Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Основни понятия за ресурси

 

         Ресурс - запаси, източници, възможности за каквото и да е, които осигуряват решаването на дадена задача.

 

         Материални ресурси - хора, машини, здания, материали, хардуер и т.н.

 

         Нематериални ресурси - пари, акции, програми, езици, платформи, логически канали, бази данни и т.н.

 

         Общи ресурси - използват се едновременно от няколко процеса.

 

Ресурсен модел

Управлението на организациите често се разглежда от позициите на ресурсния подход. Съгласно този подход, основна задача на мениджмънта се явява привличането, разпределението и контрола над ресурсите на организацията.

 

Традиционно се работи с пет типа основни ресурси (концепция 5М):

 •      Хора (manpower);

 •      Пари (money);

 •      Суровини и материали (materials);

 •      Оборудване и други средства за производство (mechanisms);

 •      Информация и технологии (methods).

 •      +    Време

Днес в качеството на особен ресурс все по-често се добавя времето.

 

Постоянно променящата се бизнес среда изисква вземането на бързи и адекватни решения. В много от случаите времето се оказва най-важния ресурс за придобиване на конкурентно преимущество.

 

Времето в изключителна степен зависи от наличието, състоянието и качеството на информационните ресурси.

 

Ресурсен модел

     

 

         Информационни ресурси - информация за организацията и обкръжаващата я среда;

 

        Финансови ресурси - състояние на активите, ликвидността, кредитите;

      

        Технически ресурси – суровини, материали, полуфабрикати, оборудване, инвентар, гориво, енергия и т.н.;

     

       Технологични ресурси - методи и технологии, конструкторска документация, резултати от научни изследвания и т.н.;

    

        Кадрови ресурси – квалифицирания състав работници и служители;

     

         Пространствени ресурси - производствени здания и съоръжения, комуникации, пътища и т.н.;

   

         Организационни ресурси – гъвкавост, приспособимост, скорост и т.н.

 

 

Информационни ресурси ( information resources)

 

       Видове определения за инормационни ресурси

 

        Информационните ресурси като знания

Знания, формулирани от хората в тяхната история и зафиксирани на материален носител.  Тези знания са отчуждени от хората, които са ги създавали, натрупвали, анализирали, обобщавали и се ползват от цялото общество, материализирани във вид на документи, бази данни, бази знания, а също и във вид на произведения на изкуството, литературата и науката.

 

                 Информационните ресурси като документи

Документи и масиви от документи в информационни системи.

 

              Информационните ресурси като информация

Информация, създадена и/или открита, зарегистрирана, оценена с определена степен на деградация или обновяване.

 

Натрупана информация за обкръжаващата дйствитерност, зафиксирана на материални носители, осигуряващи предаването на информацията във времето и пространството между потребителите за решаване на конкретни задачи.

 

              Изводи за същността на информационните ресурси

 • Информационните ресурси могат да бъдат информация или знания;

 • Информационните ресурси са съхранени на материални носители;

 • Информационните ресурси  са продукт на информационните системи и се съхраняват в тях;

 • Информационните ресурси се явяват икономическа категория и в съответствие с това притежават определени характеристики - цена , стойност, разходи, печалба и т.н.

 

Класове информационни ресурси

В зависимост от материалния носител, информационните ресурси се делят на три основни класа:

 • Персонал, който притежава знания и квалификация;

 • Документи от всякакъв вид и тяхната комплектация на всякакъв вид носители;

 • Колекции от обекти на живата и неживата природа (промишлени образци, рецептури и технологии, стандартни образци и т.н..);

 

Характеристики на информационните ресурси

 

        Неизчерпаемост – с развитие на обществото и на ръста на потребност от знания, запасите на информационни ресурси не намаляват, а растат;

 

       Нематериалност – осигурява сравнителна лекота при тяхното възпроизвеждане, предаване, разпространение в сравнение с други видове ресурси.

 

Информационните ресурси като икономическа категория

Информационните ресурси са съществували всякога и всякога са се използвали в икономиката. Но доскоро те не се разглеждаха като икономическа категория.

В съвременната икономика информационните ресурси се намират в един ред  с такива базови ресурси като земята, капитала, труда и т.н.

Информационните ресурси се явяват икономическа категория и в съответствие с това притежават определени характеристики - цена , стойност, разходи, печалба и т.н. Те се явяват база за създаване на информационни продукти.

 

            Информационни продукти

        

         Значение на информационните ресурси

 • Превръщане дейността по оказване на информационни услуги в глобална човешка дейност;

 • Формиране на световни и държавни пазари на информационни услуги;

 • Евтин и ефективен достъп до човешките знания;

 • Повишаване на обосноваността и оперативността на вземаните решения.

       Информационен продукт

Съвкупност от данни, събрани и обработени от производителя, за разпространение във веществена или невеществена форма.

 

          Особености на информационния продукт
 • Отразява информационния модел на производителя, в който е отразена на първо място неговата представа за съответната предметна област.
 • Може да бъде използван многократно, като съхранява съдържащата се в него информация, независимо от броя на използването.
 • Износва се във времето, т.е. съдържащата се в него информация губи своята актуалност.
 • Потребителския интерфейс трябва да бъде съобразен с информационната култура на съответния потребител. 
 • Разходите за производство са значително по-големи от разходите за тиражиране. 

         Информационна услуга

Предоставяне на потребителя, обработен за нуждите му информационен продукт.

 

 
Информационна услуга
 

           ИТ услуга (IT service)

Предоставяне на потребителя някаква съвкупност от технически и организационни решения, които осигуряват една или няколко бизнес функции (бизнес процеси) и се възприемат от потребителите като единно цяло