в областта електронно правителство

Промяна в парадигмите

 

 

 Парадигми за електронно обучение

 •         Поведенческа – не зависи от обучаваните

 •         Съзнателна – зависи от обучаващите се

 •        Творческа – създавана от обучаващите се

 

 
Основни направления:
 • Създаване на интегрирана система за професионално усъвършенстване и личностно развитие, на база информационните технологии;

 • Създаване на единна информационна образователна среда, формираща култура на  самоусъвършенстване;

 • Съчетаване на електронното с други форми на обучение;

 • Контрол на различни нива – самоконтрол, взаимоконтрол, експертна оценка.

Характерни черти на електронното обучение

 

Отваряне към бъдещето

Предполага нови подходи в обществознанието. За изходно начало се взема не системата в нейното статично състояние, а човек с неговата неповторимост като постоянен източник на стихийност, неподреденост  и в същото време  – източник на развитие

 

Свободен достъп до информационните ресурси на човечеството

Премахват се пространствено - временните ограничения в  ползване на различни източници на информация чрез използване на информационни мрежи.

 

Свободно избираема стратегия на образование

Всеки човек може да се обучава в удобно за него време и място, по индивидуален план, притежавайки комплект от специални средства за обучение и възможност за контакт с преподавателя.

 

Личностна ориентация на процеса на обучение

Поставя си за цел да бъдат изградени такива качества на личността, които осигуряват успех в професионалната дейност и успешно съществуване в условията на информационното общество.

 

Модулност

Откритото образование се базира на модулния принцип. Всяка отделна дисциплина или ред дисциплини, които се усвоени от обучаемия дават цялостна представа за съответната предметна област.

 

            Икономическа  ефективност

Относително низка себестойност на обучение, която се осигурява за сметка на:

 • Използване по концентрирано и унифицирано съдържание на учебния материал;

 • Осигуряване обучението на значително количество обучаеми.