Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. СЪЩНОСТ

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

ИНТЕРНЕТ. СЪЩНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИОННА ИНДУСТРИЯ 

 

Извадки от книгата на Бил Гейтс “Бизнес със скоростта на мисълта”

 

Ще победят тези компании,

които съумеят да внедрят “електронна нервна система” от висш клас,

която осигурява непрекъснато движение на информацията

с цел интензивно развитие интелекта на компанията.

Б. Гейтс

 

 

Нова електронна инфраструктура

Тя е подобна на нервната система на човека. Реалната нервна система привежда в действие вашите рефлекси, които ви позволяват адекватно да реагирате на възникващи опасности или потребности.

 

Реалната нервна система ви предоставя информация, необходима за анализ на ситуацията и за приемане на решения. Вашата нервна система ви известява за събития, изискващи незабавна  реакция, и блокира постъпването на несъществена информации.

 

Така и за компаниите е важно да имат своя нервна система, която им осигурява устойчиво и ефективно развитие, гарантира им незабавен отговор на извънредна ситуация, своевременно ги информира за появата на нови възможности, бързо доставя полезна информация до сътрудниците на компанията.

 

Електронната нервна система на организацията функционира както нервната система на човека, осигурявайки движението на дълбоко интегрирани потоци от информация, постъпващи в нужното време и на нужното място.

 

Определение за електронна нервна система

Съвкупност от електронни процеси, с помощта на които организацията възприема света и адекватно реагира на измененията, ставащи в него.

            Информационни потоци — това е кръвоносната система на вашата организация. Те ви позволяват да използвате максимално възможностите на сътрудниците и да получите необходимите сведения за клиентите.

 

 Предназначение на електронна нервна система

Да поддържа условия, даващи възможност на сътрудниците заедно да работят за създаване и внедряване на нови, ефективни стратегии.

 

Условия за електронна нервна система

Основни условия, които трябва да бъдат създадени, за да се впише потока от електронна информация в плътта и кръвта на вашата компания

 

При осъществяване на интелектуална дейност:

 

1.Осигурете обмена на информация във вашата организация да се осъществява с помощта на електронна поща. Само тогава вие можете да реагирате на събитията с необходимата скорост.

 

2. Изучавайте данните за продажбите в оперативен режим — така по-леко се откриват закономерностите и се обменят съображения. Вие трябва да разбирате глобалните тенденции и едновременно да осигурявате индивидуален подход за всеки клиент.

 

3. Използвайте компютри за анализ на бизнеса. Избавете своите интелектуални работници от рутинни дейности и им дайте възможност да се съсредоточат върху изпълнение на изискващи умствени усилия дейности по усъвършенстване на продукцията и услугите, по повишаване на рентабилността.

 

4. Използвайте електрони инструменти за създаване на виртуални групи от сътрудници на различни подразделения: Сътрудниците трябва да обменят информация и заедно да работят над своите идеи — всичко това в реално време и независимо от това, в коя точка на планетата се намира всеки от тях. Въведете електронна история на вашата организация, нека я изучават всички ваши сътрудници

 

5. Преобразувайте всички книжни процеси в електронни, отстранявайки по този начин тесни места в управлението и освобождавайки служителите за изпълнение на по-важни задачи.

       

         При осъществяване на делови операции:

 

6. Използвайте електронни инструменти за ликвидиране на работни места, предполагащи рутинно изпълнение на една задача, или за преобразуването им в работни места, изискващи навици за интелектуална работа.

 

7. Създайте електронен контур за обратна връзка, предназначен за повишаване ефективността на физическите процеси и качеството на предлаганите продукти и услуги. Всеки сътрудник трябва да има възможност за лесно проследяване на всички ключови показатели от дейността на компанията.

 

8. Използвайте електронни системи за насочване рекламациите на клиентите непосредствено към сътрудници, които реално могат да усъвършенстват продукта или услугата.

 

9. Използвайте електронни комуникации за пренастройване характера на вашия бизнес и неговите граници. Динамично разширявайте или свивайте бизнеса си в зависимост от ситуацията на пазара.

 

При осъществяване на търговска дейност:

 

10. Обменяйте информация своевременно. Съкращавайте цикъла за подготовка на продуктите за сметка на преминаване към електронни транзакции със всички доставчици и партньори и преобразувайте всички бизнес‑процеси в духа на подредена, синхронна работа по принципа “точно‑в‑срок”.

 

11. Прилагайте електронни начини за оказване на услуги и пласиране на стоките, за да бъдат отстранени  посредниците във вашите транзакции с клиентите. А ако вие самите се явявате посредници, използвайте електронни инструменти за добавяне полезни качества на предлаганите стоки или услуги.

 

12. Използвайте електронни инструменти за оказване помощ на вашите контрагенти при самостоятелно решаване на възникнали проблеми, оставяйки личните контакти за реакции на най-сложните и значими клиентски заявки.

 

Същност електронна нервна система

 

Проверете имате ли достатъчно информация, за да отговорите на следните въпроси:

  • Какво мислят клиентите за вашите продукти? Какви нови възможности искат да видят в тях? Решения на какви проблеми очакват от вас?

  • С какви проблеми се сблъскват вашите дистрибутори в хода на пласиране на вашата продукция или при работата на вашата компания?

  • В какви области от вашия бизнес вие отстъпвате на конкурентите и защо?

  • Ако потребностите на вашите клиенти се изменят, ще започнете ли да разработвате нови възможности?

  • На какви неотдавна възникнали пазари вие искате да излезете?

“Електронната нервна система” не гарантира правилни отговори на тези въпроси. По-скоро тя ще ви избави от бремето на старите книжни процеси и ще ви освободи време, за да се замислите над тези въпроси.

 

Тя ще ви предостави данни, така че да започнете да мислите незабавно, тя своевременно ще ви осигури информация за тенденциите в развитие на бизнеса. Накрая, «електронната нервна система» ще даде възможност на факти и идеи бързо да изплуват до нивото на висшето ръководство от най-големите дълбочини на вашата организация,  от хора, притежаващи информация, свързана с тези въпроси, като е твърде вероятно те да знаят и много от отговорите. И най-главното — “електронната нервна система” ще ви позволи да направите всичко това бързо.

 

Информационните технологии ви предоставят достъп до данни, позволяващи ви по-дълбоко да разберете бизнеса си. Те дават възможност  да се действа бързо и да се решават такива задачи, които бяха по-рано нерешими.